Høringssvar fra Høgskolen i Innlandet

Dato: 02.07.2021

Høringssvar - forslag om endringer i forskrift om arbeid i arbeidstakers hjem

Det vises til departementets høringsbrev av 22.4.21, med forslag om endringer i Forskrift om arbeid i arbeidstakers hjem. Vi imøteser en oppdatering av forskriften, og er positive til at departementet også åpner for ytterligere revidering når pågående forskningsprosjekter er ferdig, og når pandemi-situasjonen er tilbakelagt.

Høgskolen i Innlandet (HINN) er en høykompetansevirksomhet, hvor flertallet av medarbeiderne har stor selvstendighet og mye egenledelse. Det har gitt store muligheter for å arbeide hjemmefra også før pandemien. En antagelse er likevel at hjemmekontor vil bli enda mer utbredt som en konsekvens av pandemien som et ledd i en fleksibilisering av arbeidslivet og som et verktøy for å kunne rekruttere kvalifiserte medarbeidere.

HINN har flere fagmiljøer med forskningskompetanse som er relevant for høringens problemstillinger. Vi har valgt å ikke involvere disse fagmiljøene i denne prosessen. I dette høringssvaret opptrer vi følgelig kun som en arbeidsgiver. Vi har videre valgt å kun kommentere på de forslagene departementet har gitt til høring, og ikke kommet med forslag utover dette. Våre svar har tatt utgangspunkt i HINNs behov og erfaringer så langt, men vi anser det som sannsynlig at det vil skje en utvikling som gjør at det kan bli nødvendig å vurdere større endringer i rammeverket senere.

Virkeområde (4.2)

HINN er positiv til den språklige endring departementet foreslår i virkeområde, gjennom å erstatte ‘tilfeldig’ med ‘sporadisk’. Vår vurdering er at redegjørelsen for hva som ligger i begrepene "kortvarig eller sporadisk" er klargjørende.

Et spørsmål vi stiller er om ansvarsforholdene ved frivillig arbeid utenfor eget hjem burde presiseres nærmere, selv om dette ikke er en del av forskriftens primære dekningsområde. Slik forskriften og loven er satt opp i dag vurderes det til at arbeidsmiljøloven gjelder fullt ut for alle arbeidssituasjoner utenfor arbeidstakers hjem, uten at dette fremkommer eksplisitt eller er noe alle er klar over.

Krav om skriftlig avtale (4.3)

Å unngå tvister er et godt formål bak kravet om skriftlige avtaler om hjemmearbeid. Vi støtter at dette settes opp som et krav der hjemmekontor er en fast heltidsordning.

En utfordring med kravet er at det sannsynligvis vil oppstå situasjoner i et skjæringspunkt mellom sporadisk og ganske regelmessig. I de fleste tilfeller er det lite problematisk at det ikke foreligger en skriftlig avtale i disse tilfellene. Medarbeider og leder vil i de aller fleste tilfeller finne ut av det gjennom dialog, mens i andre tilfeller kan leder og/eller medarbeider se behovet for å inngå en avtale. Vi foreslår derfor at departementet vurderer om det kun er hensiktmessing å pålegge en skriftlig avtale i de tilfeller hvor hjemmekontor er en fast ordning.

Hvis arbeidstidsbestemmelsene blir like ved hjemmearbeid som ved kontorarbeid, og det ikke gjøres endringer i arbeidsgivers HMS-ansvar, fremstår behovet for en skriftlig avtale som begrenset til å omhandle når man er tilstede på arbeidsstedet. Da fremstår det som tilstrekkelig at det anbefales å inngå avtaler som omhandler dette.

HINN støtter forslaget om å ikke kreve inngåelse av hverken individuelle eller kollektive avtaler i unntakstilfeller hvor hjemmekontor er enten anbefalt eller påbudt fra myndighetsnivå. I disse tilfellene er det tilstrekkelig at arbeidsgiver skriftlig informerer om hvilke retningslinjer som er gjeldende, etter lokale drøftinger.

Arbeidsmiljø (4.4)

HINN har forståelse for at arbeidsgiver skal ha et visst ansvar for arbeidsmiljøet også i arbeidstakers hjem. Vi vil likevel understreke at det må være tilpasset situasjonen og bare i den grad det er praktisk mulig. Vår vurdering er at det er stor usikkerhet om hvor stort arbeidsgivers ansvar strekker seg. Høringsnotatet er på dette området såpass vagt formulert at det vil gi en uoversiktlig situasjon og uklarhet om hva som faktisk gjelder. HINN etterspør derfor en tydeligere avklaring av temaet.

HINN er positive til at rollen til HMS-ansvaret og verneombudenes rolle tas inn i forskriften. Vi er også positive til at arbeidsgivers ansvar inkluderer det psykososiale arbeidsmiljøet.

Vi er mer usikker når det gjelder det fysiske arbeidsmiljøet, da ansvaret av praktiske årsaker i all hovedsak vil ligge til arbeidstaker selv. Et forslag er at er at det ved inngåelse av skriftlig avtale tas en gjennomgang av hvordan det fysiske arbeidsmiljøet er, og hvordan det bør innrettes, og at det videre vil være arbeidstakers ansvar å opprettholde et forsvarlig fysisk arbeidsmiljø og informere arbeidsgiver (ev. verneombud) dersom et ikke lenger er forsvarlig eller det er behov for forbedringer.

HINN støtter forslaget om å ikke detaljregulere hva arbeidsgiver skal bidra med av utstyr. Det bør være opp til den enkelte virksomhet å vurdere ut ifra ulike situasjoner og forutsetninger.

Arbeidstid (4.5)

HINN mener at departementet har lagt frem en god drøfting av problemstillingen som gjelder arbeidstid. Vår vurdering er at arbeidsmiljøloven som hovedregel bør gjelde, pga. de store likhetene mellom å arbeide hjemme og på kontoret. F.eks. mener vi arbeidsgivers kontroll over arbeidstiden bør opprettholdes ved hjemmearbeid, samt mengdebegrensningene og overtidsreglene. Samtidig mener vi at det i forskriften bør åpnes noe mer for individuelle avtaler enn arbeidsmiljøloven i utgangspunktet gjør, f.eks. for kveldsarbeid eller helgearbeid for de medarbeiderne som ønsker dette. Vår erfaring er at mange medarbeidere allerede praktiserer en større fleksibilitet på dette området, på tross av at hverken loven eller interne retningslinjer egentlig åpner for dette. Dersom det åpnes for dette blir det arbeidsgivers oppgave å opprettholde en normalarbeidstid, og motvirke den belastningen en større utglidning kan medføre for medarbeiderne.

Arbeidstilsynets kompetanse (4.6)

HINN har ingen innspill til endring av arbeidstilsynets kompetanse.

Med vennlig hilsen

Høgskolen i Innlandet

Peer Jacob Svenkerud

Rektor

Lars Petter Mathisrud

HR-direktør