Høringssvar fra Akan kompetansesenter

Dato: 25.06.2021

HØRINGSSVAR FRA AKAN KOMPETANSESENTER

Vi viser til høringsbrev fra Arbeids- og sosialdepartementet datert 22.04.21 og stiller oss bak forslaget om at arbeidsgivers ansvar for det psykososiale arbeidsmiljøet tydeliggjøres i forskriften.

Vi begrunner dette ut fra egne erfaringer under pandemien med sterk økning i antall veiledningshenvendelser fra norsk arbeidsliv. Økningen kom primært fra arbeidsgiverrepresentanter som er usikre på hvordan de ved hjemmekontor skal følge opp medarbeidere de er bekymret for, uten å virke for kontrollerende, og hvordan følge opp medarbeidere som har erkjent problematisk bruk av alkohol, narkotika, legemidler eller spill.

I tillegg viser studier økt forekomst av ensomhet og psykiske plager blant de som har jobbet hjemmefra sammenlignet med de som jobber på arbeidsstedet.

Vi har begrunnet svaret vårt ytterligere i vedlegg.

Med vennlig hilsen

Akan kompetansesenter

Vedlegg