Høringssvar fra Avonova Helse AS

Dato: 08.07.2021

Arbeids- og sosialdepartementet

Høring: Referanse 21/1207

Avonova er en ledende og landsdekkende leverandør av bedriftshelsetjenester. Vi er eksperter innen forebyggende arbeidsmiljøarbeid. I tillegg til lovpålagte tjenester, leverer vi et bredt spekter av tjenester inne leder- og organisasjonsutvikling, medarbeiderhelse og rehabilitering. Vi jobber helhetlig og vurderer arbeidshelse ut fra alle betingelser i arbeidsmiljøet, både organisatoriske, fysiske og mellommenneskelige.

Vi har tverrfaglig kompetanse og er eksperter på forebyggende arbeidsmiljøa

Avonova mener:

· Forskriftens avgrensning mot arbeid som ikke er «kortvarig eller tilfeldig», framstår fornuftig. Det sentrale må være at endringer i forskriften bidrar til at risiko i forbindelse med nye og mer etablerte hjemmekontor-ordninger avdekkes, og at eventuelle konsekvenser som er til hinder for utvikling av fullt ut forsvarlige arbeidsmiljøer møtes med hensiktsmessige tiltak.

· Tydeliggjøring av at bestemmelsen om arbeidsmiljøet også omfatter psykososiale forhold er viktig. Arbeidsmiljøet må tilnærmes ut ifra både et fysisk og organisatorisk perspektiv om man skal utvikle og vedlikeholde helsefremmende arbeidsmiljøer.

· Konsekvensene av en ny hybrid arbeidshverdag er til dels ukjente. Internkontrollforskriften inneholder krav til kartlegging og risikovurdering, men vi oppfatter at dette ansvaret blir lite tydelig når det ikke spesifiseres særskilt opp mot hjemmekontoret. Vi mener endringer i forskriften bør definere ansvaret til risikokartlegging og -vurdering mer konkret. Tydeliggjøring av dette ansvaret vil gjøre det enklere for virksomhetene å forstå og oppfylle myndighetenes krav for å bidra til å oppnå mål om helsefremmende arbeidsplasser.

Hvordan skal vi organisere arbeidshverdagen etter pandemien? Dette er et spørsmål som opptar svært mange virksomhetsledere. Vi i Avonova får hyppig spørsmål knyttet til disse problemstillingene fra våre kunder. Det er åpenbart at norsk arbeidsliv vil gå inn i en ny normal og at det ikke handler om å gå tilbake til det som var. Utbredelsen av hjemmekontoret vil øke i omfang. Som blant andre STAMI har påpekt, er det knyttet stor usikkerhet til hvordan hjemmekontoret på sikt vil påvirke helse og arbeidsmiljø.

Vi oppfatter det svært viktig at usikkerhetsmomenter adresseres. Men har ledere og virksomheter oversikt over risikobildet og usikkerhetsmomenter i en ny hybridhverdag? Neppe. Dette mener vi forslagene til endringer berører i for liten grad og for lite konkret. Det følger av bestemmelsen at internkontrollsystemet etter arbeidsmiljøloven § 3-1 og forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) skal omfatte arbeid som utføres i arbeidstakers hjem. Departementet mener i lys av dette at det ikke bør gjøres endringer i reglene om arbeidsgivers plikter når det gjelder oppfølging av arbeidsmiljøet. Vurderingen legger til grunn en for snever tilnærming til arbeidsmiljøet etter vår mening. Vi etterlyser eksplisitte krav til hvordan virksomhetene skal oppfylle kravene i internkontrollforskriften i departementets forslag til endringer.

Godt arbeidsmiljø kan ikke ta utgangspunkt i enkeltmennesker alene. Konsekvensene av endringer må sees i et organisatoriske perspektiv der man også vurderer hvordan endringer for enkeltpersoner påvirker helheten i arbeidsmiljøet. En arbeidstaker kan for eksempel oppleve verdi i økt fleksibilitet og autonomi ved hjemmekontor, mens det uten god planlegging og god organisering, kan gå på bekostning av kollegaers behov for støtte, lærende tilbakemeldinger og sosiale relasjoner.

Slik det for eksempel er spesifikke krav til risikovurdering av vold og trusler, mener vi dette bør utarbeides for «arbeid hjemmefra». Stor usikkerhet knyttet til konsekvensene tilsier i seg selv at man bør risikovurdere dette. En grundig risikovurdering vil gjøre det enklere å identifisere konsekvensene for arbeidsmiljøet som helhet, og ikke bare for enkeltmennesket

Kunnskap om dette kan sette virksomhetene bedre i stand til å iverksette effektive tiltak for å organisere den nye arbeidshverdagen hensiktsmessig.

Mvh

Managing Director

Liv Østbye