Høringssvar fra Fleksibel utdanning Norge

Dato: 26.11.2020

Svar på høring om forslag til endringer i fagskoleloven og fagskoleforskriften

Fleksibel utdanning Norge (FuN) takker for muligheten til å svare på høring om forslag til endringer i lov om yrkesfaglig utdanning og tilhørende forskrift. FuN organiserer 50 utdanningstilbydere, hvorav omkring en tredjedel tilbyr fagskoleutdanning og/eller yrkesfag.

Kunnskapsgrunnlag

FuN støtter at ny formulering i § 4 første ledd første setning skal være: «Fagskoleutdanning er høyere yrkesfaglig utdanning som ligger på nivå over videregående opplæring.» Vi er også enige i formuleringene «Fagskoleutdanning skal gi kompetanse som kan tas i bruk for å løse oppgaver i arbeidslivet uten ytterligere opplæringstiltak» og «Fagskoleutdanning skal være praksisnær og imøtekomme behovet for kvalifisert arbeidskraft i samfunnet».

Men vi har en kommentar til forslaget «Fagskoleutdanning skal bygge på og være i samsvar med relevante yrkesfaglige, kunstfaglige, etiske, vitenskapelige og pedagogiske prinsipper». Nasjonalt fagskoleråd har tidligere spilt inn at kravet om å forholde seg til relevant forskning må inn i § 4 for å sikre sektorens anseelse. Vi støtter departementets prinsipp om at endringene i fagskoleloven må formuleres slik at vi unngår en stor endring i hvilke områder og utdanninger som kan akkrediteres etter loven, og at fagskoleutdanninger som kan vise til et behov for kandidatene i et arbeidsmarked bør få mulighet til å oppnå akkreditering så lenge kunnskapsgrunnlag ikke er i strid med anerkjent vitenskap. Vi er usikre på om den foreslåtte formuleringen ivaretar behovene, eller om bruken av begrepet «prinsipper» vil virke mer forvirrende enn klargjørende. Vi viser derfor til forslag fra nasjonalt fagskoleråd om at nytt sisteledd til §4 kan være: «Fagskoleutdanning bygger på erfarings- og utviklingskompetanse i arbeidslivet og kunstnerisk utviklingsarbeid, samt relevant forskning».

Omfang

FuN støtter forslaget om å fjerne nedre grense for antall studiepoeng i godkjent fagskoleutdanning i fagskolelovens §4. Ellers er vi enige i Nasjonalt fagskoleråds høringssvar der de sier at nærmere krav bør fastsettes i forskriftsverket heller enn ved det foreslåtte tillegget. Vi mener altså at kvalitet bør ivaretas gjennom forskriftsfestede akkrediteringskrav og tilsynsvirksomhet. Vi er ikke enige i forslaget om at det skal være et absolutt krav at fagskoler må kunne tilby utdanninger på minst 60 studiepoeng for å få rett til å tilby utdanninger på under 30 studiepoeng.

Opptak til kunstfaglig fagskoleutdanning

FuN representerer ikke de kunstfaglige utdanningene gjennom vår medlemsmasse, men på prinsipielt grunnlag mener vi det er viktig og riktig at fagskolene skal kunne ta opp søkere som fyller spesielle faglige krav bestemt av fagskolen, på grunnlag av opptaksprøve uten å gjennomføre realkompetansevurdering, selv om søkeren ikke har fullført videregående opplæring.

Når det gjelder nærmere forskriftsfesting av unntak, viser vi til høringssvar fra Nasjonalt fagskoleråd om at det er vanskelig å ta stilling til forslaget i høringsnotatet uten mer informasjon, og at rådet bør inviteres til dialog om nye forskriftsbestemmelser.

Bruk av falske dokumenter ved opptak under utdanningen

FuN støtter departementets forslag om at fagskoleloven skal ha en bestemmelse som hjemler at bruk av falske vitnemål og andre falske dokumenter er forbudt, og at departementet i forskrift gir utfyllende bestemmelser om hva som skal anses som falske vitnemål, falske dokumenter og dokumenter utstedt av falske institusjoner. Vi støtter også forslaget om at fagskolene og Unit skal ha plikt til å anmelde søkeren når de oppdager bruk av falske dokumenter i forbindelse med opptak til utdanning.

Politiattest

Vi støtter forslaget om at fagskolene skal kreve politiattest fra studenter som skal utføre oppgaver som er betinget av eller etablerer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige som del av klinisk undervisning eller praksisopplæring.

For Fleksibel utdanning Norge: direktør Tommy Bull Henstein og seniorrådgiver Kari Olstad

Oslo, 26. november 2020