Høringssvar fra Sykehuset Østfold HF

Dato: 15.12.2020

Sykehuset Østfold HF (SØ) takker for å få muligheten til å uttale seg om denne saken og har to hovedbudskap:

  1. Ansvaret for å vaksinere sykehusansatte legges til institusjonene selv, der dette er hensiktsmessig ut fra ressurser, logistikk og geografiske forhold. Formålet, ved siden av å avlaste fastlegene, er å sikre at disse gruppene av helsearbeidere får vaksinen så tidlig som mulig. Vi ser ingen store vansker knyttet til kartlegging av hvilke ansatte som skal inkluderes. Heller ikke behøver tidsbruken å bli særlig stor, siden sykehuset uansett må etablere et apparat for vaksinering av risikogrupper, blant annet pasienter ved spesielle poliklinikker og definerte avdelinger med langtidsliggere (rehabilitering, psykiatri).

  2. Helsepersonell bør prioriteres høyere ift. vaksinering for å sikre driften av helsetjenesten

Vi støtter for øvrig fullt ut at fastleger må ha en naturlig rolle i å vaksinere egne listepasienter siden de har kontakt med alle risikogrupper som skal prioriteres og dekker hele landet. Fra vår side ser det ut som om foreliggende høringsdokument har tatt hensyn til de utfordringer som vil oppstå/ endringene som er nødvendige for å få ordningen på plass, siden dette er en ny arbeidsoppgave for en stor yrkesgruppe.

Fastleger vil få en stor arbeidsbyrde over relativ kort tid. SØ vil være distribusjonskanal til kommunene i eget opptaksområde for alle vaksinedoser som leveres fra myndighetene via Ahus på nyåret. SØ har over 5000 ansatte, og en del av disse er over 65 år eller tilhører risikogrupper som kommer inn under vaksineprioritet 2 - i tillegg til at de har 3. prioritet for vaksinering (helsearbeidere). SØ foreslår derfor et system der vi gir full vaksinering (begge doser) til disse to gruppene, og at vi i tillegg til alle andre opplysninger som skal inn i SYSVAK-Web registrerer navn på fastleger som umiddelbart gis beskjed om at de det gjelder blir vaksinert hos oss. Videre ber vi om at det nyutviklede datasystemet for vaksineregistrering kan inneholde et datafelt der den vaksinertes fastlege blir registrert – eller enda bedre, blir hentet inn automatisk fra fastlegeregisteret.