Høringssvar fra Åse M. Hoff

Dato: 15.12.2020

Jeg reagerer på at en helt ny vaksinetype med ny teknologi, som ikke har vært igjennom en lengre testperiode, nå både skal tas i bruk, og at det dessuten foreslås som en lovpålagt plikt at fastlegene i landet vårt skal medvirke til at deres pasienter blir vaksinert. Det fremstilles som at dette er den eneste måten å beskytte seg på mot covid-19, men dette er langt fra hele bildet.

Ivermectin er en behandling som for tiden undersøkes brukt mot coronavirus SARS-CoV-2, og en sentral person i dette arbeidet er amerikanske Dr. Pierre Kory M.D som har tittelen Associate Professor ved St. Luke’s Aurora Medical og University of Wisconsin School of Medicine. Han er også president i covid-19 Critical Care Alliance. Da han nylig vitnet i det amerikanske senatet, fortalte han om sitt arbeid for å redde covid-19 pasienter der han er pådriver for utviklingen av en ny behandlingsprotokoll knyttet til covid-19, med bruk av Ivermectin. Han har flere titalls studier å vise til, der mange smittede med covid-19 har hatt god effekt av Ivermectin og der det også har hindret mennesker i å pådra seg dette viruset.

Noe jeg også reagerer på med dette lovforslaget, er at legene, hvis det går igjennom, lett kan havne i en lojalitetskonflikt da de i sitt yrke har sverget en ed om at de skal bruke sine evner til det beste for sine pasienter i samsvar med egen dyktighet og dømmekraft og aldri volde noe skade (den hippokratiske ed). Hvis de som følge av sin medisinske kunnskap og erfaring, ikke kan anbefale noen eller flere pasienter å vaksineres mot covid-19, men er blitt lovpålagt å bidra til dette, hva skal vedkommende da gjøre? Og hva om det blir farlige bivirkninger av denne vaksinen? Jeg ser ikke at det aktuelle lovforslaget pr. i dag har en ordlyd som gjør det mulig for leger å verge seg mot denne foreslåtte plikten, dersom deres medisinske og etiske kompass krever av dem at de avstår fra det, av hensyn til pasienten som de har sverget å aldri volde noen skade. Vaksinen er allerede generelt annonsert som at den skal være frivillig, men jeg ser ikke at dette er tydelig nok ivaretatt i det aktuelle lovforslaget. Det må være mulig å sørge for at de som ønsker vaksinen, kan få den uten å binde opp legene til å handle mot den ed de har sverget på bakgrunn av egen medisinskfaglig ekspertise og etiske overbevisning.

At dette høringsforslaget kun er gitt en snau ukes frist innen hvilken allmennheten kan komme med innspill, er noe som både vekker oppsikt og uro. Dette er et såpass inngripende forslag knyttet til en vaksine som vi ennå ikke kjenner hverken kortids- eller langtidsvirkningene av, og det burde være i alles interesse å få så mange innspill til dette høringsforslaget som mulig. Jeg vil derfor sterkt ta til orde for at fristen for å gi tilbakemelding blir utvidet med minst 4 uker. Ikke minst må legestanden få mulighet til å komme med sine innspill, da dette i høyeste grad er et spørsmål som angår dem. Demokratiet kan ikke være bekjent av å ha fattet forhastede beslutninger på et område, der de som sitter på ekspertisen på dette området, ikke er blitt gitt gode nok muligheter til å belyse saken fra sitt ståsted og slik veilede departementet til et best mulig lovforslag.

Mvh Åse Hoff