Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 897231

Dato: 14.12.2020

Høringssvar - forslag til endringer i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram – vaksinasjon mot covid-19

Høringsfristen er alt for kort, jeg krever at fristen forlenges.

Jeg siterer fra høringsnotatet § 6a Vaksinasjon mot covid-19:

"Fastlegen skal bidra til at egne listeinnbyggere blir vaksinert mot covid-19"

Dette kan tolkes dithen at alle skal vaksineres, altså en tvangsvaksinering av hele det norske folk. Dette strider mot menneskerettighetene. Et vaksineringsprogram skal være et tilbud, ikke et påbud. Vaksinering er, og skal alltid være, frivillig i Norge.

Derfor krever jeg at ordlyden forandres til følgende:

"Fastlegen kan bidra til at egne listeinnbyggere får tilbud om å bli vaksinert mot covid-19"

Jeg siterer fra høringsnotatet, avsnittet om Tilbud om vaksinering i samarbeid med hjemmesykepleie mv.:

"Det følger av helsepersonelloven § 21 at fastlegen som hovedregel ikke kan videreformidle taushetsbelagte opplysninger til andre, herunder annet helsepersonell. Dette omfatter blant annet opplysninger om pasienter som er identifisert som omfattet av de til enhver tid definerte aldersuavhengige risiko- og prioriteringsgruppene. Det er i samme lov §§ 25 og 45 oppstilt unntak fra taushetsplikten dersom videreformidling av opplysningene er nødvendig for å kunne gi forsvarlig helsehjelp. Departementet er av den oppfatning at overføring av taushetsbelagt informasjon fra fastleger mv. som er nødvendig for å gjennomføre vaksinasjonsprogrammet også er nødvendig for å kunne gi forsvarlig helsehjelp. Taushetsplikt er således ikke til hinder for at relevant informasjon kan deles med kommunene for gjennomføring av vaksinasjon."

Jeg er ikke enig med departementet i dette utsagnet. Jeg samtykker ikke til at min lege kan oppgi taushetsbelagt informasjon uten at jeg er behørlig informert på forhånd og kan reservere meg mot dette. Dette vil undergrave den tilliten jeg har til min fastlege.