Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 853162

Dato: 14.12.2020

Forslaget om endring i forskrift bryter mot flere fundamentale prinsipper i lege – pasient relasjonen og derunder de grunnleggende prinsippene i Den hippokratiske ed. Her finner vi bl.a; «Jeg vil bruke mine evner for det beste for mine pasienter i samsvar med min dyktighet og min dømmekraft og aldri volde noe skade.».

Grunnleggende for å utøve legegjerningen er med andre ord at en lege alltid skal gjøre han/hun mener er best for pasienten og aldri volde noen skade. Disse grunnprinsippene må aldri overstyres i så fall vil tillitten mellom lege og pasient kunne få ubotelig skade.

Det er opplagt at mange leger, helsearbeidere, lekfolk og andre er svært skeptiske til en hurtigutviklet, eksperimentell vaksine med ny teknologi og hva den kan påføre folket av bivirkninger både kortsiktig og langsiktig.

Ingen av de nye vaksinene mot convid-19 har solide studier på langtidsvirkninger og selv ikke korttidsvirkningene er godt kjent og dokumentert.

Videre leser man i høringsforslaget; «Dette skal skje i overensstemmelse med den enkelte kommunes plan, og med de til enhver tid gjeldende retningslinjer for hvem som skal tilbys vaksine og hvordan vaksinasjon skal gjennomføres».

Dette betyr slik det fremstår som at hva nå enn sentral eller kommunale helsemyndigheter uttrykker i sine retningslinjer og plan må legen («til enhver tid») følge dette og ikke sin akademiske, vitenskapelig og etiske overbevisning.

Hvis en lege finner grunn til å advare mot at en gitt pasient tar vaksinen eller er kjent med informasjon som tilsier at den kan være eller er utrygg er det legens plikt å aktivt informere og beskytte pasienten mot skade. Et pålegg og en plikt vil påføre lege og pasient en utfordrende og potensialt svært skadelig belastning for begge parter.

Dette høringsforslaget må avvises da det bryter med grunnleggende prinsipper om hvorledes legevitenskap skal utøves og legens relasjon til pasienten.

Mvh Mathilde Myklebust