Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 411331

Dato: 14.12.2020

Til Helse- og Omsorgsdepartementet Oslo 14.12.20
Høringssvar til forslag til endringer i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram - vaksinasjon mot covid-19.
Vi som undertegner dette høringssvaret representerer Folkebevegelsen StopLockdownNorge (16000 medlemmer) er bekymret for endring i forskriften om nasjonalt vaksinasjonsprogram i forbindelse med vaksinasjonen mot Covid-19. Vi mener dette forslaget strider mot grunnleggende etiske og moralske prinsipper i lege-eden og er en utidig innblanding i legenes forhold til sine pasienter, samt truer pasientenes rett til informert samtykke ved ethvert forslag til medisinsk behandling. Vi mener at dette forslaget til midlertidig endring av loven vil bryte med flere grunnleggende prinsipper om hvorledes legevitenskap skal utøves, hvordan den medisinske etikken skal praktiseres og hvordan loven om pasientrettigheter skal overholdes.
I tillegg strider det mot grunnleggende demokratiske prinsipper å sende lovendringer ut på høring med kun noen få dagers svarfrist, i dette tilfellet i praksis to virkedager, da helgen faller imellom. Korte høringsfrister hindret ved høring av endring av genteknologiloven flere instanser i å skrive høringssvar, blant annet legeforeningen og menneskerettighetsorganisasjoner. 3 dagers høringsfrist vil også denne gang kunne hindre viktige aktører i fagmiljøene å få tilstrekkelig tid til å komme med godt funderte og grundige innspill. I en så alvorlig inngripen i legenes praksis og daglige virke samt et uetisk press på befolkningen om å la seg vaksinere, er det meget betenkelig at Helse - og Omsorgsdepartementet ikke tar seg tid til en forsvarlig demokratisk prosess.
Vi ber derfor om at høringsfristen utsettes og forlenges med minimum to uker, slik at foreninger og høringsinstanser får mulighet til å høre sine medlemmer og skrive veldfunderte høringssvar.