Høringssvar fra Thomas Mila

Dato: 08.06.2021

Arbeidsmiljøloven har derfor definert at «den tiden man står til disposisjon for arbeidsgiver er arbeidstid, og den tiden man ikke står til disposisjon for arbeidsgiver er fritid» (§ 10-1, nr 1 og nr 2).

For arbeidstakere i ledende stilling er ikke arbeidstiden lovregulert, med unntak av arbeidsmiljøloven § 10-2 (1), (2) og (4).Arbeidstakere som har en særlig uavhengig stilling omfattes ikke av bestemmelsene om arbeidstid,med unntak av arbeidsmiljøloven § 10-2 (1), (2) og (4) Dette misbrukes av arbeidgivere med begrunnelse i flekibilitet. og dette er veldig vagt formulert hva som er en særlig fri og uavhening stilling

Innføring av fleksibilitet handler om uvilje hos arbeidsgivere til å utbetale overtidsgodtgjørelse og ubekvemstillegg.Dette utvanner §10-7

Det skal foreligge en oversikt som viser hvor mye den enkelte arbeidstaker har arbeidet. Oversikten skal være tilgjengelig for Arbeidstilsynet og arbeidstakernes tillitsvalgte.

vernet om fritiden helt sentralt i lovgivningen. I arbeidsmiljølovens § 14-6 (1), bokstav j og k – om arbeidsavtalens innhold – er kravet at arbeidstid og pauser skal være klart spesifisert. Og at alt arbeid utenfor avtalt arbeidstid pr definisjon er overtid (arbeidsmiljølovens § 10-6 (2), og dermed utløser overtidsbetaling.

Det bør inn i aml forskriften at arbeid på hjemmekontor tidsregistreres digitalt (stemplings ur) type win tid eller lignende systemer slik at både arbeidsgiver og arbeidstaker har oversikt over arbeidstid og mer tid / overtid, å at det er kontrolerbart ved tilsyn