Høringssvar fra Arbeids- og velferdsdirektoratet

Dato: 27.11.2020

Høringsuttalelse fra Arbeids- og velferdsdirektoratet

Arbeids- og velferdsdirektoratet viser til Kunnskapsdepartementets høringsnotat med forslag til endringeri lov om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleloven) og forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleforskriften), med høringsfrist 27.11.20.

Arbeids- og velferdsdirektoratet har følgende kommentarer til høringsnotatet:

Krav til fagskoleutdanningens kunnskapsgrunnlag

For å understreke fagskoleutdanningens nærhet til arbeidslivet, foreslår departementet et nytt andre ledd, som sier: Fagskoleutdanning skal være praksisnær og imøtekomme behovet for kvalifisert arbeidskraft i samfunnet.

Departementet foreslår at det tas inn et nytt tredje ledd som presiserer hva som ligger til grunn for fagskoleutdanningens kunnskapsgrunnlag: Fagskoleutdanning skal bygge på og være i samsvar med relevante yrkesfaglige, kunstfaglige, etiske, vitenskapelige og pedagogiske prinsipper.

Arbeids- og velferdsdirektoratet støtter disse forslagene, da de kan bidra til at spennet i hva som kan godkjennes som fagskoleutdanning reduseres noe. Sett fra et arbeidsmarkedsfaglig ståsted er det per i dag stor forskjell på i hvilken grad fagskoleutdanning gir kompetanse det er etterspørsel etter på arbeidsmarkedet.

Arbeids- og velferdsdirektoratet støtter også departementets forslag om at ytterligere presiseringer av grensene for hva som kan akkrediteres som fagskoleutdanning kan foretas gjennom reguleringer i fagskoleforskriften og fagskoletilsynsforskriften, dersom slike presiseringer kan føre til at fagskoleutdanning i enda større grad kvalifiserer til jobber det er behov for.

Fagskoleutdanningens omfang

Departementet foreslår å fjerne kravet til at fagskoleutdanning må ha et omfang på minst et halvt år. Det foreslås ikke å sette en ny nedre grense. Fagskoler som ønsker å tilby kortere utdanninger må imidlertid ha minst én akkreditert utdanning på 60 studiepoeng eller mer og ha uteksaminert kandidater i minimum to år for å kunne tilby kortere utdanninger enn 30 studiepoeng.

Arbeids- og velferdsdirektoratet støtter de foreslåtte endringene, da de gjør det lettere å tilby kortvarige utdanninger av god kvalitet. Slik utdanning kan være til god nytte for arbeidsledige som kun har behov for en oppdatering av sin kompetanse for å komme seg tilbake i arbeidslivet.

Opptak til kunstfaglige utdanninger

Arbeids- og velferdsdirektoratet har ingen kommentarer

Bruk av falske dokumenter ved opptak og under utdanningen

Arbeids- og velferdsdirektoratet har ingen kommentarer

Politiattest

Arbeids- og velferdsdirektoratet har ingen kommentarer