Høringssvar fra Susan E. Albright

Dato: 15.12.2020

Fristen er for kort til at høringen kan bidra til en forsvarlig demokratisk prosess, og jeg foreslår at fristen settes til tre uker etter høringsbrev er motatt av høringsinstansene.

FHI skriver på sin Nettside, i sin redegjørelse for Covid 19 sykdom, pp fremtredende plass, i selve innledningen, at Covid 19 er en sykdom som sjeldent gir alvorlig sykdom.

De to vaksiner som Norge vurderer er en type vaksiner som aldri tidligere er brukt på mennesker. Jeg foreslår derfor at denne informasjonen kommer tydelig frem i selve innledningen av forslaget til endring av forskriften, som et varsko, og at det framgår at dette medfører en betydelig vitenskapelig mangel og uforsvarlug risiko ved vaksinering av grupper som ikke har blitt en del av den testpopulasjonen som ligger til grunn for godkjenning. Disse grupper er gravide kvinner, kvinner som planlegger å bli gravid, barn- og unge, og eldre over 65 år.

Forskning pp lang sikt har ikke blitt gjennomført for disse vaksiner. Jeg foreslår at teksten i en eventuell endret forskrift gjør tydelig at det ikke finnes forskning på lengre sikt på disse vaksiner, og at forskere dermed ikke kan vite hvorvidt vaksinering med disse vaksinene vil kunne medgøre både avorlige bivirkninger og død på lang sikt.

I Norge har vi ikke en tradisjon for å vaksinere mot sykdommer som sjeldent medfører alvorlig sykdom.

FHI skriver i sin høringssvar at de støtter forslaget til forskrift endring, med det oppgis ikke noen begrunnelse for dette som skulle tilsi at FHI's vurdering av Covid 19 er blitt annerledes enn det de gir av informadjon om Covid 19 på sin Nettside.

Jeg mener at det ikke er nødvendig å vaksinere befolkningen for sykdom som ikke medfører alvorlig sykdom, og ikke forsvarlig heller, siden alle kjente vaksiner kan medføre alvorluge bivirkninger. Derfor foreslår jeg at forslaget til endring av forskriften trekkes.

Dersom forslaget ikke blir trukket etter en vurdering første vurdering, og etter at fristen eventuellt forlenges slik at alle de tunge instanser får en reell mulighet å drlta med høringssvar i prosessen, ønsker jeg at følgende synspunkter legges til grunn for høringen:

De to vaksinene som ligger an til å få godkenning i EU, og dermed brukes i Norge, ligger an til kun å få 'emergency' godkjenning, noe som er en langt mindre omfattende, og langt mindre sikker godkjenning enn vaksiner som har gjennomgått et fullt program av testing får.

Så langt i prosessen blir det gjort forbehold i forslag til godkjenningen i England, at disse vaksiner derfor ikke gis til gravide kvinner, kvinner som planlegger å bli gravid, (kvinner i fruktbar alder) eller personer med allergi. Det gjøres oppmerksom på, i tillegg til at gravide kvinner ikke har inngått i testingen, at det har blitt stilt spørsmålstegn i.f.t. hvorvidt teknologien til disse vaksinene kan påvirke dannelse av morkake, og dermed risiko for å medføre både sterilitet hos kvinnen og fosterskader eller misdannelser- eller død hos foster. Jeg foreslår derfor et tillgg til forskriftens tekst der forskriften fraråder at disse grupper blir vaksinert med disse vaksinene.

Testing har ikke blitt gjort på flere grupper, blant de er risikogrupper. Informert samtykke må derfor selvsagt gjelde for disse gruppene. I tillegg til gravide kvinner, har av etiske grunner heller ikke barn blitt testet. Eldre personer har ikke inngått i tesingen. Det sier seg selv at disse grupper ikke skal vaksineres med mindre enn at det kan sies med sikkerhet at vaksinen er mindre farlig enn sykdommen. For de eldre som er en risikogruppe, med høyere mortality rate i Covid 19, er det likevel tvilsomt å la disse eldre personer få annen vaksinering enn for eksperimentell bruk, og dette vil forutsette informert ssmtykke.

Barn blir sjeldent alvorlig syk i Covid 19, og dermed bør ikke barn vaksineres med disse eksperimentelle vaksiner. Barn har ikke inngått i testingen. Derfor foreslår jeg at forslaget til endring av forskriften får et tilleggs tekst som forbyr vaksinering av barn med disse eksperimentelle vaksiner.

Det å gjøre de to nya vaksiner, som nå ligger til behandling i EU for 'emergency' bruk, må det i forskriften taes høyde for at denne type teknologi er eksperimentell og har aldri har blitt brukt på mennesker. I testing med dyr har en av de alvorlige bivirkningene vært 'død'. Det å ta med slike eksperimentelle vaksiner, som kun ligger an til å få 'emergency' godkjenning, er uforsvarlig ut fra både medisinske- og menneskeretts perspektiver.

Leger har ansvaret for den medisinsk behandlingen av pasienter. En lege skal ikke gi behandling som er skadelg. Ingen lege kan gå god for at disse vaksiner ikke vil være til skade for noen. Vitenskapen har ikke kommet lenger enn at disse vaksiner ikke er blitt testet på store grupper av personer i vårt samfunn som omfattes av vaksineringsprogrammet. Derfor er det ikke forsvarlig å endre forskriften på den måten som her blir foreslått. Jeg foreslår at teksten som omhandler å ta inn disse vaksiner i den obligatoriske vaksinasjonsprogrammet trekkes fra forskrift forslaget i sin helhet.

Forskriften forutsetter at fastleger skal bidra til at vaksinering av store deler av befolkningen gjennomføres.

Ingen fastlege kan på vitenskapelig- eller erfaringsbasert kunnskap si, med noen grad av sikkerhet, at disse vaksiner ikke vil kunne medføre alvorlige bivirkninger eller døden, bpde pp kort- og pp lang sikt. Produsentene innrømmer at døden er blant de alvorlige bivirkninger som kan forekomme. Forsøk med dyr har medført døden som alvorlig bivirkning. Det er et grunnleggende menneskerett å ikke utsettes en for en medisinsk- eller annen type behandling som kan medføre døden.

Jeg vil selv ikke at mine barn- eller barnebarn blir vaksinert, og selv forlater jeg heller landet enn p underkadte meg tvangsvaksinering. Vaksinering med disse vaksiner MÅ bli frivillig, og det MÅ bli informert samtykke ved all eventuell vaksinering med en slik eksperimentell vaksine.

Susan Albright

Solbergs gate 12A

3040 Drammen