Høringssvar fra Likestillings- og diskrimineringsombudet

Dato: 24.06.2021

Høringssvar forslag til endring i forskrift om arbeids som utføres i arbeidstakers hjem

Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til høringsbrev av 22. april om forslag til endringer i forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem. Nedenfor følger ombudets høringssvar.

Likestillings- og diskrimineringsombudet har som mandat å arbeide for likestilling og mot diskriminering på grunnlag av blant annet kjønn, etnisitet, religion, alder, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og nedsatt funksjonsevne. Ombudet fører også tilsyn med at norsk rett og forvaltningspraksis er i samsvar med de forpliktelsene Norge har etter FNs diskrimineringskonvensjoner.

Ombudet viser til offentlige myndigheters plikt til å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering i all sin virksomhet. Etter denne aktivitetsplikten vil det være sentralt å vurdere likestillingsaspekter ved forslag om endringer i forskrift.

Ombudets høringssvar

Når det gjelder hjemmearbeid er Ombudet spesielt opptatt av:

· arbeidstakers muligheter til å kombinere arbeid og familieliv

· tilrettelegging for arbeidstaker med nedsatt funksjonsevne

Arbeidstakers muligheter til å kombinere arbeid og familieliv

Likestillings- og diskrimineringsloven § 26 pålegger alle arbeidsgivere å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering. Arbeidet skal skje innenfor hele bredden av personalpolitikken, og muligheten for å kombinere arbeid og familieliv trekkes eksplisitt frem i bestemmelsen.

Departementet viser til forskning som viser at det kan være vanskeligere for enkelte å få til en god jobb/fritid-balanse på hjemmekontor. Det trekkes også frem at hjemmekontor kan gjøre det enklere å kombinere travle arbeidsdager med omsorgsoppgaver.

Selv om hjemmearbeid kan gjøre det enklere i seg selv å kombinere arbeid og familieliv, mener ombudet at bestemmelsen må forstås som muligheten for en kombinasjon som gir en god balanse. I Likestillingssenterets undersøkelse om likestilling i koronatider fant man at i perioden med full nedstenging etter 12. mars 2020, så rapporterte kvinner i større grad enn menn at de brukte «mye mer» tid på oppgaver som Husarbeid, matlaging, hjelp til skolearbeid, stell og pass av barn og lek og aktivisering av barn. Dette peker i retning av at kvinner nok typisk har større risiko for å få problemer med balansen mellom arbeid og familieliv enn det menn har. Ombudet mener man bør være oppmerksom på dette til tross for at YS’ arbeidslivsbarometer finner en utvikling mot likere deling av omsorg for barn siste år. Ombudet mener det bør tydeliggjøres i § 3 om arbeidsmiljøet eller § 6 om arbeidstid, at arbeidsgiver har et ansvar for at arbeidstaker skal ha en mulighet til å kombinere arbeid og familieliv på en god måte.

Tilrettelegging for arbeidstaker med nedsatt funksjonsevne

Forskriften pålegger arbeidsgiver så langt det er mulig å forsikre seg om at arbeidsforholdene er fullt forsvarlige. Høringsnotatet drøfter om forskriften bør regulere hvilket utstyr arbeidsgiver skal stille til arbeidstakers disposisjon ved hjemmekontor, og konkluderer med at krav til utstyr og dekking av kostnader ikke bør reguleres i forskriften. Ombudet mener at det ville det vært naturlig å presisere at arbeidsgivers plikt til egnet tilrettelegging for arbeidstaker med nedsatt funksjonsevne etter likestillings- og diskrimineringsloven § 22, også gjelder ved hjemmearbeid. Ombudets erfaring er at denne tilretteleggingsbestemmelsen er forholdsvis dårlig kjent blant arbeidsgivere. Tilretteleggingsbestemmelsen etter likestillings- og diskrimineringsloven rekker lengre enn bestemmelsen i arbeidsmiljøloven. Likestillings- og diskrimineringslovens bestemmelse gjelder både arbeidssøkere og arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne, og den skal ikke bare sikre muligheten til å beholde sitt arbeid, men også til å få arbeid og for mulighet til å ha fremgang i arbeidet på linje med andre. For enkelte arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne kan arbeidsgivers tilrettelegging være avgjørende for muligheten til å stå i jobb. I en situasjon med hjemmekontor er det grunn til å tro at en diskusjon om tilrettelegging for enkelte kan bli enda vanskeligere.

Kilder:

Likestillingssenterets rapport «Likestilling i Koronatider – Hvem gjør hva»

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/cdn.likestillingssenteret.no/wp-content/uploads/2020/06/04122520/Likestilling-i-koronatider-hvem-gjoer-hva.pdf

YS Arbeidslivsbarometer:

https://s32603.pcdn.co/wp-content/uploads/2020/08/Arbeidslivsbarometeret2020_Hele-Norge-paa-dugnad.pdf