Høringssvar fra Ragnhild Madsen og Margrethe Salvesen Zivcic

Dato: 15.12.2020

Høringen har svært kort frist og framstår tematisk ustrukturert. Det er således vanskelig å svare kvalitetsmessig godt og adekvat. Jeg tror det vil være fornuftig å utforme dette høringsforslaget på en noe mer ryddig måte, for så å kunne gi en mer romslig svarfrist, selvsagt i den grad det er ønskelig med innspill.

For øvrig kan det påpekes at en del pasienter sannsynligvis vil kunne føle seg presset til vaksinasjon ved en slik framgangsmåte som her skisseres. Jeg oppfatter dette som uheldig - både fordi vaksineteknologien og vaksinen i seg selv er av eksperimentell art basert på mangelfull konsekvensutredning i langtidsperspektiv, samt det faktum at man her snakker om genteknologiske vaksiner.

Sannsynligvis kan man også oppfatte at taushetsplikten utfordres. Jeg tar notis av enkelte endringer i helspersonelloven av 4 des 2020 hvilket jeg oppfatter har vært forbigått i stillhet.

Jeg er også betenkt hva angår etiske aspekter relatert til informert samtykke. Vil pasientene informeres om at de mottar en (temporær?) gensupplerende og eksperimentell profylaktisk vaksinevariant som aldri tidligere har vært godkjent til mennesker? Vil man forsikre seg om at helsepersonellet som skal vaksinere befolkningen har kjennskap til de utfordringer og risikomomenter en slik vaksine medfører i et langtidsperspektiv? Hvordan skal denne informasjonen tilrettelegges? På bakgrunn av helsepersonelloven og pasient og brukertettighetsloven bør det være relevant å reflektere omkring disse aspektene.

Fra sykepleier Margrethe Salvesen Zivcic og intenisvsykepleier Ragnhild Madsen