Høringssvar fra Norges Rederiforbund

Dato: 27.11.2020

Høringssvar – Forslag til endringer i fagskoleloven og fagskoleforskriften.

Det vises til forslag om endringer i lov om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleloven) og forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleforskriften). Norges Rederiforbund takker for muligheten til å avgi høringssvar.

Maritim næring er en kunnskapsintensiv, gjennomglobalisert næring. Næringen sysselsetter 85 000 mennesker i Norge og årlig skapes det verdier for om lag 143 milliarder kroner. Rederinæringen er kjernen i de maritime næringer i Norge, og langt på vei en forutsetning for utvikling av hele den norske maritime klyngen. Fagskoleutdannende er en svært viktig ressurs for hele den maritime klyngen, og fagskolene vil kunne spille en viktig rolle for å lykkes med kompetansereformen.

Norges Rederiforbund støtter intensjonen til alle de fem foreslåtte endringene, og ønsker å uttale seg spesielt knyttet til to punkter;

- Kvalitet i utdanning

- Fagskolens rolle i etter- og videreutdanning

Kvalitet i utdanning

Norge trenger et fleksibelt, skalerbart utdanningssystem. Det er viktig at det satses både på fag- og høyskole/universitet og at det sikres gode overgangsordninger mellom disse. En forutsetning for enhver kompetansesatsing er at det er en grunnleggende god kvalitet i utdanningen som tilbys og institusjonene som tilbyr den.

Fagskoleutdannede er en svært viktig ressurs for maritim næring. Norges Rederiforbund ser derfor positivt på at departementet ønsker å presisere krav til utdanningens kunnskapsgrunnlag og tydeliggjøre fagskoleutdanningens egenart.

Norges Rederiforbund er svært positive til departementets presisering om at utdanningen skal være praksisnær og at fagskolene i nært samarbeid med bransjene og arbeidsliv skal utvikle og formidle spesialisert yrkeskompetanse tilpasset ny teknologi, utviklingstrekk og behov i samfunns- og arbeidsliv. Fagskolen spiller en viktig rolle som regional utviklingsaktør, og kan utarbeide gode og relevante utdanninger i samarbeid med lokalt næringsliv.

Norges Rederiforbund støtter departementets forslag til endringer i § 4 som foreslått i høringsnotatets punkt 2.4.

Fagskolenes rolle i etter – og videreutdanning

Gode fagskoler er avgjørende for å lykkes med kompetansereformen.

Norges Rederiforbund er svært positive til at departementet foreslår å fjerne 30-poengsregelen i fagskolene. Lovens gjeldende minstekrav til fagskoleutdanningens omfang er til hinder for at fagskolene skal kunne opprette fleksible og korte utdanninger som er etterspurt av arbeidslivet. Ved å gi muligheten til å tilby mindre kurs på 10-15 studiepoeng eller færre, innenfor et bredere felt og i direkte samarbeid med bedrifter og næringen, vil også fagskolens rolle som regional utviklingsaktør kunne styrkes.

Norges Rederiforbund støtter forslaget om at det ikke settes en ny nedre grense.

En forutsetning for en slik endring er at den ikke går på bekostning av kravene til kvalitet til fagskoleutdanning.

Norges Rederiforbund støtter departementets forslag om at fagskoler som ønsker å tilby kortere utdanninger må ha minst en akkreditert utdanning på 60 studiepoeng eller mer, og ha uteksaminert kandidater i minimum to år for å kunne tilby kortere utdanninger enn 30 studiepoeng.

Et viktig grep for å gjøre fagskolene mer dynamiske og omstillingsdyktige er muligheten for å søke selvakkreditering. Dette gjør at studietilbud bedre kan reflektere arbeidslivets stadig skiftende kompetansebehov fordi de raskere kan komme på plass.

Med hilsen

Norges Rederiforbund

Karin Gjerløw Høidahl
(Sign.)