Høringssvar fra Ørskog legekontor, Ålesund kommune

Dato: 13.12.2020

Innbyggere har rett til å velge fastlege på tvers av kommunegrensene og en rekke innbyggere har fastlege i en annen kommune enn der de bor. Høringsnotat mangler beskrivelse av de tilfelle der fastlegen ikke har praksis i listeinnbyggerens hjemkommune, men i en annen kommune.

Forslaget til endring i forskrifta er ikke til hinder for at disse innbyggerne kan vaksineres, men høringsnotat burde beskrevet slike eksempler. Det kan med fordel tas med i senere forklaring til forskrift.

Fastlegen bør se det som sin plikt å identifisere alle pasienter på sin liste som skal prioriteres ved vaksineringen samt ordinere vaksine til disse pasientene. Fastlegen bør få mulighet til å tilby disse pasientene vaksinering på eget kontor om det kan gjøres forsvarlig. Kommunene fastlegene har avtale med, må godta dette og skaffe tilveie vaksiner.

Alternativt kan pasientene vaksineres i sin hjemkommune etter at de er identifisert av fastlegen og fastlegen har ordinert vaksine ut fra journalopplysninger og gjeldende regler for prioritering.

Forslag til endring i forskrifta legger opp til at Helfo refunderer fastlegenes arbeid i denne sammenheng. Det er en løsning som sparer fastlegene for mye arbeid og som også reduserer kommunenes arbeid. Dette er en god løsning og bør vurderes som en tidssparende og effektiviserende løsning for andre områder av fastlegenes pålagte oppgaver.

Med hilsen

Tom Willy Christiansen

Fastlege ved Ørskog legekontor, Ålesund kommune