Høringssvar fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Dato: 28.06.2021

DSB viser til høringsnotat av 22. april 2021 med forslag til endringer i forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem.

Vi ønsker å berømme arbeidet med ny forskrift om arbeid i arbeidstakers hjem og vi mener at utkastet til ny forskrift tar opp i seg erfaringene vi har gjort oss gjennom pandemien på en god måte.

Vi støtter i hovedsak endringene som foreslås, men har enkelte merknader til utkast til ny forskrift. Direktoratets merknader følger nedenfor.

§1 Virkeområde

Departementet foreslår at forskriften ikke skal gjelde kortvarig eller sporadisk arbeid, med mindre arbeidstaker kun utfører arbeid i eget hjem.

Vi er enig i at forskriften først og fremst skal gjelde hjemmearbeid som har en viss varighet og fasthet og er av et visst omfang. Vi mener at det ikke er behov for særregler der hjemmearbeidet er kortvarig, sporadisk eller tilfeldig. Vi mener imidlertid at begrepet "sporadisk", på samme måte som "tilfeldig", gir rom for ulike tolkninger og at det å erstatte "tilfeldig" med "sporadisk" ikke i tilstrekkelig grad tydeliggjør når forskriften kommer til anvendelse.

Det vil bli hyppigere bruk av hjemmekontor fremover som følge av pandemien, enten dette er anbefalt av myndighetene eller ønsket av arbeidsgiver/arbeidstaker. Som arbeidsgiver er vi derfor opptatt av at vi har tilstrekkelig fleksibilitet knyttet til bruk av hjemmekontor ut ifra hva som til enhver tid er hensiktsmessig for virksomheten og for de ansatte.

Vi ønsker f. eks. at det skal være mulig å avtale hjemmekontor som ikke er en fast ordning, men samtidig av en viss varighet og av et visst omfang, uten at det dermed omfattes av forskriften og det oppstår krav til egen skriftlig avtale. Vi ser at beskrivelsen av forskriftens virkeområde og bruken av begrepene "kortvarig" og "sporadisk" vil kunne medføre at det i disse tilfellene vil måtte inngås egne avtaler. Det er viktig at forskriftens virkeområde ikke medfører at virksomhetene påføres økte administrative belastninger uten at det egentlig er behov for de særreglene som forskriften gir.

§ 2 Skriftlig avtale

Vi er enige i at det fortsatt er behov for, og hensiktsmessig, at vesentlige forhold knyttet til hjemmearbeidet er særskilt avtalt og klargjort mellom partene, når det er snakk om avtalt hjemmearbeid i en "ordinær" situasjon.

Departementet foreslår et unntak fra kravet til skriftlig avtale der hjemmearbeid skyldes pålegg eller anbefalinger fra myndighetene. Arbeidsgiver kan i slike tilfeller i stedet gi informasjon etter drøftinger med tillitsvalgte.

Vi støtter departementets forslag på dette området.

§ 3 Arbeidsmiljøet

Departementet foreslår at psykososiale forhold tas inn i bestemmelsen på linje med de øvrige forholdene som nevnes. Samtidig er mulighetene til å innvirke på psykososiale forhold i hjemmekontorsituasjonen, begrenset for arbeidsgiver.

Vi støtter forslaget om å løfte fram krav til det psykososiale arbeidsmiljø i forskriften. Vi er enige i at psykososiale forhold ikke er mindre viktige når arbeidstakerne jobbe hjemmefra. Det har også erfaringer fra pandemien vist oss.

§ 6 Arbeidstid

Departementet ber om innspill om hvorvidt hjemmearbeid bør omfattes av de ordinære reglene om arbeidstid i arbeidsmiljøloven, eller om det er behov for særlige bestemmelser.

Vi mener at hensynet til enhetlige regler taler for at arbeidsmiljølovens regler for arbeidstid bør få anvendelse for hjemmearbeid. Vi kan ikke se at det er behov for særegne regler for hjemmearbeid. Arbeidsmiljøloven slik den er i dag ivaretar hensynet til fleksibilitet og ivaretakelse av arbeidstaker på en god måte.

§ 7 Tilsynet med forskriften

Departementet foreslår at Arbeidstilsynet skal ha myndighet til å føre tilsyn med bestemmelsene i forskriften.

Vi støtter forslaget fra departementet om at Arbeidstilsynet gis kompetanse til å føre tilsyn med at bestemmelsene i forskriften blir overholdt.