Høringssvar fra UDI

Dato: 23.06.2021

Det vises til høringsnotat fra Arbeids- og sosialdepartementet om forslag til endringer i forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem.

Utlendingsdirektoratet (UDI) ønsker med dette å gi en egen høringsuttalelse basert på direktoratets erfaringer og planlagt retningslinje for en normalsituasjon.

14. april 2021, altså før ASDs høringsnotat, besluttet UDI hvilken retningslinje vi skulle ha for «mobil arbeidsplass», etter at dagens pålegg om hjemmekontor ikke lenger gjelder. Dette ble gjort i nært samarbeid med de ansattes organisasjoner.

Retningslinjen er kort og innledes slik:

«UDI ønsker å være en attraktiv og fleksibel arbeidsplass der utgangspunktet er at ansatte og ledere selv tar ansvar for hvor og hvordan oppgavene best løses. Mobil arbeidsplass skal understøtte nye og fleksible måter å jobbe på. Tillitsbasert ledelse skal understøtte dette.

En del oppgaver er selvstendige i sin karakter og kan løses uten behov for fysisk samhandling. Hvor slike oppgaver løses kan den enkelte ansatte i utgangspunktet vurdere best selv. Samtidig har den ansatte et ansvar for å bidra til et godt arbeidsmiljø og samhandling mellom kolleger, inkludert nødvendig fysisk samhandling. Alle har også et ansvar for å bidra til å bygge en felles kultur.»

Videre slås det fast at vi bygger på prinsippet om fleksibilitet, basert på hva slags oppgaver man utfører, og at det derfor som hovedregel ikke inngås faste avtaler om arbeid hjemmefra.

Det understrekes også at ansatte alltid kan pålegges å møte i UDIs lokaler for eksempel på grunn av møter eller når det ellers er nødvendig for å utføre oppgaver som krever samhandling med kolleger, brukere eller samarbeidspartnere. Men utover dette er det altså fleksibilitet som er gjennomgangstonen.

Det er spesielt kravet om skriftlig avtale med hver enkelt arbeidstaker (utkast til § 2) som etter UDIs oppfatning vil være for rigid og ikke passe naturlig inn i løsninger som hovedsakelig baserer seg på fleksibilitet og tillit. UDIs planlagte retningslinje vil ikke være i samsvar med den foreslåtte forskriften.

Arbeidsoppgaver og behov for øvrig varierer sterkt mellom virksomheter og arbeidsplasser. Hvordan man løser spørsmålet om utføring av arbeid i arbeidstakers hjem bør i større grad speile de lokale behovene. Vi foreslår derfor at arbeidsgiver og ansattes organisasjoner lokalt kan avtale ordninger som fraviker kravene i foreslåtte § 2.

UDI

Anne Hellandsjø, HR direktør