Høringssvar fra Kirkerådet

Dato: 20.07.2021

Vi ønsker først å presisere at det er viktig at ordningen med hjemmekontor fremdeles er fleksibel. Vi også ser mangel når det gjelder rettigheter og plikter knyttet til yrkesskadeforsikring og skatt. Dette burde vært drøftet i høringsnotatet, og aller helst inntatt i forskriften. Vi av erfaring fra det siste året med at skattereglene er utydelige. Det er derfor vårt syn at skatteregler, burde vært drøftet og forskriftsfestet.

Til notatets punkt 4.1:

Vi er enig i at forskriften først og fremst skal gjelde hjemmearbeid som har en viss varighet og fasthet og er av et visst omfang.

Vi ønsker at det skal være mulig å avtale hjemmekontor som ikke er en fast ordning, men samtidig av en viss varighet og av et visst omfang, uten at det dermed omfattes av forskriften og det oppstår krav til egen skriftlig avtale. Det er viktig at forskriftens virkeområde ikke medfører at virksomhetene påføres økte administrative belastninger.

Til notatets punkt 4.2:

Vi er i utgangspunktet ikke enige i at departementets forslag om at en dag per uke er dekkende for ikke-sporadisk hjemmearbeid og I Oslo Met-rapporten «Hjemmekontor våren 2021 – Omfang, utvikling og kjennetegn» som ble lansert i mai i år sier at 70 prosent av de spurte ønsker å fortsette med hjemmekontor minst én dag i uka. Det vil bety at forskriften vil gjelde for de fleste med kontorarbeidsplass, og ikke lenger regulerer unntakene.

Vi også ser at det kan være problematisk for arbeidstakere i ledende- og særlig uavhengig stilling å være omfattet av forskriften. Det er riktignok gjort unntak for denne gruppen i forskriftens § 6. For eksempel vil det ikke være praktisk å regulere omfang og arbeidstid for hjemmearbeidet i en skriftlig avtale. Det kan også reises spørsmål om det i det hele tatt er nødvendig med en avtale om hjemmekontor mellom arbeidsgiver og arbeidstaker i ledende- og særlig uavhengig stilling.

Til høringsnotatets punkt 4.6:

Vi er enige med departementet i at bestemmelsene i forskriften må endres betydelig.

Til høringsnotatets kapittel 6:

§ 1:

Til andre ledd: Tillegget av "med mindre arbeidstaker kun utfører arbeid i eget hjem" er vanskelig å forstå.

§ 3

Vi støtter forslaget om å løfte fram krav til det psykososiale arbeidsmiljø i forskriften. Vi er enige i at psykososiale forhold ikke er mindre viktige når arbeidstakerne jobbe hjemmefra. Det har også erfaringer fra pandemien vist oss.

§ 6 Arbeidstid

Vi kan ikke se at det er behov for særegne regler for hjemmearbeid. Arbeidsmiljøloven slik den er i dag ivaretar hensynet til fleksibilitet og ivaretakelse av arbeidstaker på en god måte.

Til høringsnotatets kapittel 7:

Dette er en god og fornuftig endring.