Høringssvar fra Namsfogden i Bergen

Dato: 20.07.2021

Høringsinnspill Namsfogden i Bergen

Namsfogden i Bergen har tatt utgangspunkt i høringsbrev sendt ut av arbeids- og sosialdepartementet som er tilgjengelig på nettsidene til regjeringen.no og endringene som er foreslått der.

2.1 "En tydeliggjøring av forskriftens virkeområde"

Det er viktig at det foreligger en forutsigbar situasjon for alle parter for når forskriften gjelder eller ikke.

2.1.1 "Arbeidstakers eget hjem"

I utkast til forskriften § 1 fremgår det av første avsnitt at den gjelder for arbeid som utføres i "arbeidstakers eget hjem".

Hva romme begrepet?

Namsfogden i Bergen mener at det er viktig at det i forskriften fremgår klart hvordan "eget hjem" skal forstås.

Fritidsbolig? Inn- og utland?

I forbindelse med den pågående covid-19 situasjonen er det mange som har valgt å utføre arbeid andre steder hvor de har tilgang til internett.

For eksempel er "hyttekontor" vært en betegnelse som har blitt brukt hyppig under pandemien spesielt gjennom mediene. Når man omtaler hytte/fritidseiendom er dette også et sted som kan ligge utenfor Norges grenser. For eksempel Sverige eller Spania.

Rekkevidden i begrepet

I forlengelsen av dette spørsmålet vil vi påpeke at en avklaring av begrepet kan ha innvirkning for flere andre spørsmål. For eksempel rekkevidden av arbeidstakers forsikring i forbindelse med utførelsen av arbeid.

Det påpekes videre en usikkerhet knyttet til forståelsen av hva som menes med rekkevidden av "arbeidstakers hjem" og hvordan dette stiller seg dersom man for eksempel går et ærend på butikken i lunsjen eller benytter en mikropause til å gå utenfor hjemmet for å trekke frisk luft. Er det slik å forstå at forskriften også vil ha sin anvendelse for slik situasjoner? Hvis ikke, hvor skal eventuelt grensene trekkes?

Tydelig avgrensing av begrepet for å sikre forutsigbarhet

Vi mener at det er viktig med en klar og tydelig avgrensing for å bidra til en forutsigbar situasjon for alle parter, og at det ikke skal være en situasjon hvor det blir opp til hver enkelt arbeidsgiver å avklare hva som i forskriften menes med "eget hjem".

Er det folkeregistrert adresse som er arbeidstakers hjem? Eller finnes det flere steder som kan omtales som "eget hjem"?

2.1.3 "forskriften gjelder ikke kortvarig eller sporadisk arbeid"

I andre avsnitt av § 1 fremgår det at "forskriften gjelder ikke kortvarig eller sporadisk arbeid, med mindre arbeidstaker kun utfører arbeid i eget hjem".

Hva ligger i begrepet?

Namsfogden i Bergen stiller spørsmål til hvorfor denne avgrensingen har blitt valgt og om avgrensingen kan medføre uheldige konsekvenser og bidra til å svekke arbeidstakers rettigheter. Ut fra de erfaringene Namsfogden i Bergen har, benyttes hjemmekontor i kortere perioder i tilfeller hvor det foreligger gode grunner for dette. For eksempel ved lettere forkjølelse og redsel for å smitte kollegaer, tannlege- eller legebesøk, fysikalsk behandling ol, som gjør det praktisk å utføre arbeidsdagen fra hjemmekontor for å unngå mye tid blir benyttet til transport til og fra jobb.

Namsfogden i Bergen mener også at det er i arbeidsgivers interesse at man i mange sammenhenger benytter hjemmekontor i kortvarig eller sporadisk arbeid. Vi er av den oppfatning at også situasjoner hvor man utfører et kortere arbeid i arbeidstakers eget hjem kan være like viktig for et godt vern som forskriften legger opp til som i de lengre periodene. Vi er derfor av den oppfatning at begrensningene som er inntatt i forskriften bør vurderes endres slik at også kortere opphold i eget hjem blir omfattes av forskriftens virkeområde.

2.2 "Et unntak for kravet til skriftlig avtale der hjemmearbeid skyldes pålegg eller anbefalinger fra myndighetene. Arbeidsgiver kan i slike tilfeller i stedet gi informasjon eller drøftinger med tillitsvalgte"

Namsfogden i Bergen vil videre vurdere overnevnte kulepunkt i høringsbrevet hva gjelder unntak for skriftlig avtale. Vi vil først påpeke viktigheten av at det foreligger en skriftlig avtale i bunn som er skrevet og blitt tilpasset den enkelte virksomhet. Dette skaper en forventningsavklaring og en klar og forutsigbar tilstand for arbeidstaker og arbeidsgiver.

Vi ser behovet for at det i enkelte situasjoner kan være et behov for å ta raske avgjørelser og at det er behov for å sende skriftlig informasjon til arbeidstaker om hjemmearbeid slik som det er beskrevet i siste avsnitt i § 2.

Vi er av den oppfatning at det er viktig at det ligger tillitt og kommunikasjon i bunn mellom arbeidstaker og arbeidsgiver for at en slik modell skal kunne fungere. Kravet om drøfting av informasjon mellom de tillitsvalgte før den gis vil være et ledd for å opprettholde et slikt tillitsforhold.

Namsfogden i Bergen vil påpeke at siste avsnitt i § 2 bør være et unntak, og at det er viktig at det ikke blir en rettstilstand hvor man uthuler hovedregelen om skriftlig avtale i bunn. Vi mener derfor at det bør vurderes om ordlyden i siste avsnitt skal omformuleres slik at det tydeligere fremgår at skriftlig avtale i bunn for hjemmearbeid er det klare utgangspunktet.

2.3 "En tydeliggjøring av at bestemmelsen om arbeidsmiljøet i forskriften også omfatter psykososiale forhold"

Vi er positiv til at det psykososiale miljøet blir nedfelt i forskriften og dermed tydeliggjøres slik at dette kravet ikke overlates til den enkelte arbeidsgiver å vurdere.

2.4 "At arbeidstilsynet gis kompetanse til å føre tilsyn med at bestemmelsene i forskriften blir overholdt"

Vi stiler oss positiv til fjerde kulepunkt med at arbeidstilsynet blir gitt kompetanse til å føre tilsyn med forskriften. Vi mener at en slik kompetansetildeling til en uavhengig part er viktig for at forskriften på best mulig måte skal kunne fungere etter sitt innhold.

2.5 Departementet "ber om innspill om hvorvidt hjemmearbeid bør omfattes av de ordinære reglene om arbeidstid i arbeidsmiljøloven, eller om det er behov for særlige bestemmelser"

Namsfogden i Bergen har ingen bestemt mening av om det bør gjøres endringer i de ordinære reglene, men vi vil påpeke at vi har sett de ulike problemstillingene som åpner seg med arbeidstid når man sitter i eget hjem.

Vi vil påpeke at det spesielt på hjemmekontor er lett for at arbeidstiden sklir ut og at man kan få en opplevelse av at man alltid er på jobb. Det er derfor viktig med såkalt "work-life balance" i arbeidslivet og særlig på hjemmekontor. Denne type fleksibilitet bør ikke endre det faktumet at balanse mellom jobb og fritid er essensielt for å opprettholde trivsel, motivasjon og stamina i et arbeidsforhold.

Namsfogden i Bergen viser til viktigheten at eventuelle endringer av arbeidstid og særlige bestemmelser også må drøftes og ses opp mot goder man har som statsansatt som fleksitid og trening i arbeidstiden. I tillegg til at forsikringene som dekkes under ordinær arbeidstid også må gjelde dersom det besluttes å innlemme særlige bestemmelser og arbeidstid arbeidsmiljøloven for hjemmekontor.

3. Generelle tilbakemeldinger til forskriften Namsfogden i Bergen vil påpeke at forskriften slik som den er presentert i høringen, fremstår som oversiktlig. Vi vil spesielt bemerke at vi synes at det er bra at forskriften er kort og at det er bra at den ikke inneholder for mange bestemmelser.