Høringssvar fra Justis- og beredskapsdepartementet

Dato: 23.07.2021

Vi viser til Arbeids- og sosialdepartementets brev 22.4.2021 med vedlegg.

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) viser til den siste tids utvikling når det gjelder fjernarbeid, dvs. arbeid fra det JD kaller mobilt kontor. Forskriften beskriver kun arbeid i eget hjem, mens det siste året har lært oss at mobilt kontoret kan fungere på hytter, hoteller mv.

Det er stor grunn til å tro at det vil bli en forventning fra nyansatte og nåværende ansatte at man kan jobbe mer fleksibelt. Etter vårt syn burde dette vært synliggjort i forskriften § 1 allerede nå. JD mener ellers det er mest aktuelt med fleksibilitet når det gjelder hvor man oppholder seg fysisk og i mindre grad når det gjelder arbeidstiden.

På bakgrunn av denne utviklingen ser JD behov for at kravet til individuelle avtaler bør foreligge kun når det foreligger et behov for en spesifikk tilrettelegging i arbeidsforholdet med f.eks. faste dager med hjemmekontor, når hjemmekontor er en forventning fra arbeidsgivers side og/eller en forutsetning for å være ansatt.

I de fleste andre tilfeller, når mobilt kontor kun er et tilbud fra arbeidsgivers side og arbeidstakerne kan møte på kontoret hver dag om de ønsker, bør det være nok med en intern retningslinje. Ønsket om å redusere ressursbruk til administrasjon taler også for en slik løsning, da kravet om slike individuelle avtaler til alle ansatte vil kreve mye tid og ressurser hos arbeidsgiver. Vi mener derfor at forskriften § 2 må ha flere unntak, dvs. at individuell avtale kan erstattes av en intern retningslinje som skal være drøftet med de tillitsvalgte.

Vedlegg