Høringssvar fra Revisorforeningen

Dato: 18.06.2021

Arbeidstidsbestemmelser for hjemmearbeid

Departementet påpeker i høringen at forskjellen mellom å arbeide hjemmefra og i arbeidsgivers lokaler er mindre enn da forskriften ble fastsatt i 2002. Med dagens teknologi er det relativt enkelt for arbeidsgiver å følge opp at den enkelte arbeidstaker utfører sine arbeidsoppgaver selv om arbeidet utføres hjemmefra. I mange tilfeller kan arbeidsoppgavene langt på vei utføres på samme måte hjemme som på kontoret. Det innebærer at mange av argumentene for at det skal være en egen regulering av arbeidstid for hjemmearbeid, ikke gjør seg gjeldende på samme måte i dag.

Samtidig påpeker departementet sentrale forskjeller som kan begrunne mer fleksible arbeidstidsbestemmelser for hjemmearbeid enn det som gjelder arbeid fra arbeidsgivers lokaler. Dette er vi enig i. Ved hjemmearbeid brukes det ingen tid på å reise til og fra arbeidsstedet. Hjemmearbeid gir i mye større mulighet til fleksibilitet gjennom arbeidsdagen. På hvilken tid av dagen arbeidet utføres bør derfor ikke være utslagsgivende. Normalen er likevel at det meste av arbeidet gjøres i ordinær arbeidstid. Ved hjemmearbeid er det mindre grunn til å begrense muligheten til å ta igjen noe arbeid på kveldstid eller søndag enn ved arbeid fra arbeidsgivers lokaler. Belastningen for den enkelte er mye lavere enn om dette arbeidet måtte utføres fra arbeidsgivers lokaler, samtidig vil en slik fleksibilitet gjennomgående være i arbeidstakers egen interesse.

Revisorforeningen mener at de gjeldende arbeidstidsbestemmelsene i hjemmearbeidsforskriften balanserer hensynene som skal ivaretas med de alminnelige lovbestemmelsene om arbeidstid og behovet for arbeidstidsbestemmelser som er tilpasset hjemmearbeid. Vi mener at dette fortsatt er tilfelle, selv om det har skjedd en betydelig utvikling gjennom ny teknologi og at mer bruk av hjemmearbeid kan forventes etter pandemien. En innstramming i arbeidstidsbestemmelsene for hjemmearbeid vil etter Revisorforeningens syn hindre gode ordninger i den enkelte bedrift som ivaretar både arbeidsgiverens og arbeidstakernes behov og ønsker.

Forskriftens virkeområde og krav til skriftlig avtale

Hjemmearbeidsforskriften gjelder der hvor hjemmearbeid er etablert som en forholdsvis fast ordning. Kortvarig og tilfeldig hjemmearbeid (foreslås presisert til kortvarig og sporadisk hjemmearbeid) dekkes ikke. Det betyr blant annet at det ikke er nødvendig å inngå særskilt avtale med arbeidstaker som regulerer nærmere bestemte forhold ved hjemmearbeidet (omfang, arbeidstid, tilgjengelighet for arbeidsgiver, varighet, arbeidsutstyr, mv). Vi er enig i at dette videreføres.

Departementet foreslår en egen «koronaregel» om at der hjemmearbeid skyldes pålegg eller anbefalinger fra myndighetene, kan det i stedet for skriftlig avtale gis skriftlig informasjon til arbeidstakerne om de forholdene som ellers skal reguleres i avtalen. Vi anser at det er fornuftig.

Utstyr til hjemmekontoret

Vi stiller oss også bak departementets syn om at krav til utstyr til hjemmearbeidet og dekning av ulike kostander ikke bør reguleres i forskriften. Dette bør være opp til arbeidsgivere og deres ansatte i den enkelte virksomhet. Hvilket utstyr som er nødvendig for å utføre arbeidet varierer mellom virksomhetene. Revisorforeningen støtter at det ikke innføres regler som vil være like for alle.

Arbeidsmiljø og arbeidstilsynets kompetanse

Departementet foreslår å presisere at bestemmelsene i forskriften om arbeidsmiljø også skal gjelde det psykososiale arbeidsmiljøet. For øvrig vil ikke departementet innføre mer detaljerte regler i forskriften om arbeidsgivers oppfølging av arbeidsmiljøet. Revisorforeningen støtter dette.

Med vennlig hilsen, Den norsk Revisorforening

Per Hanstad, Adm. direktør

Kai Morten Hagen, Fagdirektør