Høringssvar fra Trøndelag høyere yrkesfagskole

Dato: 12.11.2020

Styret for Trøndelag høyere yreksfagskole behandlet saken i møte den 6. oktober 2020 , sak 11/20. Under følger styret sitt høringssvar.

2.0 Krav til fagskoleutdanningens kunnskapsgrunnlag

Styret støtter departementets forslag.

Forslaget til endring av fagskolens formålsparagraf (§4) tydeliggjør fagskolens egenart og dens tilknytning til arbeidslivet. Endring er ikke å anse som vesentlig i å definere hvilke utdanninger som regnes som fagskoleutdanning, men vil sikre at det ikke godkjennes fagskoleutdanninger der kunnskapsgrunnlaget er i strid med vitenskapelige fakta.

Det anses som positivt at ordlyden i lovforslaget presiserer at fagskoleutdanning skal være «praksisnær og imøtekomme behovet for kvalifisert arbeidskraft i samfunnet». En slik presisering vil forutsette at fagskoleutdanning må ha en tett kobling til arbeidslivet både for å dekke aktuelle behov og for å sørge for at undervisningen er basert på reelle oppgaver. Dette vil bidra til ytterligere å sikre at utdanningen får god kvalitet.

3.0 Fagskoleutdanningens omfang

Styret støtter departementets forslag.

Arbeidslivets behov kan være svært forskjellig også innenfor samme bransje. Utvikling av såkalte bransjeprogram som er godkjent de siste årene, med dispensasjon fra lovens krav til omfang, har vist at det er behov for kortere fagskoleutdanninger enn 30 studiepoeng. Ved å fjerne minstekravet på 30 studiepoeng vil det bli lettere å få akkreditert utdanninger som svarer på spesifikke behov fra arbeidslivet. Slike korte studier vil også kunne tilbys raskere og vil bli lettere for en fagarbeider å gjennomføre og å få støtte til fra arbeidsgiver. Dermed vil det åpnes for at flere kan ta fagskoleutdanning. Det er dog knyttet noe usikkerhet til om ordningen vil gå på bekostning av innsøking til eksisterende studier med større omfang enn 30 studiepoeng.

Det er etter rektors mening riktig å stille krav om at minst en fagskoleutdanning på minst 60 studiepoeng eller mer har vært i drift i minst to år før fagskolen kan søke om akkreditering for kortere utdanninger enn et halvt år.

5.0 Bruk av falske dokumenter ved opptak og under utdanningen

Styret støtter departementets forslag.

Å innføre plikt til å politianmelde bruk av falske papirer er positivt. Vår erfaring fra siste års opptak er at bruken av falske papirer har vært fraværende. Skolen har oppdaget bruk av falske dokumenter under utdanningen kun ved noen få tilfeller de siste årene. En plikt for skolene til å politianmelde bruk av falske papirer vil ha en preventiv virkning. Den vil også bidra til å tydeliggjøre alvoret ved å benytte falske papirer. En harmonisering med lov om høyskoler og universitet er også et godt argument for å innføre en slik plikt for høyere yrkesfaglig utdanning.

6.0 Politiattest

Styret støtter departementets forslag

Lovendringen medfører en plikt til å kreve politiattest (skal-bestemmelse) fra studenter som kan komme i kontakt med mindreårige som en del av klinisk undervisning eller praksisopplæring dersom studenten skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige.

En utestenging av aktuelle studenter som har anmerkning på sin politiattest vil bidra til å sikre at misbruk av mindreårige ikke finner sted.

Det er også positivt at det ryddes opp slik at det er samsvar mellom lov og forskrift.