Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 162214

Dato: 15.12.2020

Nå kommer det frem at vaksine mot COVID er klar, men hvor godt testet og trygg er den/de egentlig?

Mange leger over hele verden kommer ut med bekymringsmelding(1, 2) om vaksinen(e) og konstanterer at viruset ikke er så farlig som antatt. Det sies at risikoen ved å ta en vaksine som ikke har blitt langtidtestet er for høy til å forsvarlig anbefale til befolkningen.

Hysteriet og informasjonen vi bombarderes med kan virke overveldende for mange. Og om vi ikke har klarhet i noe må vi være forsiktig med valgene vi aksepterer. Uansett hva som kommer frem er det viktig å huske at enhver person må alltid beholde sin frihet til å velge over egen helse.

Det heter i Den Europeiske Menneskerettskonvensjon. Retten til respekt for privatliv og familieliv.

Artikkel 12: «Ingen må utsettes for vilkårlig innblanding i privatliv, familie, hjem og korrespondanse, eller for angrep på ære og anseelse. Enhver har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller slike angrep.»

Artikkel 25: «Enhver har rett til en levestandard som er tilstrekkelig for hans og hans families helse og velvære, og som omfatter mat, klær, bolig og helseomsorg og nødvendige sosiale ytelser, og rett til trygghet i tilfelle av arbeidsløshet, sykdom, arbeidsuførhet, enkestand, alderdom eller annen mangel på eksistensmuligheter som skyldes forhold han ikke er herre over.»

Artikkel 30. «Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen.»

Om noen organisasjon eller regjering legger frem tvang på noen måte må befolkningen tre til og minne «ledelsen» på at de er Tjenere for befolkningen, og må respektere fri vilje. Hvis noe faktisk er en god ide må de kunne legge fram sannferdig fakta som gir befolkningen trygghet og med et informert valg tar en avgjørelse. Noe som lages i et laboratorie og sprøytes inn i blodet skal man være veldig forsiktig med.