Høringssvar fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Dato: 22.07.2021

NMBU mener det vil være hensiktsmessig å avvente endringer i forskriften til resultatene fra OsloMets kartlegginger er klare, slik at regelverket kan revideres etter en helhetlig vurdering.

Når det gjelder spesifikt reglene om arbeidstid, vil de fleste veksle mellom å jobbe på kontoret og hjemmefra. Det vil kunne fremstå som upraktisk at det gjelder ulike grenser for arbeidstiden avhengig av arbeidsstedet. Men, lovens regler om arbeidstid samsvarer ikke alltid med arbeidstakernes behov for fleksibilitet i hverdagen, for eksempel ved arbeid på kvelden etter kl. 21. Det er riktignok mulig å inngå en individuell avtale om slikt arbeid, men denne adgangen benyttes nok i veldig liten grad. Eventuelle endringer i arbeidstidsreglene bør vurderes grundig, og i sammenheng med en helhetlig gjennomgang av regelverket i både loven og forskriften.