Høringssvar fra Byggenæringens Landsforening (BNL)

Dato: 27.11.2020

Kunnskapsdepartementet

postmottak@kd.dep.no

Vår dato:

Deres dato:

Vår referanse:

Deres referanse:

27.11.2020

26.08.2020

KG

[Deres ref]

Høring - Forslag til endringer i fagskoleloven og fagskoleforskriften

Vi viser til høringsnotat av 26. august om endringer i fagskoleloven og fagskoleforskriften. Høringsnotatet inneholder forslag om presisering av fagskoleutdanningens kunnskapsgrunnlag, endring i krav til fagskoleutdanningens omfang, opptak til kunstfaglige fagskoleutdanninger, bruk av falske dokumenter og krav om politiattest. I fagskoleforskriften foreslås det tekniske endringer i tråd med lovforslaget. I tillegg foreslås en bestemmelse som definerer hva som skal regnes som falske dokumenter og vitnemål.

Byggenæringens Landsforening (BNL) støtter de fleste foreslåtte endringene. Endringene om opptak til kunstfaglige fagskoleutdanninger, bruk av falske dokumenter og krav om politiattest støtter vi uten videre kommentarer. Likeledes støtter vi forslag til endringer i fagskoleforskriften.

Endringene i fagskoleutdanningens kunnskapsgrunnlag og krav til fagskoleutdanningens omfang vil vi kommentere nærmere.

Fagskoleutdanningens kunnskapsgrunnlag

BNL støtter at kunnskapsgrunnlaget til fagskoleutdanning lovfestes. Vi mener det er viktig for å opprettholde høy kvalitet i høyere yrkesfaglig utdanning.

BNL støtter de foreslåtte endringene om nivåplassering over videregående opplæring, kompetansen fagskoleutdanning skal gi, og at utdanningen skal være praksisnær og imøtekomme behovet for kvalifisert arbeidskraft i samfunnet.

Departementet foreslår at "Fagskoleutdanning skal bygge på og være i samsvar med relevante yrkesfaglige, kunstfaglige, etiske, vitenskapelige og pedagogiske prinsipper." BNL mener det er viktig at fagskoleutdanning bygger på erfarings- og utviklingskompetanse i arbeidslivet og relevant forskning, og at dette må være del av kravet til fagskoleutdanningenes kunnskapsgrunnlag. Dette er viktig for å sikre kvalitet og relevans i utdanningen og sektorens anseelse.

Vi er enig i at fagskoleutdanningenes kvalitet styrkes av at fagpersonalet har et tett samarbeid med og nært forhold til arbeidslivet, og er oppdaterte på hvilke praktiske og tekniske løsninger som brukes i den bransjen studentene skal ut i og utviklingen som skjer i bransjen. Det er derfor helt sentralt at utdanningene bygger på utviklingskompetanse i arbeidslivet.

Fagskoleutdanningens omfang

BNL støtter forslaget om å fjerne kravet til fagskoleutdanningens minstelengde. Fagskoleutdanning er en viktig videreutdanningsarena for byggenæringens bedrifter. BNL har i lang tid arbeidet for at fagskolen skal kunne tilby et større spekter av etter- og videreutdanning, blant annet gjennom modulisering. Vi viser til bransjeprogrammet for byggenæringen og industrien, hvor fagskolene prøver ut nye utdanningstilbud med varierende lengde og har gjort gode erfaringer med det. For bedriftene gir kortere utdanninger større fleksibilitet i forhold til produksjonen. Den foreslåtte endringen kan også bidra til å senke terskelen for at medarbeidere kan delta i videreutdanning ved siden av arbeid.

Samtidig er BNL svært opptatt av at fagskoleutdanning opprettholder kvalitet og anerkjennelse som høyere yrkesfaglig utdanning. Vi støtter derfor departementets forslag om at fagskoler som ønsker å tilby utdanninger på mindre enn et halvt års omfang, må ha uteksaminert kandidater i minst én fagskoleutdanning på 60 studiepoeng eller mer, i minst to år. Vi mener dette er et rimelig krav som vil bidra til å opprettholde kvalitet. Vi støtter at også kortere fagskoleutdanninger må akkrediteres, enten av NOKUT eller av fagskolen selv, dersom den har fagområdeakkreditering.

Vennlig hilsen

Byggenæringens Landsforening

Jørgen Leegaard
direktør samfunnspolitikk