Høringssvar fra Bransjegruppe HK Fagbevegelse Midt-Norge

Dato: 05.07.2021

Høring: Forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem

Innspill til forskriften fra Bransjegruppe HK Fagbevegelse Midt-Norge

§ 1 Gjelder ikke kortvarig eller tilfeldig arbeid.

Det bør tydeliggjøres hva som er kortvarig arbeid eller tilfeldig arbeid. Pandemien har vist seg at kortvarig kan bli lengre enn først antatt.

§ 2 i AML unntas i denne forskriften.

Det er uheldig at arbeidstaker unntas plikten til å medvirke til at HMS-arbeidet ivaretas, dette gjelder også varsling.

§ 3-2 i AML Krav om nødvendig opplæring

Bør ikke unntas i en forskrift. Skriftlig instruks kan være nødvendig, selv om ansatte benytter hjemmekontor.

§ 3 – 3 i AML krav om BHT, gjelder spesielt for de som er omfattet av telekommunikasjon og vakttjenester. Det vil være uheldig hvis denne type jobber unntas for krav om BHT pga hjemmekontor.

§ 3 – 4 i AML vurdering av fysisk aktivitet. Spesielt viktig at dette ivaretas på en god måte ved hjemmekontor. Erfaringer så langt viser at det ofte er vanskelig å ta pauser og legge til rette for fysisk aktivitet ved bruk av hjemmekontor.

§ 3 – 5 i AML Plikten for arbeidsgiver til å gjennomgå opplæring av og i HMS-arbeid bør ikke unntas, slik som foreslått.

Det vil være uheldig hvis en ny forskrift legger opp til at viktige §§ i AML legges til side. AML er en vernelov og bør ikke vike for en forskrift.

Det bør lages/etableres gode ordninger for at Yrkesskadeforsikring ivaretas på lik linje med at arbeidstaker har kontor i arbeidsgivers lokaler. Syk på hjemmekontor, hvordan følge opp ansatte på en god måte? Kollegial støtte og oppfølging er lite omtalt i denne forskriften, og vi ser at det hører til i AML’ bestemmelser, men det er likevel viktig at dette blir understreket.

Skatteetaten bør involveres i dette arbeidet med tanke på mulige nye skatteregler. Arbeidstaker stiller bolig til disposisjon for arbeidsgiver. Det bør vurderes en økonomisk kompensasjon for dekning av merutgifter ved å stille egen bolig til disposisjon for arbeidsgiver (strøm, renhold, kontor- og datautstyr, internett).

Forskriften bør også ha en bestemmelse om forsikring for gjenstander og utstyr man bruker på hjemmekontoret.

Ulike familie- og bosituasjoner kan medføre uforholdsmessige store belastninger for enkeltpersoner.

Tillitsvalgtes rolle kan fort bli forringet ved utstrakt bruk av hjemmekontor, og mye informasjon kan gå tapt ved at man ikke er samlet på felles arbeidsplass. Hovedavtalens kap IX bør sikres videreført.

Verneombudets rolle kan bli forringet, ved at det ikke er anledning til å føre tilsyn i arbeidstakers bopel.

AKAN-utvalgene vil få en vesentlig vanskeligere oppgave, og det må legges til grunn at spill- og rusavhengighet kanskje kan bli en utfordrende oppgave å følge opp.

Ansatte som sliter med spill- og/eller rusavhengighet får bedre anledning til å skjule problemer ved å ikke møte opp fysisk på/i arbeidsgivers lokaler. Dette kan være problemstillinger som en må se nærmere på, selv om Kap 7 i AML ikke unntas forskriften.

Arbeidstid og fritid. Vi har allerede sett at ansatte strekker arbeidstiden med lengre dager, færre pauser. Gjennomsnittsberegning av arbeidstid og nattarbeid er særlige forhold som det må være fokus på.