Høringssvar fra Privatperson

Dato: 14.12.2020

Norske politikere og myndigheter har nå satset store pengebeløp og prestisje på denne vaksineløsningen. Vårt helsevesen er basert på to hovedprinsipper:
Frivillighet og ansvar for egen helse. Det må være tilstrekkelig at fastlegen opplyser sine pasienter om at vaksinen er tilgjengelig og oppfordrer pasienten til så å ta kontakt med legekontoret. Dette vil sikre at fastlegen slipper et betydelig merarbeid ved å aktivt lete gjennom pasientjournaler, samtidig som pasientens frie valg til å gjennomgå vaksinering respekteres og at at det ikke legges et særskilt press på pasienten. Fastlegen har sannsynligvis ha god oversikt over sin liste, og kan således være fri til å ta direkte kontakt med pasienter han mener er spesielt utsatt.
Den nye vaksinen er hasteutviklet og må defineres som eksperimentelle så lenge denne teknologien aldri tidligere har vært benyttet på mennesker, samt at disse vaksinene kun har vært testet ut i noen få måneder. Genteknologien som her er tatt i bruk er eksperimentell og strider mot genteknologiloven som nå forsøksvis er foreslått endret. Genteknologien har store inngripende virkninger på hver enkelts genmateriale og er ikke reversibel. Regjeringen kaller selv disse vaksinene for en ”utprøving”, jf høringsutlysning om endring av genteknologiloven i august. Loven, som gjelder fremdeles, krever at alle som skal gjennomgå medisinering som består av genteknologi må avgi skriftlig samtykke innen behandlingen.
Alvorlige langtidsvirkninger kan ikke utelukkes, noe hver enkelt pasient må få tydelig informasjon om i forbindelse med sitt valg - om ta vaksinen eller ikke. Her gjelder prinsippet om informert samtykke. Det er omstridt i faglige miljøer om vaksinen kan ha alvorlige langtids virkninger eller ikke. Personer har til nå dødd i utprøvingsfasen av vaksinen, og flere har blitt alvorlig syke. Det må også opplyses om at mange bivirkninger kan være av nevrologisk art og vil da først opptre etter lang tid.
Det sies at vaksinen ikke er bevist å beskytte mot å smitte andre, og er dermed et tilbud til den enkelte pasient om å beskytte seg selv. Vaksinen er et tilbud om sies å være frivillig.
Pfizer, og sannsynligvis andre vaksineprodusenter har søkt og fått innvilget beskyttelse mot å bli saksøkt fra sine vaksineofre og deres familier som opplever sykdom og død. Full åpenhet og transparens om vaksinestudiene på være tilgjengelig. Staten må, om dette skal skal gjennomføres som et massivt tiltak i offentlig regi, opprette erstatningsmottak som ivaretar ofrenes interesser. Det er statlige organer som oppfordrer befolkningen til å ta en hastegodkjent og eksperimentell vaksine med genteknologi som aldri før er blitt testet.
Videre er det et punkt om taushetsbelagt informasjon i høringsnotatet. "Departementet er av den oppfatning at overføring av taushetsbelagt informasjon fra fastleger mv. som er nødvendig for å gjennomføre vaksinasjonsprogrammet også er nødvendig for å kunne gi forsvarlig helsehjelp. Taushetsplikt er således ikke til hinder for at relevant informasjon kan deles med kommunene for gjennomføring av vaksinasjon."
Tolket ut fra denne formuleringen, står da fastlegen fritt i å opplyse kommunen dersom en pasient ikke ønsker å ta vaksinen, uavhengig av pasientens egne ønsker? Pasienten kan ikke nekte fastlegen å bringe denne informasjonen videre da taushetsplikten er opphevet. Dette må anses som et brudd på fortroligheten mellom lege og pasient, og er et brudd på personværnet.
"Departementet er av den oppfatning at overføring av taushetsbelagt informasjon fra fastleger mv. som er nødvendig for å gjennomføre vaksinasjonsprogrammet også er nødvendig for å kunne gi forsvarlig helsehjelp. Dersom pasienten eksplisitt samtykker til det kan relevant informasjon deles med kommunene for gjennomføring av vaksinasjon."
Kan et framtidig senario være saksjoner eller begrensninger i personers frihet dersom de ikke gjennomfører vaksinasjonen?
Leger og helsepersonell bør også etter egen overbevisning ha reservasjonsrett fra å delta i massevaksinering.
Høringsfristen er alt for kort, og bør utsettes og forlenges med minimum to uker, slik at foreninger og høringsinstanser får mulighet til å høre sine medlemmers meninger og skrive velfunderte høringssvar.