Høringssvar fra Fylkesmannen i Vestfold og Telemark

Dato: 14.12.2020

En viktig oppgave for fastlegene i arbeidet med vaksinering for covid-19 vil være å identifisere personer på egen liste som skal tilbys vaksine. Denne tilnærmingen er god fordi fastlegenes har best oversikt over diagnosene og helsetilstanden til pasientene på sin pasientliste. Arbeidet med å gjøre uttrekk av risikopasienter på listen vil kreve arbeid selv om EPJ systemene er tilrettelagt for uttrekk. Imidlertid vil ikke alle fastleger ha mulighet til å gjøre uttrekk av risikogrupper fra sine pasientlister fordi enkelte pasientjournalsystemer ikke har en funksjonalitet for uttrekk fra EPJ. Dette vil kreve en manuell gjennomgang av den enkelte fastlege og vil gi et betydelig merarbeid. Det er viktig at det kommuniseres tidlig og tydelig hvilken godtgjørelse fastlegene skal få for arbeidet med identifisering av risikogruppene som gjøres i forkant av selve innkalllingen og vaksineringen for covid-19.

Det er svært viktig at det tydeliggjøres hvilke takster fastlegene skal bruke for selve vaksineringen for covid-19 og at disse fastsettes så fort som råd for at dette ikke skaper usikkerhet og debatt som vil sinke vaksineringen hvor forberedelsene må gå i hurtigspor. Fastlegene hadde en viktig rolle i høstens omfattende influensavaksinering, og det ble fastsatt en takst som definerte honoreringen for arbeidet. Samme metode bør benyttes også i denne vaksineringen, men det bør så snart som mulig tydeliggjøres hvilken godtgjørelse fastlegene skal ha for arbeidet knyttet til forberedelser til vaksinering som uttrekk av pasienter og annet planleggingsarbeid.

I høringen oppgis det at fastlegenes honorar skal dekkes av kommunen, men samtidig angis det at Helfo skal refundere fastlegenes arbeid med å vaksinere listeinnbyggerne. Dette oppleves som utydelige føringer for honorering av fastlegenes planlegging og vaksinering for covid-19 og bør tydeliggjøres slik at ikke progresjonen i planleggingen og selve vaksineringen hemmes.