Høringssvar fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Dato: 02.07.2021

Arbeids- og sosialdepartementet

Postboks 8019 Dep

0030 OSLO

Deres ref:

Vår ref:

2021/53591-2

Arkivkode:

008

Dato:

24.06.2021

Tilbakemelding på høring - endring i forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem

Viser høring datert 22. april 2021 om forslag til endring i forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakeres hjem. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har følgende innspill til forslagene til endringer i forskriften.

Generelle kommentarer:

Bufdir er generelt positive til endringene i forskriften. Det er vår gjennomgående erfaring (også gjennom pandemien) at det er viktig at forskriften legger til rette for at arbeidsgiver kan utøve sin styringsrett, og at den ikke legger hindringer for fleksible løsninger både ansatte og arbeidsgiver ønsker.

Siden 12. mars 2020 er har en stor andel ansatte hatt hjemmekontor grunnet COVID – 19. Erfaringen det siste året, og tilbakemeldinger fra både ledere og ansatte, er at vår etat til tross for situasjonen har ivaretatt sine oppgaver på en god måte. Det klare flertallet av våre ansatte uttrykker at de har positive erfaringer med hjemmekontor i denne tiden, og det er fremkommet ønsker om å tilrettelegge for økt fleksibilitet angående mulighetene om hjemmekontor også etter at pandemien er over. Bufdir har som følge av erfaringene det siste året påbegynt arbeidet med å revidere etatens policy om hjemmearbeid. Det bør også nevnes at enkelte ansatte har gitt tilbakemelding om at det også kan være utfordrende med hjemmekontor over så lang tid som det har vært behov for under pandemien, og at dette kan ha påvirket trivsel og produktivitet for enkelte. Enkelte har også vist til at hjemmekontor over så lang tid har vært belastende og det utfordret arbeidsmiljøet siden den enkelte ikke har hatt kontakt med kolleger.

Forskriftens virkeområde

Bufdir vil understreke at vi mener det ikke er behov for at forskriften kommer til anvendelse i de tilfellene der det jobbes på hjemmekontor i korte perioder, og ved sporadisk arbeid eksempelvis på grunn av behov oppstått i konkret situasjoner. I slike tilfeller synes det ikke nødvendig å legge opp til at det skrives avtale som rammer inn det enkelte tilfellet. Vi mener forslaget til nye formuleringen i § 1 andre ledd; «med mindre arbeidstaker kun utfører arbeid i eget hjem» gjør det uklart hva som er virkeområdet. De nevnte formuleringene bør vurderes endret for å klargjøre virkeområdet for disse tilfellene. Vi viser til siste setning på side 9 i høringen.

Krav til avtale

Bufdir er enig i at det ikke bør stille krav til avtale der hjemmekontor er pålagt eller følger av råd gitt av fagmyndighetene. Vi mener imidlertid at det vil være hensiktsmessig å presisere at det generelt i situasjoner utenfor arbeidsgivers kontroll ikke skal stilles krav til avtale, og det i slike situasjoner vil være tilstrekkelig å drøfte bruken av hjemmekontor med tillitsvalgte.

Krav til arbeidsmiljø

Det er viktig at arbeidsgivers plikt og ansvar for å sikre fullt forsvarlig arbeidsmiljø også tydeliggjøres i forskriften. Bufdir er enig i at det er vanskelig å stille krav til arbeidsgivere å følge opp de mer detaljerte regulereringer i kap. 2, 3 og 4 i arbeidsmiljøloven, og at disse kapitlene ikke bør gjelde for hjemmearbeid som reguleres av forskriften. Vi ser heller ikke behov for en særskilt bestemmelse som pålegger arbeidsgivere å kartlegge og vurdere arbeidsforholdene for arbeidstakere som arbeider hjemme, jf. side 18 i høringen. Bufdir er enig i at dette ivaretas i utkastet til forskrift § 4 om internkontroll.

Bufdir er enig i vurderingen av at det psykososiale arbeidsmiljøet er en av de største risikofaktorene ved utstrakt bruk av hjemmearbeid. Særlig er manglende sosial kontakt med kollegaer en risikofaktor. Bufdir er enig med departementet i at det psykososiale arbeidsmiljøet bør løftes frem i forskriften. Vi ser imidlertid at det kan være hensiktsmessig å stille krav til at arbeidsgivere vurderer tiltak som kan avhjelpe den risiko manglende sosialkontakt utgjør. Et slikt tiltak vil for eksempel kunne være å tilrettelegge for videomøter og/eller teamsmøter.

Arbeidstidsbestemmelser

Arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven kap. 10 er sentrale vernebestemmelser. Sett i lys av at det på hjemmekontor for mange er vanskeligere å skille mellom arbeid og fritid er det viktig at de som utfører sitt arbeid hjemme har tilstrekkelig vern i lov eller forskrift. I dagens forskrift er det ingen regulering av den daglige arbeidstiden, kun den ukentlige. Bufdir mener det bør vurderes å regulere også den daglige arbeidstiden for tilfeller det jobbes på hjemmekontor. Dette vil klarere skille mellom arbeid og fritid i en slik arbeidssituasjon. I dag hvor ansatte registrerer arbeidstiden elektronisk vil arbeidsgiver på samme måte som ved arbeid på kontoret/arbeidsstedet ha mulighet til å skaffe seg oversikt over hvor mye den enkelte arbeider. En regulering av den daglige arbeidstiden vil gi et klart signal til både arbeidsgiver og arbeidstaker om viktigheten av å skille arbeidstid og fritid der den ansatte arbeider hjemme. Bufdir foreslår derfor at den daglige arbeidstiden reguleres i forskriften, alternativt at det ikke gjøres unntak fra arbeidsmiljøloven
§ 10-4 i disse tilfellene med hjemkontor.

Bufdir vurderer at det i høringsnotatet med fordel kunne vært foretatt en nærmere drøfting av forholdet mellom arbeidstidsbestemmelsene i lov/forskrift, og de arbeidstidsbestemmelser som følger av Hovedtariffavtalene.

Arbeidstilsynet kompetanse

Bufdir har ikke kommentarer til utkastet om Arbeidstilsynets kompetanse utover at vi slutter oss til departementets vurderinger rundt dette punktet i høringen.

Med hilsen

Christian Kolstad (e.f)

avdelingsdirektør

Arvid Bjune

seniorrådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke håndskrevet signatur.

Tenk miljø – velg digital postkasse fra e-Boks eller Digipost på www.norge.no