Høringssvar fra Anne E.S.Fjellstad

Dato: 14.12.2020

Kommentar til høring vedrørende endring i forskrift om nasjonalt vaksineprogram - vaksinasjon mot covid 19.

Egen bakgrunn: Utdannet sykepleier, 1986.
Arbeidserfaring på sykehus ang. blodsykdommer inklusive tillaging& adm av cellegifter. Samt fra infeksjonsavdeling på Universitetssykehus. Tidsrom sykehus: 80-90-tallet, spesifikt på spesialavdeling for infeksjon relevant da HiV-AIDS epidemien var aktuell.
Erfaring også fra kommunehelsetjenesten i hjemmesykepleie inkl. bokollektiv, samt sykehjem.

Aktuelle moment fra høringsnotatet:
1) Plikt for fastleger - samt for øvrig personell - som sykepleiere/medhjelpere?, i å bidra til vaksinasjon.
2) Vaksineringssteder i tillegg til legekontor: Ambulerende hjemmetjeneste og sykehjem.
3) Grunnpremiss lagt i punkt 4, s.2: "Det er helt nødvendig at Norge lykkes med covid-19-vaksinasjonen."
4) Kommunene har ansvar for vaksineringen og tilrettelegging.
5) Folkehelseinstituttet er ansvarlig på vegne av Staten.
6) Forholdet mellom å tilbys vaksine versus å motta det, for de aktuelle grupper/individer til ulike tider. (§6A (tilbys) og 6B pkt 2 (skal motta).
7) Trinnvis utvikling av tilbudet, jfr. først enkelte grupper - deretter benyttes ordet "befolkningen". §6C.

Kortversjon av svar:
1) Punkt 4 som grunnpremiss er feil. Det er ikke nødvendig å vaksinere med eksperimentell teknologi kjent fra negative resultat i dyreforsøk.

2) Definisjon av pandemibegrepet er pr. idag for svakt oppfylt. Injisering av ukjent materiale kan i verste fall vise seg å bli injeksjon til immunsvikt m.v. med store konsekvenser for livskvalitet og livslengde.

3) Testen som benyttes som målemetode - PCR - er ikke kredibel som målemetode, og viser egentlig ikke relevante svar ang. aktuell, pågående infeksjon/sykdom. Bidrar mer til å frykt i befolkningen.

4) Kuren kan ikke være verre enn problemet.

5) De som er testpersoner/"prøveknainer" bør få krav om erstatning dersom de ledes til valg på sviktende grunnlag.

6) Tilgjengelige antivirale medikament som finnes både som forebygger sykdomsutvikling ved eksponering for smitte, samt er effektivt for behandling, som HydroxyCloroQuine og Ivermetcin, må straks tas i bruk.

7) Medias rolle bør vurderes, og om man bør fokusere på aktuelle behandlingsalternativer. Se utlegginger av de aktuelle forslag.

8) Folk må få komme tilbake til ordinære liv, basert på virksom behandlingshjelp av kjente preparater, billig og bra. Slik det omtales av en aktuell lege i fremlegg ang. Ivermetcin for Senatet i USA: Fra nå av er dødsfall pga Covid-19 unødvendig.


Vurdering:
Det som skiller dagens situasjon fra tidligere vaksineprogram, er knyttet både til ulike vurderinger ang. hvor alvorlig er pandemien, hvilken behandling bør kunne tilbys samt hvor alvorlig er mulige virkninger/bivirkninger - sett i lys av ny teknologi som skal tas i bruk -Dna-Rna og de dyreforsøk som er gjort på tidligere vaksiner utviklet mot coronavirus. Samt ulike meninger om hvorvidt det er en medisinsk pandemi.
Tidsrommet for vaksinering, er uttalt at skal likne ordinær influensavaksine slik man har kjent disse; der inaktive eller svekkede virus brukes. Nå skal fragmenter av fremmed genmateriale som vil komme inn i selve cellekjernen, benyttes i form av direkte injeksjoner.
Målemetoden er PCR som ble utviklet for annet bruk og omtales som uegnet til å definere pandemi.
Generelt:
Selv har jeg i egenskap av helsepersonell+ pårørende til hjerte-lungesyk person, tatt influensavaksiner på 90-tallet. Tematikken er derfor knyttet til disse nye typer vaksiner og med de usikkerhetsmomenter som er relevante. Samt hvorvidt det er en pandemi som ikke lar seg behandle på ordinære måter.


Synspunkt/krav:

A) Reservasjonsrett bør tas inn i forskriften.
Det bør ikke avkreves verken leger eller medhjelpere å delta i noe som kan stride mot eget faglig skjønn, i en tidsfase der man ennå vet for lite om virkninger av dagens aktuelle vaksiner, - hovedsaklig omdiskutert som m/Rna eller Dna. NB: Rna har en dobbeltrolle: Både bærer av genetisk informasjon, samt evne til å katalysere biologiske prosesser.
Dersom man kan forårsake større skade ved injeksjon av stoffet enn viruset selv, er det grunnlag for nektelse. Det kan skje ved forøket immunforsvarspotens samt som ved eksponering neste gang, fører til alvorligere utfall, jfr. dyreforsøk fra år 2002 og fremover ang. coronavaksiner.

Genetiske fremmed materiale er et risikoelement ved, og mer i årets epidemi. Ulike land er ulikt rammet; - dvs de deler av Afrika eller andre, der malaria er aktuelt og f.eks antivirale stoffer som HydroxyChloroQuine (HCQ), har mindre forekomst av aktuell farlig sykdom tilknyttet årets variant av influensa. Mange leger har promotert dette legemiddel sammen med sink, og evt. antibiotika for sekundærinfeksjoner - f.eks Azithromycin. De første studier som førte til bannlysing, er kritisert for å ha benyttet tosiske doser altfor sent i forløpet, og bør derfor sees bort fra, ang. bruk i 1.linjetjeneste.

Professor Dr. Harvey Risch: Professor i epidemiologi, med gjenomgang av vellykkede behandlingsstudier siden våren 2020. Dvs land som tillater medisinsk hejlp med HCQ+sink, har gode resultat. Dette er ofte underkommunisert.
Lenker kan ikke kopieres, men tittel på videoinfo er:
Vedlegg 1:
Harvey Risch: Professor i epidemiologi.
Dr.Harvey Risch: Senate hearing on Covid-19 outpatient treatment with HydroxychloroQuine.22.nov.2020.


B) Risikomomenter ved coronavaksiener forsøkt utviklet siden 2002, viser seg å være i dyreforsøk at dyrene (ilder, kanin, rotter) som er relativt like versus menneskelig immunsystem, er at de blir mer syke samt i større grad dør, med enn uten vaksine. Konkret har man ved bruk av usikre "epitops",(den del av biomolekylet - som protein, som blir mål for immunrespons - som bl.a omtalt ved spesialist i mikrobiologi, en større enn nødvendig risiko for å kunne skade pasienter. Ble bedt om å ta ut, men ikke etterkommet.
Dette kan handle om å direkte skade ved kombinasjon av "patogenic priming" av menneskets immunforsvar, samt ved paradoksal reaksjon(PIR) forårsake i verste fall skape livslang autoimmun sykdom, - og mulig livslang avhengighet av HCQ i form av Plaquenil, som benyttes mot Lupus, automimmun sykdom, - istedet for en kort 5 dagers kur ved influensalinende symptomer. Da i kombinasjonsbehandling med sink som fungerer som hjelpestoff for å bringe HCQ inn i cellene, samt styrker celleveggen generelt.
Det kan fungere som disease enhanchment=sykdomsforøkendende effekt, fremfor ved konvensjonelle vaksiner at mennesker får inaktivert virus som positivt hjelper.

Jeg er klar over at det forskes også på den inaktiverte varianten, ang. å søke å fremstille denne typen. Vaksinevalg er derfor også essensielt. Både for leger samt pasienter. Inklusive god kunnskap fra de som er skeptiske til prosessen ang. de nye og sågar rapporterer om forsøk på tilbudt penger for å tie eller gå med i den omdiskuterte vaksinen som årets utgave utgjør helt eller delvis.

Vedlegg 2: Dr. James Lyons-Weiler. Medical Freedom konferanse.

C) Pandemibegrepet ble iflg. Dr./Jurist Reiner Fuellmich i Corona Investigate Committte, endret for 12 år siden, noe som utgjør en diskusjon om hva en pandemi egentlig er.
Tidligere:
"WorldWide disease that led to many serious illnesses & deaths, to become a worldwide disease only". Altså en endring fra en global sykdom som forårsaker alvorlig sykdom og død til å gjelde en global sykdom. Det strides om hvor alvorlig den er, samt om den er behandlingsbar på tidlig stadie, og derfor ikke vaksinasjonskrevende.
Vedlegg 3:
Jurist Reiner Fuellmich.
1) Dr. Reiner Fuellmich - Crimes aganist humanity.
2) German lawyer sues the world over Coronavirus.

D) Diagnostiseringverktøyet, PCR-testen, omtales inngående av Reiner Fuellmich består i å amplifisere opp aktuelle stoffer - opp til 35 ganger, - dog i endel tilfeller opptil 45 ganger. Omtales av ham som "Drosdentest", men ble utviklet tidligere av annen person.
Testen skiller ikke mellom inaktive stoffer (tidligere gjennomgått forkjølelse/coronavirusmøte) og sykdomsfremkallende virus ved prøvetakingstidspunktet. Den regnes som ikke god, og kan komme opp med 30% falske positive og 40% falske negative ang. svar. Den er visstnok sensitiv også for enkelte normale matvarer; div. kjøtt og papaya.

Synet på om hvorvidt man har en gyldig grunn til å tilby usikre vaksiner - i det som noen mener bør omtales som injeksjoner med genmateriale for å skille det fra det man kjenner som vaksine, er sprikende. Dette tilsier at leger og sykepleiere ikke bør pålegges en plikt å delta i vaksinering.

Kunnskapen er for liten ennå, samt den kommende vaksinering kan i verste fall forsterke den kommende influensasesongen - og samtidig kan frykt for viruset i seg selv forsterkes, mens det var vaksinens patogeniske effekt som kjent i museforsøk med liknende virus/coronavirus, som er det som potensielt sett vil kunne føre til økt sykdom og død. Det kan medføre at større deler av befolkningen i neste runde vil akseptere en eksperimentell vaksinering, fremfor å kunne takke ja til behandling med et medikament som er trygt og benyttet i 65 år. HCQ (+sink og Azithromycin).
------

Erfaringer fra HIV-epidemien på 90-tallet der store deler av Afrika ble rammet, og der immunsvikt-syndrom AIDS ble resultatet av daværende retrovirus HIV, tilsier at de forsøk som tyder på at vaksinen kan medføre utvikling av autoimmunitet i en kroppslig reaksjon på det som er kommet inn i selve cellekjernen - eksplisitt adressert av flere er det som skjer(ikke kun i cytoplasma), tilsier at det er et altfor kort tidsperspektiv som dette skal tilbys-(påbys) inn i markedet på og der tilgjengelig kjent behandling, bør tilbys bredt i befolkningen først.

Tilbakeblikk: Hva skjedde i HIV-epidemien?
Smittemåte: Kontaktsmitte og via kroppsvæsker - ikke dråpe og luftsmitte.
Resultatet ble skade på T-cellene, samt livslang immunsvikt. Det medførte mye død og mye langsom forvitring i redusert helse og økt sårbarhet for all annen type infeksjoner. Mye menneskelig lidelse, og mye familiær lidelse, der barn mistet en eller begge foreldre og mange mistet en partner eller en datter/sønn. Viruset var én ting, men de døde av immunforsvarssvikt i neste omgang.

For å kunne kreve vaksinasjon må nytteverdien være større enn risikoen og skadepotensiale.

Noen av vaksinepåførte sykdomseffekter kan være kronisk fatique/trøtthet, muskelsammentrekninger samt mental helse forstyrret, ved depresejon eller suicidalitet. Noen erfarer Guillian Barré nervelammelser, osv.
Et redusert immunforsvar - som er omtalt bl.a Dr. James Lyons-Wieler, er en svært alvorlig virkning av et potensielt unødig vaksineprogram dersom man tar ibruk det som er kjent først - konvensjonell behandling hos de samme fastleger, som en kur over 5 dager. I henhold til aktuelle standarder utviklet av Dr. Vladimir Zelenko. HCQ 200 mg, Sink, Azithromycin 500 mg. (x1 eller x2).

I tillegg kan Hydrogenperoxyd administeres via neblusator, med en fortynnet utgave av et ordinært produkt, - og viser seg å ha god effekt. Omtales i video på siden: stopworldcontrol.com. Denne har en rekke linker til fagartikler mot slutten av aktuell side.
Der tas til orde for også en mer holistisk tilnærming til endel ting, så som bruk av behandlings-store doser med C-vit, samt D-vit, samt A-vit. Dette i kombinasjon med god status på jod/iodine - som er sentral i alt annet kroppen trenger for selv å fungere samt å bekjempe sykdom (Dr.David Brownstein MD). Sistnevente er ekspert på jod/iodine-behandling, som er omtalt som ofte for lavt på globalt nivå, og at man kan se svak status ang. dette essensielle stoff, kan knyttes opp til svært mange sydkommer som utvikles i etterkant.

Aktuell vaksine er omtalt av flere eksperter som at kan medføre hemming av placenta/morkakefunksjon, og kan føre til sterilitet for kvinner, men også for menn.
Tidligere leder for Pfizer, samt øvrig profilert leder. Dr. Wolfgang Wodgard og Mike Yeadon.

I sum:
Sålenge det finnes så stor grad av usikkerhet rundt de nye generasjon vaksiner/"genmodifisiering" og deres skadepotensiale, mens det finnes en rekke ubenyttede behandlingsalternativ - der HCQ er én men også medikamentet Ivermetcin som fungerer antiviral og antiinflammatorisk m.v. Svært mye dokumentasjon foreligger vedrørende disse to. Både forebyggende og behandlende. Sistnevte er nylig lagt fram for myndigheter i USA
Vedlegg 5:
Ivermetcin: Dr.Pierre Kory (FLCCC Alliance) testifies to senate committee about I-MASK+

Samt det er visstnok mulig å benytte steroidebehandling via neblusator, - men først og fremst tilstrebe optimal grunnhelse - der et fungerede immunforsvar er sentralt. Bruk av H2O2 er et enkelt førstealternativ også i hjemmemiljø, dersom man f.eks gir apotek oppdrag i å selge riktig fortynningsgrad. Dette benyttes til munnvann o.a pr.idag.


Avslutning:
Mitt forslag vedrørende Høringen ang. at ønsket premiss at nødvendig og at fastleger derved pålegges (sannsynlig da også sykepleiere/medhjelpere), å administrere noe som er større risiko ved enn det mange mener er forsvarlig, er å heller avvente.
At man utprøver de tilgjengelige medikament som anbefales og er dokumentert at virker. Samt ser på de aktuelle styrkende elementer som kan løfte bunnlinjen ang. helse.

Effekt, sikkerhet og kvalitet, er sentralt ang. å skulle innfase en ny type behandling, som denne nye generasjon vaksiner innebærer. Sikkerhetsmomentet er vesentlig moment.
Vaksinene er for dårlig utprøvd og man har droppet dyreforsøk, på tross av at det finnes dokumentasjon på forøkt sykdom og død tilknyttet tidligere vaksineutviklingsforsøk.

Angående vitD/hormonet:
Forebygging og behandling av Covid19.
Omtaler bl.a vintersesongens økte infeksiøse tendens, - som kan knyttes opp til sol/vit-D. m.v
Vedlegg 6:
Vitamin D and Covid 19: The Evidence for Prevention and Treatment of Coronavirus (SARS CoV2)

Ut fra den gitte dokumentasjon med tittelinfo som kan søkes opp på YouTube eller BitChute, er ikke pandemien er alvorlig=ubehandlingsbar for i tidlige stadier primært, at å gå utenom normale protokoller for sikkerhet er nødvendig. (Langtkommet stadie er noe annet.). Derson vaksinen kan utsette befolkningen for et eksperiment som er etter svært manges mening unødig på nåværende tidspunkt, og skal pålegges verken helsepersonell til, - eller legge press på befolkningen som sådan at skal ta imot vaksiner av hensyn til flokkimmunisering på den måten, ser jeg ikke som at er riktig.

Det må være frivillig - og kunnskapen må øke først i det små. Inkludert gjelder det mange har påkalt oppmerksomhet på ang. at statiner begrenser immunresponsen ved at det legges lokk på akutt-behov-frigjøring av cholesterol nødvendig for et fungerende immunforsvar. Man bør derfor også se på hvilken praksis man har ang. å foreskrive statiner.
Swebbtv har hatt gode programmer med gjennomgang av kunnskap og gode råd. Lars Bern og Ralf Sundberg har omtalt statiners virkning i negativ forstand ang. at begrense immunforsvaret ved å hemme cholestrolproduksjon i en akuttfase ved infeksjon.

Dersom vaksinen kan kunstig endre et menneskes immunforsvar til det verre, er det en ekstremt viktig faktor som bør vurderes om bør føre til at vaksinering utsettes til neste influensasesong og at man tester HCQ+sink, Ivermetcin og annet, inklusive fjerne negative legemidler(midlertidig seponere disse i en pandemifase), samt fyller opp basale næringsverdier kanskje til oppgraderte standarder for normaliet, samt som terapeutiske doser ved behov og mørketidssesongen.

Grunnleggende sett å nevne er at Dr.James Lyons-Weiler - en de av sterke fagpersoner som omtaler at han ba vaksineutviklere ang. at usikre epitops vurderes tas ut av vaksinene så de blir tryggere, ikke er verken gitt tilsvar på eller imøtekommet. Det kan virke som en ensidighet i hvordan denne pandemien vurderes, som ikke er en moderne verden verdig. Mange ville kjent seg tryggere dersom fagpersoner fra den konservative siden ikke erfarte seg ble forsøkt oversett og evt. tiet ihjel.

Myndighetene er ansvarlig for å gi balansert og grundig informasjon til både helsepersonell samt befolkningen som skal veiledes av sine fastleger.

Konklusjon:
Jeg kan ikke som ansvarlig helsepersonell i henhold til egen yrkesutdannelse og med den kunnskap jeg har tilegnet meg via spesialister, leger og andre tilliggende fagfelt, si at jeg skulle kunne gått god for å injisere mennesker med de nye typene vaksiner på nåværende tidspunkt.
Jeg kan ikke se at det er helt nødvendig at Norge lykkes med covid19-vaksinasjonen på nåværende tidspunkt. Jfr. premisset uttrykt i begynnelsen av punkt 4. Dermed faller de øvrige forslag inntil videre.

Mitt forslag er å sende uttalelsene tilbake til departementet og FHI med forespørsel om å avvente ang. kommende sesongs vaksiner tiltenkt, og istedet søke å utprøve de øvrige foreslåtte veier til god folkehelse.
Immunforsvarssvikt pga vaksine injisert ville være det verst tenkelige scenario for enhver pasient. Livslang funkjsonshemming påført på usikre indikasjoner og eksperimentelt overfor de individer det gjelder. Eller alternativt at de i møte med influensaviruset, får en sterkere sykdomsrespons og eventuelt en dødelig utgang, potensielt unødig.


Angående HIV/AIDS-tematikken, tok det år, opptil 10?, før T-cellene var så redusert at Aquired ImmuneDeficiencySyndrom var kommet til direkte sykdom livshemmende fase.

Farlig er det dersom vaksinering av eldre og sårbare, som så får en overdødelighet som skremmer yngre folk på feil grunnlag ved at det misforstås hva som er hva, og at man deretter får både en infertilisering av befolkningen blant yngre som vaksineres i neste runde, samt at disse i tillegg - alvorlig sidevirkinger opp til 21%?, i verste fall får en variant av AIDS, denne gang pga eksperimentelle vaksiner som kan vise seg å bli tidenes største helsekatastrofe på lengre sikt.

Selve planen ang gjennomføring, virker realistisk oppsatt som strategi for å nå ut til flest mulig på kort tid. Grunnpremisset samt plikten til medvirking, er jeg dog ikke enig i. Det bør dersom nåværende plan gjennomføres, gis reservasjonsrett.

Med en viss avgrenset detaljkunnskap og med forbehold om forhold jeg ikke selv har tilstrekkelig kunnskap om og dermed ikke er fullverdig forstått, håper jeg likevel blanding av yrkeserfaring og en sykepleiers helhetssyn kan bidra et stykke på vei for gode avgjørelser ang. folkehelse og livskvalitet og kan bidra til at myndigheter får det grunnlag de trenger i sin jobb.
NB: Jeg uttaler meg som privatperson men med bakgrunn i helsefaglig liv og virke.

NB: Kort høringstid (5 dager offisielt sett), gjør at man må ta utfordringen på strak arm og skrive mer eller mindre på sparket og det får den form det får. Ulempe er det at lenker ikke kan vedlegges direkte, og at man ikke kan sende svar utenom det elektroniske format som er gitt med begrensinger.

Jeg presiserer at min kommentar tar utgangspunkt i den kunnskap som finns tilsier behandling i 1.linjetjenesten, FØR man eventuelt får sykehusinnleggelser. Jeg forholder meg ikke til sykehusrelaterte behandlingsbehov i denne sammenheng, men mulighetene ang. behandling mens man snakker om ute-pasienter som kan behandles og følges opp av fastlegetjenesten som tilnærmet ordinært; evt med mindre tilpasninger - eller som på egne influensakontor/-avdelinger i kommunene
.

Dersom man har tilgjengelige medisiner å kunne gi, vil frykten for konsekvenser ved smitte kunne reduseres. Kortvarig eksponering er mindre farlig enn langvarig.

Gode studier av erfaringer disse måneder siden mars 2020, tilsier at man kan komme over i en behandlingsfase, - kan se situasjonen an i kommende influensasesong og heller eventuelt vaksinere neste år dersom det viser seg nødvendig.