Høringssvar fra Viken fylkeskommune

Dato: 27.11.2020

Forslag til høringssvar fra Viken fylkeskommune ved rådsområde utdanning og kompetanse:

Endringer i § 4

Forslagene føyer seg fint inn i rekken av justeringer etter at vi lovens navn ble endret fra fagskolelov til lov om høyere yrkesfaglig utdanning i 2018. Med forslagene som fremmes blir skoleslagets nivå tydeliggjort Forslaget: «Fagskoleutdanning er høyere yrkesfaglig utdanning som ligger på nivå over videregående opplæring»

At fagskoleutdanning = ( er lik) høyere yrkesfaglig utdanning burde gjøre det mulig å gjøre setningen kortere, forslag: «Høyere yrkesfaglig utdanning ligger på nivå over videregående opplæring».

Tydeliggjøringen av skoleslagets nærhet og betydning for arbeidslivet blir tydeliggjort på en god måte i forslaget til nytt andre ledd: «Fagskoleutdanning skal være praksisnær og imøtekommer behovet for kvalifisert arbeidskraft i samfunnet».

På dette utdanningsnivået er det viktig å ha en felles forståelse av hvilket kunnskapsgrunnlag som skal legges til grunn. Departementets forslag til nytt tredje ledd: «Fagskoleutdanning skal bygge på og være i samsvar med relevante yrkesfaglige, kunstneriske, etiske, vitenskapelige og pedagogiske prinsipper», vil kunne dekke dette på en god måte.

I dagens §4 annet ledd er det definert at fagskoleutdanning skal ha et innhold og omfang som tilsvarer et halvt til 2 års utdanning. Arbeidslivets behov for kortere utdanninger (etterutdanningskurs) har fagskolene allerede mulighet til. Det gis kurs i moduler av et større studietilbud. Deltagerne på dette gis en karakterutskrift.

Det forslås at fagskoler med akkrediterte studietilbud skal kunne tilby kortere studietilbud, som kan bygges ut / inngå i studietilbud som gir flere studiepoeng. Studenter i høyere yrkesfaglig utdanning kombinerer i økende grad studiene samtidig som de er i jobb. Mange studenter ønsker den fleksibiliteten dette gir, rene nettbaserte studier og nettbaserte i kombinasjon med samlinger er en økende trend.

Departementets forslag om å fjerne kravet om at høyere yrkesfaglig utdanning skal ha et minste omfang på minst et halvt år (30 studiepoeng) vil gjøre det mer fleksibelt for studenter til å kunne ta en modul av et studium med et større omfang. Forslaget om at fagskoler som ønsker å tilby kortere utdanninger må ha minst en akkreditert utdanning på 60 studiepoeng eller mer og ha uteksaminert kandidater i minimum to år, vil sikre både kvalitet og ikke minst studentenes mulighet til å bygge videre på korte utdanninger.

Muligheten for å tilby studier med et mindre omfang enn 30 studiepoeng må sikres finansiering gjennom en justering av dagens tilskuddsordning. Fylkeskommunene vil da gjennom tilskuddsforvaltningen i samarbeid med arbeidslivet og aktuelle fagskoler kan tilby kortere studier som er etterspurt i samfunns- og arbeidsliv.

De øvrige forslagene som går på opptak til kunstfaglige fagskoleutdanninger, bruk av falske dokumenter ved opptak og under utdanning, samt krav til politiattest er ønskede presiseringer som vi støtter og ikke ønsker å kommentere ytterligere.