Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 594694

Dato: 14.12.2020

Dagens forskrift bør ikke endres. Den bidra til mer frivilighet og la kommunene organisere vaksinsjon slik det vanligvis gjøres ved massevaksinasjon mot influensa. Endringer i forskriften vil gjøre jobben med organisering vanskligere og mer kostbar.

Forslag til endring i forskriftens paragraf 6 innebarer at fastleger vil bli pliktet til å lage lister over pasienter som skal får vaksine Covid 19. Leger vil måtte hente opplysninger fra journaler for å lage slike lister. Dette strider med taushetsplikten overfor opplysninger som gjelder helse til hver enkelt pasient. I tillegg pålegges fastleger å utføre vaksinasjon på legekontorene og samarbeide med helsepersonel som kan også utføre vaksinasjon på institusjonene. Dette er betydelig ekstra arbeid for leger, som er overbelastet fra før. I tillegg skal leger registrere alle vaksinasjoner, og registrere bivirkninger.

Frem til nå hadde ikke lege plikt til å delta i massevaksinasjoner. Kommunen annoserte og de som ønsket har tatt vaksine. Dette er den eneste riktige måten å gjøre dette på i et demokrati, hvor frivilighet og menneskelige rettigheter betyr noe. Viktig at ved endringer av forskrifter og lover ser saksbehandlere utover Norge, på lover som verner menneskeligerettigheter, som Det Europeiske Menneskeligrettighets konvensjon.

De fleste velger fastlege på grunn av tillit. Det å plukke pasienter til ei liste for vaksinering kan bli stor belstning for fastleger, som er klare over at dette er en eksperimentell hasteutviklet vaksine med ukjente biologiske og genetiske langtidsvirkninger. Vaksine som inneholder syntetisk RNA/DNA kan endre vår genetisk kode. Vaksinen vil manipulere våre celler til å produsere proteiner til virus, slik at kroppen vil reagere på disse med produksjon av antistoffer. I tillegg til usikerheten om denne vaksinen endrer vår genetisk kode, kan kommer oppblomstring av autoimmune sykdomer og mulig sterilitet (ikke avsluttet forsøk på dyr). EMK konvensjon gir hver enkelt rett til å bestemme over egen kropp. Hver enkelt skal selv bestemme over egen kropp og hva som er best for seg selv og sin familie. Ingen individer skal under noen omstendigheter preses til noen medisinske prosedyrer. (Nazi har gjort dette under krigen).

Ved å plikte fastleger til å velge lister med pasienter som skal vaksineres, gjøres leger medskyldige i tilfelle bivirkninger. Hver person reagerer forskjellig på vaksiner.

Siste aspekt er kommunens økonomi. Per i dag kommunene er pålagt å spare flere millioner. Tjenester til innbyggere står i fare. Derfor bør ikke kommunene belastes for ekstra jobb fastlegene må utføre. Regjering må dekke slike utgifter direkte.