Høringssvar fra Norges Røde Kors

Dato: 15.12.2020

Norges Røde Kors takker for muligheten til å kommentere på regjeringens forslag til endring i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram

Røde Kors har ingen kommentarer til hovedelementene i forslaget, men er opptatt av å fremme rettighetene til papirløse migranter som oppholder seg i kommuner over hele landet.

Røde Kors driver i samarbeid med Kirkens Bymisjon helsesentre for papirløse i Oslo og Bergen, og har gjennom de siste ti årene opparbeidet oss nær kjennskap til denne pasientgruppen.

Det er kommunene som er ansvarlig for vaksinasjon mot covid-19, og papirløse migranter har rett til smittevernhjelp, jf. smittevernloven § 6-1. Papirløse migranter har imidlertid ikke rett til fastlege, og vil derfor ikke bli fanget opp av den ordningen som nå er foreslått av regjeringen. Røde Kors er bekymret for at det foreslåtte ordningen kan føre til at kommunene i for stor grad lener seg på fastlegenes lister, og at det kan føre til at papirløse migranter som er i risikogrupper ikke blir identifisert.

Det er nødvendig at kommunene også settes i stand til å identifisere papirløse migranter som er i risikogruppene slik at de tilbys vaksine på lik linje med andre som oppholder seg i kommunene.

Med vennlig hilsen

Ivar Stokkereit

Leder, enhet for humanitære verdier og folkerett

Norges Røde Kors