Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 106735

Dato: 14.12.2020

Etter å ha lest høringsutkastet, mener jeg at regelverksendringene er for åpne slik at de gir for vidt handlingsrom for myndighetene.

Eksempelvis kan fastlegene potensielt miste sin faglige plikt og rett overfor pasienten til å bedømme hvem som trenger vaksine, hvilken vaksine de skal få og hvordan den vaksinen skal administreres. Det kan tenkes at det kan oppstå faglig uenighet rundt disse momentene, og da er det uheldig at legenes faglige vurdering er bundet opp mot myndighetene i lovfestet form.

Jeg mener at det i dag er så gode informasjonskanaler ut til befolkningen at det ikke er nødvendig å kreve at fastleger skal plukke ut bestemte grupper fra sine lister. De som ikke kan nås på denne måten vil være særlig sårbare grupper som allerede er kjent gjennom omsorgstjenestene. Derfor bryter den pålagte utpekingen av pasienter med taushetsplikten på en helt uakseptabel måte.

Jeg er også uenig i at det skal opprettes lister over de som er vaksinert. Dette gir en uakseptabel kunnskapsbase dersom det senere skulle bli aktuelt å presse folk til å ta vaksinen. Da har man en listeføring som kan brukes i mange tilfeller feks hvis folk ønsker å reise eller få en forskring....

På bakgrunn av dette ber jeg om at regelverksendringen ikke gjennomføres slik den er foreslått.