Høringssvar fra Fagskolen Kristiania

Dato: 27.11.2020

Høringssvar fra Fagskolen Kristiania – forslag til endringer i fagskoleloven og fagskoleforskriften

Fagskolen Kristiania viser til høringsbrev ref: 20/4032-1 av 26. august 2020 fra Kunnskapsdepartementet omhandlende forslag til endringer i fagskoleloven og fagskoleforskriften.

Fagskolen velger å kommentere de ulike kapitlene fortløpende under.

Kapittel 2 Krav til fagskolenes kunnskapsgrunnlag

Fagskolen Kristiania tilslutter forslagene.

Kapittel 3 Fagskoleutdanningens omfang

Fagskolen Kristiania tilslutter forslagene for å fjerne nedre grense for fagskoleutdanningens omfang. Vi mener dette vil gi muligheter for å utvikle tilbud som yrkesfeltet etterspør, spesielt med tanke på å kunne tilby relevant etter- og videreutdanning.

Kapittel 4 Opptak til kunstfaglige utdanninger

Fagskolen Kristiania tilslutter forslagene.

Kapittel 5 Bruk av falske dokumenter ved opptak og under utdanningen

Fagskolen Kristiania tilslutter forslagene.

Kapittel 6 Politiattest

Fagskolen Kristiania tilslutter forslagene.

Fagskoleloven - § 19 Vitnemål

Selv om det ikke er en del av denne høringen, vil vi likevel trekke fram en annen bestemmelse i fagskoleloven vi mener bør endres. Gjeldene lovtekst i § 19 tolkes av NOKUT slik at det er et absolutt krav at vitnemål skal utstedes som et fysisk dokument til kandidatene. Vi foreslår at denne bestemmelsen skrives om slik at det vil bli mulig for en fagskole å kun overføre resultatene til vitnemålsportalen dersom et fysisk vitnemål ikke er ønsket av kandidaten. Lar det seg ikke gjøre å vurdere dette forslaget i denne runden, ber vi om at det blir en del av drøftingen neste gang det det skal gjøres endringer i fagskoleloven.