Høringssvar fra Statsforvalteren i Nordland

Dato: 07.07.2021

Vi viser til høringsforslag på endringer i forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem datert 22. april 2021.


Statsforvalteren i Nordland har følgende kommentarer til forslaget:
- Pkt. 4.1: I forbindelse med siste avsnitt har vi et spørsmål om regulering av arbeid som utføres på annet arbeidssted, såkalt «fjernarbeid», også burde ha vært regulert i denne forskriften?
- Pkt. 4.3.2: Vi støtter at det bør åpnes for unntak fra krav om skriftlig avtale under visse forutsetninger. Vi stiller spørsmål ved om det ikke burde ha vært unntak fra krav om skriftlig avtale ved enkelte tilfeller av «force majeure». Et eksempel på dette er at hvis et kontorsted brenner så kan det være vanskelig å få på plass skriftlige avtaler innen rimelig tid.
- Pkt. 4.4.3.5. Hva menes med «så langt det er praktisk mulig» i endringsforslaget til § 3? Hadde det vært mulig å få til en nærmere definisjon av dette?
- Pkt. 4.5. Hjemmearbeid bør som hovedregel omfattes av de ordinære reglene om arbeidstid i Arbeidsmiljøloven.

Vi ser frem til at det forskes mer på konsekvenser av hjemmearbeid, og er spent på hvordan dette vil påvirke hvordan arbeidslivet innrettes fremover.