Høringssvar fra Abelia - Forum for Fagskoler

Dato: 27.11.2020

Høring – forslag til endringer i fagskoleloven og fagskoleforskriften

Krav til fagskoleutdanningens kunnskapsgrunnlag

Forum for Fagskoler (FFF) ser frem til at krav til kunnskapsgrunnlaget for fagskolesektoren blir lovfestet, og er glade for at departementet ser ut til å dele mange av våre synspunkter. Den viktigste avgrensningen av hva fagskoleutdanning kan være, gjøres av arbeidslivet. Den endringen FFF etterspør, er at kravet om å forholde seg til relevant forskning må inn i § 4 for å sikre sektorens anseelse.

Forum for Fagskoler støtter de foreslåtte endringene om nivåplassering over videregående opplæring, kompetansen fagskoleutdanning skal gi, og setningen om arbeidslivsrelevans som redegjort for i høringsbrevets kapitler 2.3.3, 2.3.4 og 2.3.5.

Den avgjørende endringen departementet foreslår, gjelder grunnleggende prinsipper fagskoleutdanning skal bygge på. Dette har Fagskolerådet tidligere levert et notat med innspill om, som også FFF har stilt seg bak. Departementet har valgt en formulering som har som formål å oppnå mye av det samme som det Forum for Fagskoler har ønsket, men velger andre ord.

Departementets forslag lener seg på uh-loven § 1-5 første ledd siste setning, mens forslaget Fagskolerådet spilte inn lener seg på uh-loven § 1-3 første ledd bokstav a. Bestemmelsen i § 1-5 første ledd siste setning regulerer prinsippene viktige deler av universiteter og høyskolers virksomhet skal utøves innenfor. § 1-3 angir hva som skal være denne virksomheten. Når § 1-3 setter krav om at utdanning som tilbys blant annet skal være forskningsbasert, sikrer den at utdanninger ikke kan baseres på tilbakeviste påstander. Forum for Fagskoler mener fagskoleutdanning på samme måte ikke skal kunne baseres på tilbakeviste påstander, men mener samtidig det ikke skal stilles krav om at utdanningene skal bygge på “det fremste innen forskning” som UH-loven § 1-3 foreskriver. I stedet skal fagskoleutdanning ta utgangspunkt i erfarings- og utviklingskompetanse og kunstnerisk utviklingsarbeid.

Forum for Fagskoler vil også peke på en annen utfordring vi ser ved departementets forslag: Forslaget skaper spørsmål om hva som er relevante prinsipper for hver enkelt utdanning. Hva som følger av relevant forskning er et selvstendig akademisk fagfelt hvor det er vanskelig å “vri seg unna” at en påstand er tilbakevist. Hva som er et relevant vitenskapelig prinsipp, har ikke det samme. En tilbyder av en utdanning som bryter med anerkjent forskning vil kunne anføre at tilbudet er i samsvar med prinsippene for det synet utdanningen bygger på. Dette vil kunne være syn som deles av et større miljø nasjonalt og internasjonalt. Avgrensningen til "relevante prinsipper” skaper dette problemet, og uttrykket brukes ikke i UH-loven. Dette gjør at FFF er bekymret for om departementets forslag vil skape klarhet i den situasjonen som initierte lovarbeidet. Forum for Fagskoler opprettholder derfor Fagskolerådet sitt forslag om en ny setning.

Forum for Fagskoler foreslår at bestemmelsen blir slik:

§ 4 Grunnleggende krav til fagskoleutdanning

Fagskoleutdanning er høyere yrkesfaglig utdanning som ligger på nivå over videregående opplæring. Fagskoleutdanning skal gi kompetanse som kan tas i bruk for å løse oppgaver i arbeidslivet uten ytterligere opplæringstiltak.

Fagskoleutdanning skal være praksisnær og imøtekomme behovet for kvalifisert arbeidskraft i samfunnet.

Fagskoleutdanning bygger på erfarings- og utviklingskompetanse i arbeidslivet og kunstnerisk utviklingsarbeid, samt relevant forskning.

Omfang

Forum for Fagskoler støtter forslaget om å fjerne den nedre grensen for hvor lang en fagskoleutdanning kan være. Dette er i tråd med arbeidslivets behov for fleksible utdanningstilbud, samt Kompetansereformen og behovet for å lære hele livet. Forsøksordningen med bransjeprogrammene viser også at det er et behov i arbeidslivet for korte fleksible tilbud. Det samme viste tilskuddene som ble tildelt i juni til fagskoler for å tilby kompetanseheving til permitterte og arbeidsledige som følge av koronapandemien, og ble meget godt tatt imot.

Forum for Fagskoler støtter Departementet sin vurdering om at det er et behov for å kunne tilby utdanninger med et mindre omfang enn 30 studiepoeng, og at dette ikke skal gå på bekostning av kvalitet i utdanningen. Forum for Fagskoler er også opptatt av at regelverkets indre sammenheng. I dag gir loven den overordnede føringen for kvalitet i § 4 første ledd og krav om kvalitetssikringssystem i § 4 tredje ledd. Føringene konkretiseres i spesifikke regler i forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning kapittel 8 og i den nye fagskoletilsynsforskriften 1. august 2020. Forum for Fagskoler mener dette regelhierarkiet er etablert i sektoren og at spesifikke regler for kvalitet bør gis på den naturlige plassen i dette hierarkiet. En fordel med dette systemet er at det er lettere å gjøre endringer i forskriftene etter hvert som det gjøres erfaringer med reglene.

Forum for Fagskoler støtter derfor forslaget om å ta bort minstegrensen for fagskoleutdanning i loven § 4. FFF mener videre nærmere krav bør fastsettes forskriftsverket heller enn ved det foreslåtte tillegget og mener det bør gjøres en vurdering av dette samtidig med lovendringen.

Opptak til kunstfaglig fagskoleutdanning

Forum for Fagskoler støtter forslaget om at søkere som fyller spesielle faglige krav bestemt av fagskolen kan tas opp på grunnlag av opptaksprøve. Forslaget vil gjøre at fagskolene ikke trenger å gjennomføre realkompetansevurdering av søkere som ikke har fullført videregående opplæring. Dette utgjør en forenkling for skolene, slik at de kan bruke ressursene sine på å gjennomføre gode opptaksprøver og å gi et godt tilbud til kandidatene som tas opp som studenter.

Selv om mange kunstfagutdanninger har godt tilfang av søkere, er det et ønske fra disse skolene å kunne knytte opptaket tettest mulig til søkernes forutsetninger for å lykkes med utdanningen, og til å kunne gi et godt bidrag til læringsfellesskapet. Dette sikres av opptaksprøver, og ikke av hvorvidt kandidaten har bestått videregående opplæring eller ikke. Også utdanninger med oversøking har ønske om å kunne vurdere kandidater uten fullført videregående opplæring, fordi dette vil la dem ta opp de beste kandidatene.

Andre del av departementets forslag dreier seg om forskriftshjemmel for gjennomføring av regelen. Forum for Fagskoler støtter at departementet skal oppdatere forskriften med de utdanningene som omfattes av regelen etter NOKUTs vedtak.

I høringsbrevet nevnes en konkret situasjon hvor det er særlig relevant for unge personer å komme raskt i gang med utdanningen, og det er utdanninger hvor kroppens fysiske forutsetninger gjør det nødvendig å starte tidlig. Forum for Fagskoler vil understreke at unntaket i lovens § 8 skal gjelde for langt flere utdanninger enn dette, og støtter ikke en forskriftshjemmel som hjemler en innsnevring av hvilke utdanninger som kan omfattes sammenlignet med dagens praksis.

Mange vil kanskje assosiere kunstfaglige utdanninger med tradisjonelle kunstfag som f.eks. fysisk billedkunst og skulptur. Men kunst er som alle fag hele tiden under utvikling og blant annet blir inspirert av digitale uttrykksformer. I tillegg vil det være en glidende overgang mellom kunstfag og kunsthåndverk, som i moderne tid nødvendigvis basere seg på både analoge og digitale uttrykk. Kunstfaglige utdanninger spenner seg i dag helt fra tradisjonelle kunstfag som analog billedkunst og skulptur, via uttrykk som er en kombinasjon av analoge og digitale til rene digitale utdanninger innenfor eksempel foto, film, video og 3D animasjon.

Forum for Fagskoler ber departementet redegjøre nærmere for hva forskriftshjemmelen er tenkt å brukes til, og at dette reflekteres i lovteksten.

Bruk av falske dokumenter ved opptak og under utdanningen

Forum for Fagskoler støtter forslaget om at det gjennom fagskoleloven og fagskoleforskriften presiseres at bruk av falske dokumenter og vitnemål for opptak til fagskoleutdanning er forbudt, og at den som oppdager bruk av falske dokumenter eller vitnemål skal politianmelde forholdet.

Politiattest

Forum for Fagskoler støtter at det gjennom fagskoleloven fastsettes at fagskolene skal kreve politiattest som nevnt i politiregisterloven § 39 fra studenter som skal utføre oppgaver som er betinget av eller etablerer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige som del av klinisk undervisning eller praksisopplæring. Forum for Fagskoler vil likevel peke på at fagskole­sektoren har forholdt seg til bestemmelsen i dagens lov som et skal-krav, og at forslaget ikke nødvendigvis vil ha stor praktisk betydning.

Forum for Fagskoler viser for øvrig til høringsuttalelsen fra Nasjonalt Fagskoleråd, som nærmere utdyper tilbakemeldingen på de foreslått lovendringene innen kunnskapsgrunnlaget, omfang og opptak til kunstfaglige utdanninger. FFF stiller oss bak Fagskolerådet sine vurderinger.