Høringssvar fra Universitetet i Bergen (UiB)

Dato: 14.07.2021

Universitetet i Bergen (UiB) viser til brev av 22.4.21 der departementet ber om tilbakemelding på forslag til endringer i forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem.

Forslagene i høringen

UiB støtter foreslått endring i ordlyd mht. forskriftens virkeområde (fra «kortvarig eller tilfeldig» til «kortvarig eller sporadisk»), og foreslått tydeliggjøring av at også psykososiale forhold omfattes av forskriftens bestemmelse om arbeidsmiljøet. Til øvrige punkter har vi ikke merknader.

Regulering av arbeidstid ved hjemmearbeid

Høringsnotatet reiser også en diskusjon om særlig regulering av arbeidstid i forskriften.

For UiB sitt vedkommende vil dette primært angå ansatte i tekniske og administrative stillinger. Høsten 2020 fastsatte Universitetet i Bergen, basert på innstilling fra en partssammensatt arbeidsgruppe, politikk for hjemmearbeid for ansatte i tekniske og administrative stillinger – en «ny normal arbeidsdag».

UiB har lagt til grunn at på at selv om arbeid på campus er hovedregelen, vil et tilbud om hjemmearbeid være et viktig og fremoverlent supplement til personalpolitikken, og at en slik ordning kan bidra til å ivareta ansattes behov i ulike livsfaser. Det er samtidig vektlagt at tilrettelegging av et godt arbeidsmiljø må sikre at fellesskapet på arbeidsplassen ikke blir skadelidende. Det at noen jobber hjemme vil ha betydning for arbeidsmiljøet til andre kolleger, og for læringsprosesser. At noen også arbeider på andre dager og tidspunkter vil forsterke dette.

UiB har ikke innvendinger mot at særregulering av arbeidstid tas ut av forskriften, slik at hjemmearbeid som utgangspunkt omfattes av de ordinære reglene om arbeidstid i arbeidsmiljøloven. Vi foreslår at eventuelle behov for tilpasninger vurderes nærmere i tilknytning til den varslede kartleggingen av omfang, utviklingstrekk og konsekvenser ved bruk av hjemmekontor og annet fjernarbeid.