Høringssvar fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

Dato: 24.06.2021

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) har ingen merknader utover at vi støtter at det gjøres unntak fra kravet til skriftlig avtale for spesielle situasjoner som f.eks. en pandemi.

Det vil kunne virke klargjørende og bidra til forenkling i en ekstraordinær situasjon. Ettersom partene ikke har rådighet over situasjonen der det gis påbud om hjemmekontor oppleves det ikke som hensiktsmessig med verken individuelle eller kollektive avtaler.