Høringssvar fra Den norske Forleggerforening

Dato: 27.11.2020

Forslag til endringer i lov om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleloven) og forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleforskriften)

Høringssvar fra Forleggerforeningen

Bakgrunn

Forleggerforeningen er en interesseorganisasjon for forlag. Omtrent 100 små og store forlag er medlem i foreningen. Mange av forlagenes ansatte har utdanning fra Fagskolen for bokbransjen, og vi opplever fagskolen som en viktig ressurs for vår bransje. Forleggerforeningen er representert i Fagskolen for bokbransjens styre.

Stiftelsen Fagskolen for bokbransjen er en akkreditert fagskole i NOKUT-systemet, og tilbyr utdanning både for ansatte i bokbransjen og de som ønsker å få jobb i bransjen. Skolen tilbyr ett utdanningsløp. Dette gir 30 studiepoeng.

Forleggerforeningen støtter departementets forslag til krav om arbeidsrelevans og kunnskapsgrunnlag.

Forleggerforeningen er positiv til at departementet foreslår en tydeliggjøring av fagskolenes egenart og deres tilknytning til arbeidslivet. Vi mener det er klokt at man foreslår å stille krav til skolene om tette bånd til og dialog med arbeidslivet, slik at utdanningen til enhver tid svarer på arbeidslivet og bransjens behov.

Forleggerforeningen støtter departementets forslag til endringer i lovens § 4 første ledd og forslagene til nye andre og tredje ledd om grunnleggende krav til fagskoleutdanning.

Forleggerforeningen støtter forslaget om å fjerne kravet til fagskoleutdanningers omfang. Vi presiserer at også utdanninger på mellom 30 og 60 studiepoeng skal kunne akkrediteres.

Forleggerforeningen støtter departementets forslag om å fjerne kravet til at fagskoleutdanning må ha et omfang på minst et halvt år. Vi mener også at vilkårene som oppstilles er fornuftige.

Forleggerforeningen støtter Fagskolen for bokbransjen sin presisering om at fagskoler som tilbyr utdanninger på mellom 30 og 60 studiepoeng fortsatt må kunne akkrediteres.

Forleggerforeningen opplever at det er av stor verdi at Fagskolen for bokbransjen kan tilby enkeltemner av lengre akkrediterte utdanninger. Vi mener det er viktig at skoler som tilbyr utdanninger på mellom 30 og 60 studiepoeng fortsatt må kunne gi slike tilbud.

Forleggerforeningen stiller seg til disposisjon dersom det er behov for avklaringer eller mer informasjon.

Med vennlig hilsen,

Heidi Austlid,
Administrerende direktør