Høringssvar fra Thomas Andersen

Dato: 14.12.2020

Jeg ønsker å bidra til denne høringen ved å legge dere på hjertet at det dypt UETISK å forplikte legestanden til å være pådrivere for en vaksine som baserer på en eksperimentell teknologi som aldri før har blitt gitt til mennesker utenom i laboratorie-forsøk, og som i tillegg helt åpenbart ikke lever opp til anerkjente standarder for utprøving. Det har foregått en teleskopering og forkortelse av disse utprøvningsfasene, og normal varighet av en vaksines utprøvning varierer mellom 5 og 10 år.

Legestanden behøver dessuten ikke en slik «drahjelp» fra politikkens side. De er profesjonelle og handler i tråd med sin samvittighet, ja, det er legens PLIKT å handle etter personlig samvittighet og profesjonell innsikt. En politisk plikt av denne typen vil kompromittere både legenes samvittighet og deres profesjonalitet, og vil bidra til å politisere legestanden, de myndighetspersonene altså som har det mest intime forholdet til de fleste av landets borgere. En politisering vil kunne føre til uopprettelig tap av troverdighet. Dette vil bli ennå mer åpenbart hvis vaksineringen kobles til et honorar som i sin utforming favoriserer vaksinasjon.

Jeg legger til at pandemien baserer på et falskt tall-grunnlag, da PCR-testen ikke kan bevise en infeksjon, men bare den fysiske tilstedeværelsen av genetisk material. Testen alene kan ikke stille en diagnose, og smitte-tallene er derfor ikke tall på smittede etter lovens definisjon, men bare på positivt testede personer. Det finnes dessuten medikamenter med svært lovende resultater, blant annet Ivermectin.

For øvrig skriver jeg under på det følgende som ble sendt inn til høringen av Alexandra Popow:

I forbindelse med denne høringen vil jeg først protestere mot den korte høringsfristen, 3 virkedager, 5 dager med helg imellom, som gjør at relevante høringsinstanser ikke får med seg selve høringen eller ikke har kapasitet til å utforme et solid høringssvar.

Jeg ber derfor om at høringsfristen utsettes og forlenges med minimum 2 uker slik at berørte parter, instanser og høringsinstanser får tid til både å innhente svar fra sine medlemmer og utforme et legitimt og solid svar.

Ved forrige korte høringsfrist, som er tilknyttet denne saken, høringen om endring av genteknologiloven, ble høringsfristen satt tilsvarende kort, og relevante høringsinstanser ble ikke invitert med på høringen. Da jeg ringte og snakket med flere av disse, visste de ikke om høringen og hadde heller ikke kapasitet til å skrive et høringsnotat. Dette truer rettsikkerheten i Norge og er alvorlig når det dreier seg om å alvorlige og omfattende spørsmål som griper inn i både lovverket og Menneskerettighetene mht punkter om at enhver har rett til å bestemme over sin egen kropp.

Dette forslaget innebærer at man tar i bruk eksperimentell genteknologi som er potensielt svært farlig og dødelig, og man vil FORPLIKTE leger til å SØRGE for at denne blir gitt til deres pasienter. Forslaget innebærer derfor hele Norges befolkning. Da kan man ikke sende ut et høringsforslag med 3 virkedagers frist.

Genteknologiloven som ble forsøksvis endret for noen uker siden, etter en kort høringsrunde der legeforeningen og menneskerettighetsorganisasjoner altså ikke fikk levert noe høringssvar, innebærer at man tar i bruk helt ny genteknologi som skaper irreversible genetiske endringer hos den enkelte. Dette er svært alvorlige inngrep i det som kalles IDENTITET. Altså i bunn og grunn HVEM MAN ER. Mer inngripende blir det faktisk ikke. Genteknologien som her tas i bruk er helt ny og eksperimentell og potensielt svært farlig. Den var altså ulovlig i Norge inntil forsøksvis endring av genteknologiloven, og lovebehandlingsprosessen har ikke fulgt normale rutiner og gitt relevante høringsinstanser mulighet til å uttale seg. Denne beskyttelsen som lovverket skal gi den enkelte er svært viktig å opprettholde.

I tillegg innebærer denne genetiske teknologien stor risiko, da den ikke har fulgt normale testprogrammer som gjelder for vaksiner. Normalt utvikles vaksiner på 10 år. Denne har blitt utviklet på 1. Dette skyldes at man følger omfattende testprogrammer for å forsikre seg om at vaksinen ikke er skadelig, verken på kort eller langt sikt. I dette tilfellet har ingen slik testing selvsagt dermed ikke blitt utført, slik at man faktisk ikke aner ikke hvilke skadelige virkninger vaksinen kan ha på langt sikt. Referansesaker i slike tilfeller er svineinfluensavaksinen, som også hadde kort utviklingstid uten normale testprogrammer, og som hadde store skadevirkninger, både på kort og lang sikt. Den drepte flere og skadet tusenvis av mennesker.

Enkelte av disse vaksinene inneholder også cellelinjer fra aborterte fostre, noe som innebærer store etiske forbehold, i tillegg til at genteknologien er ny og risikabel. Dette gjør at mange leger vil ha store etiske forbehold mot å anbefale denne vaksinen til sine pasienter, og mange vil ha store både etiske og fysiske forbehold mot å motta vaksinen og la seg vaksinere.

En slik eksperimentell vaksine med så mange risiki og etiske problemstillinger kan dermed ikke inngå i et nasjonalt vaksinasjonsprogram, men må anses som et alternativ som er 100% basert på frivillighet. 4 av 10 nordmenn ønsker ikke å ta denne vaksinen. Det er bortimot halvparten av befolkningen. Den kan uansett ikke påtvinges eller presses på noen. I dette tilfellet ønsker regjeringen å FORPLIKTE leger til å SØRGE FOR at deres pasienter blir vaksinert. Det kan de simpelthen ikke gjøre, både av lovmessige grunner og Menneskerettigheter. Det bryter med flere av Grunnlovens paragrafer og menneskerettigheter

Viruset har tatt livet av 387 mennesker i Norge, etter 2. virus sesong og nedstenging.

I influensasesongen 2017/2018 døde 1400 mennesker.

I influensasesongen 2016 døde 1600 mennesker.

I Sverige, uten nedstengingstiltak har 7022 dødd etter 2 sesonger.

I Sverige 1988 døde 10.500 av helt vanlig influensa i en sesong.

Dette viser at viruset ikke er svært mye farligere enn normal sesonginfluensa. På verdensbasis har den tatt livet av 1,4 millioner mennesker etter 2 sesonger, mens vanlig influensa dreper 650.000 i snitt hvert.

Vesentlig å nevne her er også at 90% av de døde er 85 år i snitt og har en underliggende sykdom, slik at dødstallene er misvisende. Disse døde altså MED viruset, ikke av det. Kun 10% av de døde har dødd AV viruset.

Et viktig prinsipp er at legemiddelet ikke skal gjøre større skade enn sykdommen. I dette tilfellet er det svært stor risiko for at det vil gjøre nettopp det. Allerede har vaksinen drept 4 mennesker i utprøvingsfasen, og skadet flere.

Pfizer, og sikkert også de andre selskapene som utvikler vaksinene, har søkt og fått godkjent beskyttelse mot å bli saksøkt av sine vaksineofre.

I utprøvingsfasen deklamerte Anthony Fauci at mellom 10 -15% av de vaksinerte opplevde kortsiktige bivirkninger. Dersom dette tallet gjelder også på lang sikt, vil mange få alvorlige sykdommer og dø av denne vaksinen.

Man kan ikke FORPLIKTE leger til å sørge for at deres pasienter blir vaksinert med denne eksperimentelle GMO vaksinen, og all form for vaksinering må foregå 100% basert på frivillighet både for leger og mennesker som skal vaksineres.