Høringssvar fra Olav Bentzen MFHC

Dato: 15.12.2020

"Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) foreslår midlertidige endringer i forskrift 2. oktober 2009 nr. 1229 om nasjonalt vaksinasjonsprogram, som gir fastlegene en plikt til å bidra til at egne listeinnbyggere blir vaksinert mot covid-19 – i overensstemmelse med de til enhver tid gjeldende retningslinjer for hvem som skal tilbys vaksine og hvordan vaksinasjon skal gjennomføres."

Høringssvar vedrørende forslag til endringer i forskrift om nasjonalt vaksinasjons-program – plikt for fastleger til å bidra til at egne listeinnbyggere blir vaksinert mot covid-19.

Jeg er imot midlertidig endringer i forskrift, fordi dette er en meget spesiell situasjon, som krever at Norge som nasjon stiller opp for befolkningen. Grunnleggende burde denne vaksinering være styrt sentralt fra og med sentrale aktører. Som i de fleste andre land.

Baggrunn.

….Det er lagt til grunn at denne skal likne mest mulig på den årlige influensavaksinasjonen…

Det gjør den ikke. Dere påpeker i tillegg hvorfor, 2 doser og holdbarhet og oppbevaring.

På sikt kan den det men ikke i forbindelse med masse vaksinasjon.

…Kommunene står fritt når det gjelder hvordan vaksinasjonen gjennomføres, men det vil legges enkelte nasjonale føringer og gis veiledning, blant annet som følge av egenskaper ved vaksinene….

Velkommen til Norge, grunnleggende feil å tro at landets ca. 380 kommuner kan ivareta og håndtere dette. Kompetansen er tynn i fleste kommuner, og fastlegene er fra overarbeidet og gjennomlever en større eksistensiell krise. Ingen rekruttering, dårligere økonomi og flere arbeids oppgaver.

….Hovedansvaret for å besørge vaksinasjon av kommunens innbyggere mot covid-19, herunder å sørge for nødvendige ressurser, for eksempel tilstrekkelig og kompetent personell, tilligger etter dette kommunen….

Som sagt grunnleggende feil. I de fleste kommuner finnes ikke tilstrekkelig eller kompetent personell.

Rett til å ordinere og administrere vaksiner

I dette kapitel gjennomgår i vanlig situasjon, men igjen mener jeg dette er grunnleggende feil og bruke forskrifter og retningslinjer som er skrevet i «fredstid», med henblikk på nuværende pandemi, som verden ikke har opplevet maken til i nyere tid. Force majeure kalles det og det betyder at man kan/bør ta ekstra ordinære midler i bruk.

…Dersom vaksinasjon foregår utenfor institusjon/helsesenter/legekontor eller uten lege til stede, må forholdene legges til rette slik at vaksinatøren kan få kontakt med ansvarlig lege ved behov. Det må finnes rutiner for hvordan uventede hendelser håndteres….

Igjen man la apoteker ansatte vaksinere, men nå er det plutselig veldig viktig med ansvarlig lege??? Dette kan vel ikke stemme, alle helsesykepleier på landets helsestasjoner og skolehelse bliver med et penne strøk degradert. Alt helsepersonell, legesekretær, sykepl., leger osv og apoteker ansatte kan lærer seg å vaksinere, alle har grunnleggende kjennskap til anafylaksi og dette kan ut delegeres på grei måte hvis det trengs i en spesiell situasjon.

….For å legge til rette for at kommunene skal lykkes, tydeliggjøre ansvar og roller og dermed redusere usikkerhet, foreslår departementet å pålegge fastlegene en plikt til å bidra til at egne listeinnbyggere blir vaksinert mot covid-19. Kommunene må involvere fastlegene i å utforme plan for vaksinasjon når de ønsker fastlegenes bidrag…..

Igjen må man i Norge bruke plikt(tvang), der ligger allerede føringer i forskrifter for samarbeide mellom fastleger og kommuner.

Dette tror jeg aldri var blitt noe problem, før departement må forskrift feste det, helt unødvendig og signal effekten er meget uheldig. Kommer dog ikke som noe overraskelse etter siste års endringer i fastlegeforskrift osv.

…Hvilket bidrag fra fastlegene det vil være behov for vil variere med kommunestørrelse, andre faktorer lokalt, og blant annet hvilke vaksinetyper som er tilgjengelig i hvilket omfang. Det konkrete innholdet i oppgavene fastlegene vil derfor variere mellom kommuner og over tid…..

Mere uklar går det ikke an å bli. Hermed åpnes opp en mulighet for at kommuner og fastleger kan blive skikkelig «venner». Hvis departementet får held med å innføre endring til forskrift vil dette punkt være uklart og uoverskuelig. Dette kan medfører at «fri fortolkning» i kommune-Norge, skaper en del skjær i sjøen med risiko for uklarhet og i siste ende stor risiko for fastleger som gjør feil, kommuner som føler seg misforstått og lignende. End result, at folk ikke blir vaksinert og vaksiner må kastes.

…Identifisering av pasienter i risikogruppen….

Dette er ikke noe problem å få fastlegene med på og her kunne HOD har laget gode verktøyer for identifisering og/eller samarbeidsrutiner/fora som allerede finns.

.

….Tilbud om vaksinering ved legekontoret….

Veldig uheldig løsning med tanke på mengden av vaksiner, den nevnte holdbarheten, håndteringen. Små lokaler. Utsetter fastleger for potentiel risiko når de ikke selv er vaksinert. Ikke minst kommunestrukturen, så skal man frakte alle disse vaksiner ut til legekontorene. Så er det rent matematisk, at jo flere små enheter du deler vaksinen ut til, jo større blir tapet av vaksiner doser.

De fleste fastlegekontorer har lokaler som ikke egner seg for massevaksinasjon når smittevern skal ivaretas samtidig. Observasjon av pasienter i etterkant av vaksinering vil være en flaskehals og en arena for smitteutbredelse; slik observasjon skjer gjerne på venterom og i korridorer, og der blir det fort fullt.

Vurderer man å bruke idrettshaller og konsertarenaer for vaksinasjon? Evt flyplasser og togstasjoner? Der finnes det jo infrastruktur for adkomst, køordninger, og store arenaer for observasjon etter vaksinering.

Dersom fastlegene skal pålegges å massevaksinere på våre kontorer, må det forutsettes at hjelpepersonell og fastleger også vaksineres i første pulje. En "tvungen" eksponering for flere tusen pasienter som skal vaksineres i løpet av en kort periode vil kreve at også vi beskyttes best mulig. Dette både for vår egen del, og for å sørge for at fastlegetjenesten ikke skal knele pga smitte, sykdom og karantene hos våre kontorer.

Honorering i forbindelse med vaksinasjonsarbeidet…

Det er fint å lave en endring til forskrift og så ikke ha på plass finansering. Dugnad slutter vi med for lenge siden, jvf. pågående fastlege krise. Spesielt hvis det blir en plikt.

Det bør ikke være en plikt, men heller en sterk anbefaling om at fastlegene tar seg av corona-vaksinasjon i forskriften. Videre bør avlønningen for coronavaksinasjon skje via HELFO, på samme måte som det ble gjort med takst V1 for influensavaksinen. Siden coronavaksinen er en ny vaksine som krever mer informasjon til pasienten og som er mer tidkrevende å gi, så bør det vurderes å sette HELFO-takstene noe høyere enn for influensavaksinen

…Helfo skal kreve kostnadsdekning fra kommunene for utbetalt refusjon i henhold til denne forskriftens § 6b….

Nu synes jeg nesten synd på kommunen, I kan inndrage/tilplikte fastlegen å jobbe med Covid vaksinering, men regningen får kommunen etterpå. Etter min mening så vil den foreslåtte løsningen skape en økonomisk konflikt mellom kommuneadministrasjonen og selvstendig næringsdrivende fastleger midt i en pandemi / krisesituasjon. Det må sies å være veldig uheldig.

Streng tatt bare denne endring veldig preg av mange tanker og uklare ønsker og desentralisering. Uheldig løsning for Norges befolkning, her burde staten ha påtatt seg ansvaret og håndtert det selv.

Jeg gjør oppmerksom på at høringsfristen er alt for kort og bør utvides slik at legeforeningen, kommunerne, legene og andre relevante parter får uttale seg. Jeg krever at høringsfristen forlenges.

Med vennlig hilsen

Olav Bentzen

Fastlege