Høringssvar fra Petroleumstilsynet

Dato: 31.05.2021

Vi viser til deres høring av forslag til endringer i forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem, med frist for kommentarer 23. juli d.å. Vi takker for anledningen til å kommentere, og har følgende innspill til høringen:

Til kap. 4.2 om forskriftens virkeområde

Vi mener det kan være hensiktsmessig å revurdere avgrensningen til arbeidstakers "hjem". Dette utelukker at man kan ha fast avtale om fjernarbeid som også kan inkludere arbeid i for eksempel i fritidsbolig, foreldre eller barns hjem. Dersom det er grunnlag for å begrense forskriften, og dermed hjemme-/fjernarbeid, til registrert bostedsadresse, mener vi at dette bør få en tydeligere avklaring. Vi er for øvrig enige i at "sporadisk" er en mer treffende beskrivelse enn "tilfeldig".

Til kap. 4.3 om bestemmelse om skriftlig avtale

Vi stiller spørsmål ved om såkalte "ordinære force majeure-omstendigheter" også bør være omfattet av unntak fra krav om skriftlig avtale. Hendelser som forårsaker at arbeidsplassen ikke kan brukes, som brann, vannskader, svikt i strømforsyning o.l., kan være vanskelig å angi varigheten av. I en slik situasjon kan det også være en unødvendig ekstrabelastning for organisasjonen å skulle inngå individuelle avtaler om hjemmearbeid. Det kan vurderes om det da skal åpnes for at arbeidsgiver skal kunne pålegge/anbefale hjemmekontor uten forutgående inngåelse av avtale.

Til kap. 4.4 om arbeidsmiljøet

Vi opplever det som uklart når arbeidsgivers plikt til å følge opp det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet når arbeid utføres andre steder enn på arbeidsplassen, er oppfylt. Vi ber departementet vurdere en tydeligere avgrensning av arbeidsgivers plikter i disse tilfellene.

Til kap. 4.5 om arbeidstid

Vi er enige i at arbeidsmiljølovens arbeidstidsregelverk bør gjelde også for hjemmearbeid. Vi legger til grunn at arbeidsgiver kan stille vilkår om tilgjengelighet i kjernetida i avtalen om hjemmearbeid.

Hilsen

Hilda Kjeldstad

leder for regelverksutvikling

Petroleumstilsynet