Høringssvar fra Språkrådet

Dato: 15.07.2021

Høringssvar til forslag til endringer i forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem

Språkrådet viser til høringsnotat datert 22. april 2021 om forslag til endringer i forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem.

1. Innledning

Språkrådet er generelt positive til departementets vurderinger og forslag til endringer i forskriften. Vi støtter at eventuelle større endringer i reguleringen av arbeid i eget hjem og eventuelt annet fjernarbeid bør avvente resultatene av det igangsatte forskningsinitiativet, og at det bør ses i en større sammenheng, jf. pkt. 4.1 i høringsnotatet. Språkrådet vil understreke viktigheten av at forskriften ikke griper inn i arbeidsgivers styringsrett når det gjelder bruk av hjemmearbeidsordninger, og at den ikke legger hindringer for fleksible løsninger som både tilsatte og arbeidsgiver ønsker.

2. Forskriftens virkeområde

Forskriften er begrenset til å gjelde arbeid i «eget hjem». Språkrådet mener en presisering hva som ligger i denne definisjonen bør inkluderes i forskriften. Vi mener dette i utgangspunktet bør være adressen der arbeidstakeren er folkeregistrert, bl.a. for å avgrense tallet på arbeidssteder der arbeidsgiver er ansvarlig for at arbeidsforholdene er fullt ut forsvarlige. I tillegg vil det i visse tilfeller være behov for at arbeidstaker på kort varsel må kunne møte fram der virksomheten har sin adresse. Dersom arbeidstaker befinner seg på eksempelvis en fritidsbolig med lang reisetid til virksomheten, vil dette kunne skape utfordringer for driften. Språkrådet mener likevel at det i særlige tilfeller, for eksempel i en situasjon med pålagt hjemmekontor, også kan åpnes opp for alternativer til «eget hjem», slik som for eksempel fritidsbolig mv. Enkeltbestemmelser i forskriften bør tilpasses eller justeres ut fra om de gjelder pålagt eller avtalt hjemmekontor.

Språkrådet støtter at forskriften ikke skal gjelde ved kortvarig eller sporadisk arbeid. Høringsnotatet drøfter forholdet mellom «tilfeldig» og «sporadisk», og slik ordene brukes dekker de i stor grad det samme. Adjektivet «tilfeldig» har også andre betydninger, noe som gjør at «sporadisk» er et bedre valg. Verken «tilfeldig» eller «sporadisk» passer spesielt godt sammen med «jevnlig», jf. departementets merknad om at «dersom omfanget er lite, eksempelvis mindre enn en dag i uka i snitt, vil hjemmearbeidet etter departementets syn normalt måtte anses «sporadisk», selv om det skulle skje jevnlig».

3. Bestemmelse om skriftlig avtale

Språkrådet støtter departementet i at der hjemmearbeid skyldes pålegg eller anbefalinger fra myndighetene, kan det i stedet for skriftlig avtale gis skriftlig informasjon til arbeidstakerne om det som følger av forskriftens §2, første ledd. Vi mener videre at dette unntaket også bør omfatte situasjoner hvor akutte hendelser, som for eksempel ved brann e.l., gjør at arbeidsplassen ikke er tilgjengelig. Arbeidsgiver bør i slike situasjoner ha anledning til å pålegge arbeidstakerne hjemmekontor uten at det skal være krav om skriftlig avtale med den enkelte, da dette fremstår som en unødvendig byråkratisk løsning i en akuttsituasjon der de faste kontorlokalene ikke vil være tilgjengelige for bruk.

4. Arbeidsmiljø

Språkrådet støtter departementets forslag om å inkludere arbeidsgivers ansvar for det psykososiale arbeidsmiljøet i forskriften.

5. Arbeidstid

Språkrådet mener at hjemmearbeid bør omfattes av de ordinære reglene om arbeidstid i

arbeidsmiljøloven. Med nye arbeidsmetoder osv. bør det forventes at arbeidstaker som jobber fra eget hjem kan delta i møtevirksomhet og andre aktiviteter som krever samarbeid med andre. Det er etter vår vurdering ikke behov for særlige arbeidstidsbestemmelser knyttet til arbeid som uføres fra arbeidstakers hjem.

6. Arbeidstilsynets kompetanse

Språkrådet mener forskriften bør regulere at Arbeidstilsynet ikke skal ha adgang til arbeidstakers hjemmearbeidsplass, men har ellers ikke kommentarer til utkastet om Arbeidstilsynets kompetanse. Vi støtter at Arbeidstilsynet gis myndighet til å føre tilsyn med forskriften.

Vennlig hilsen

Åse Wetås
direktør

Jo Inge Fisketjøn
stabssjef

Vedlegg