Høringssvar fra Norges Farmaceutiske Forening

Dato: 15.12.2020

Høringssvar - Forslag til endringer i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram – Plikt for fastleger til å bidra til at egne listeinnbyggere blir vaksinert

Norges Farmaceutiske Forening, Farmaceutene, takker anledningen til å gi innspill.

Farmaceutene har ingen anmerkinger til de foreslåtte forskriftsendringene.

I høringsnotatet oppgis det imidlertid at fordi vaksiner er reseptpliktige må lege eller helsesykepleier forskrive. Her ønsker vi å tilføye at farmasøyter i apotek har forskrivningsrett for vaksiner mot sesongbasert influensa.

Helsepersonell i apotek har i høst sørget for influensavaksinering av omkring åtte prosent av de i risikogruppene som har fått vaksinen, samt bidratt til å øke tilgangen til influensavaksiner med ca. 20 prosent. (1)

Det er per i dag rundt 4000 farmasøyter og apotekteknikere i apotek som kan vaksinere, og rundt 860 apotek med farmasøyter som kan rekvirere.

Stortingets Helse- og omsorgskomité ber i sin innstilling om bevilgninger på statsbudsjettet for 2021 Helse- og omsorgsdepartementet om, i tillegg til kommuner og fastleger, å involvere apotek i planleggingen av vaksineringen mot Covid-19- slik at den tilgjengelige kapasiteten kan utnyttes best mulig. (2)

Farmaceutene stiller seg bak dette.

Farmaceutene arbeider for riktig legemiddelbruk og for en høy faglig og yrkesetisk standard blant våre rundt 4500 medlemmer. Farmasøyter er den gruppen autorisert helsepersonell med bredest ekspertise på legemidler. Vår legemiddelfaglige kompetanse dekker hele legemiddelområdet fra forskning og utvikling, via produksjon, distribusjon og til klinisk bruk av legemidler.

Med vennlig hilsen

for Norges Farmaceutiske Forening

Rønnaug Larsen

Leder

(1) http://www.apotek.no/nyhetsarkiv/aktuelt-om-apotek/apotekene-har-%C3%B8kt-tilgangen-til-influensavaksiner-med-20-prosent

(2) https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2020-2021/inns-202021-011s/?s=apotek&m=3#match_12