Høringssvar fra Niels Saaby Hansen

Dato: 15.12.2020

Jeg er en vanlig fastlege i Bergen kommune. Nå skriver nåværende smittevernoverlege i Bg, at det er jeg som fastlege som skal gi vaksinene til mine pasienter.

Jeg tar ikke stilling til om det er best samlet sett, at jeg som fastlege vaksinere mine pasienter, eller om det er best at det blir organisert på en annen måte, f. eks. at jeg identifiserer risikopasienter og at kommunen setter vaksinene på vaksinestasjoner.

Mine innspill her er mer for hva bla. denne forskift bør ta høyde fra. Min kompetanse er at jeg jobber på gulvet = har den tetteste kontakten med pasienten og erfaring fra den praktiske håndteringen av både årlig influensavaksineringen i mange år og med pandemi-vaksineringen i 2009. Elementene herunder er ikke prioritert.

A. Omfanget av vaksineringen: vi har en vanlig legekontor med 4500 personer som vi betjener. Vi ligger i utkanten av en stor bykommune, Bergen. Vi har 109 pasienter over 85 år og vi har 230 pasienter mellom 75 og 85 år. Og det er disse som vi først skal vaksinere. Det skal gi to vaksiner til hver som ønsker vaksinen. Det er trolig de fleste. Innkallingen av disse mennesker over 75 år må hovedsakelig skje via telefon, da mange ikke enkelt logger seg inn på et evt. nyopprette vaksinasjons-bestillingssystem. Og mange må ha hjelp av pårørende for å forstå, høre, samtykke og møte til vaksinasjonen. Jeg tror at fastlegekontoret er best til denne infomasjonsoppgaven. Men dette er en oppgave som skal foregå i løpet av kort tid = mens vaksinene er holdbare 5 døgn og slik at vaksinedoser ikke må kastes.

Her lurer jeg på: hvilke oppgaver vurderer HOD at jeg ikke bør utføre, eller fint kan utsette? Hvem bærer ansvaret hvis jeg må utsette vurdering av sykdom pga vaksineringen, og slik utsettelse føre til helseskade? Og hvis det er jeg som behandler og fastlege for mine listepasienter som bærer ansvaret, har jeg da også myndighet til ut fra en konkret vurdering, å nedprioritere og forskyve vaksinasjonsoppgaven?

B. Honorering: vaksinasjonsoppgaven (her tenker jeg på de over 85 og 75 år) for meg som fastlege innbefatter hver pasient skal kontaktes, informeres, vurderes som samtykkekompetent eller ikke, gi samtykke, finne praktisk transportløsning, koordinere med pårørende, finne timeavtale, koordinere at det ikke er for mange på venterommet, sørger for at alle vaksinedosen blir brukt, ha back-up-pasient klart til subakutt vaksinering i tilfelle av avbud.

Dette gjør at denne oppgaven er mye mer resurs- og tids-krevende enn vanlig sesonginfluensa-vaksinering som staten mente svaret til honorering etter takst V1. Det er viktig at honorering blir en takst som er rimelig. Det er viktig at ikke honoreringen skal skje på en tungvint måte via kommunen, slik det ble praksisert for innhentings-vaksinering mot HPV.

C. Kveldsarbeid: hvis fastlegen vurderer at vaksinasjonene ikke kan rekkes på dagtid, og så holder åpnet f. eks. kl. 16-18, hvordan vil kommunen/staten kompensere for dette økte kostnad til økt timelønn for eget eller innleidd hjelpepersonell? Det står i høringen: ". Adgangen til å benytte medhjelper gjelder uavhengig av organisatoriske grenser. Fastlegen kan delegere oppgaven til personer som ikke er underlagt samme arbeidsgiver."