Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 184128

Dato: 15.12.2020

Til Helse- og Omsorgsdepartementet Oslo 15.12.2020

Høringssvar til forslag til endringer i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram - vaksinasjon mot covid-19.

Noe av innholdet i mitt høringssvar samsvarer med høringssvaret som representerer Folkebevegelsen StopLockdownNorge (16000 medlemmer), men ikke alt. Jeg er bekymret for endring i forskriften om nasjonalt vaksinasjonsprogram i forbindelse med vaksinasjonen mot Covid-19.

Jeg mener dette forslaget strider mot grunnleggende etiske prinsipper i lege-eden og er en utidig innblanding i legenes forhold til sine pasienter. I tillegg vil en slik oppfordring til vaksinasjon (som det legges opp til fra egen fastlege) raskt vil føre til et press og en overtalelse av pasienten. Og kanskje ulik tilnærming/behandling fra fastlege til fastlege. Dette vil true pasientenes rett til et informert samtykke og nøytral informasjon, som skal gis ved ethvert forslag til medisinsk behandling.

INNHOLD:

1. For kort høringsfrist

2. Eksperimentelle vaksiner

3. Etiske dilemmaer

4. Motstand mot vaksinen

5. Lovpålagt plikt og høy risiko

6. Lave dødstall

7. Erstatning

8. Konklusjon

1: For kort høringsfrist

Normal høringsfrist i høringssaker er 3 uker. Denne høringsfristen er 5 dager, I praksis 3 virkedager fordi det er over en helg.

Den korte fristen fører til dårligere høringssvar, enn om fristen hadde vært lenger. Jeg skulle gjerne hatt ytterligere to uker til å bearbeide/forbedre dette svaret.

Jeg vil bemerke at det er mange som har reagerer kraftig på de mange udemokratiske prosesser som har foregått i forbindelse med denne pandemien. Det har blitt begått brudd på grunnleggende menneskerettigheter og Norges Lover/Grunnlov, uten at gyldige juridiske begrunnelser er lagt frem. Mange av de nye forskriftene blir besluttet utenfor de normale demokratiske rammene.

Når man i tillegg legger ut høringer med kun 5 dagers svarfrist, hvorav 3 virkedager, så bidrar dette til økt mistillit og frustrasjon i befolkningen. Vi kan ikke se nødvendigheten av så kort svarfrist.

Korte høringsfrister hindrer viktige instanser i å skrive høringssvar. Det er viktig å høre hva de berørte parter har å si om slike forskrifter. I en så alvorlig inngripen i legenes praksis (og daglige virke), samt et uetisk press på befolkningen om å la seg vaksinere, er det meget betenkelig at Helse - og Omsorgsdepartementet ikke tar seg tid til en forsvarlig demokratisk prosess.

Vi ber derfor om at høringsfristen utsettes og forlenges med minimum 2 uker slik at berørte parter, instanser og høringsinstanser får tid til både å innhente svar fra sine medlemmer og utforme et legitimt og solid svar.

2: De nye vaksinene mot Covid-19 må betegnes som eksperimentelle.

Vi har foreløpig lite kunnskap om hvordan de nye vaksinene virker. Effekt er usikker. Både i hvilken grad de hindrer sykdom og i hvilken grad de hindrer smitte. I tillegg så er det usikkerhet rundt hvilke bivirkninger man kan forvente, på kort og på lang sikt. Disse vaksinene representerer en helt ny genteknologisk plattform som aldri tidligere har vært prøvd ut på mennesker i en større skala.

Det foregår nå et kappløp om å utvikle de nye vaksinene og forsøkene foregår i rekordfart. Aldri tidligere har vaksiner blitt utviklet på under ett år, og aldri tidligere har man kun testet vaksiner i noen få måneder før de har blitt godkjent/ betinget godkjent. Det tar vanligvis 5-15 år å utvikle nye medikamenter og vaksiner. Dette fordi det da kreves lange observasjonstid - i alle ledd.

Vaksinene blir dessuten ikke godkjent på vanlig måte. Vaksineprodusentene får innvilget reduserte krav dokumentasjon og oppfølging. Mye av oppfølgingen skal derfor foregå etter at vaksinene har blitt gitt til store deler av befolkningen. Først da vil man kunne få en bedre oversikt over hvilke bivirkninger man kan forvente.

3: De nye vaksinene har innholdsstoffer som kan gi etiske dilemmaer

DNA vaksiner kan i ytterste konsekvens endre genmateriale. Valsinen kan griper inn i det mange oppfatter som kjernen av ens identitet, altså hvem man ER. Selv en mikroskopisk usikkerhet her er ikke akseptabelt. Vaksinen er ikke reverserbar når den først er satt. I tillegg er det i mange religioner et svært sentralt etisk aspekt. I Indisk religion er det mest hellige mantraet “Sat Nam», som betyr “Sann Identitet”. Å kunne endre genmateriale og slik skape irreversible genetiske endringer som preger ikke bare den enkelte vaksinemottager, men også deres avkom er et stort etisk dilemma for mange.

4: 4 av 10 nordmenn ønsker ikke å ta den nye vaksinen

I en undersøkelse utført av Dagbladet svarer hele 4 av 10 nordmenn at de ikke vil ta en vaksine nå. Det er med andre ord stor skepsis i befolkningen mot de nye vaksinene mot Covid-19. Det råder stor usikkerhet rundt sikkerhet og effekt, og mange av oss har friskt i minne den forrige pandemien i 2009. Selv tok jeg vaksinen da uten å tenke selv. Jeg stolte blindt på helsemyndighetene. Heldigvis så gikk det bra – for meg. Også den gang så ble befolkningen utsatt for sterk skremselspropaganda i mediene. Nesten halve befolkningen tok en vaksine som viste seg å ha alvorlige bivirkninger for mange. Pandemrix vaksinen ble også hasteutviklet. Narkolepsi som en følgevirkning av vaksinasjon kom svært overraskende på fagfolk: “Narkolepsi kom som en bombe på alle fagfolk”

Dagbladet skriver i sin artikkel: “ 125 nordmenn fått erstatning for narkolepsi etter svineinfluensavaksinen – en vaksine som ikke var testet på barn, og hvor myndighetene ikke hadde vurdert bivirkninger da de anbefalte massevaksinasjon. Totalt 156 nordmenn fått 374 millioner kroner gjennom Norsk pasientskadeerstatning (NPE) etter svineinfluensavaksinen. 859 har søkt. Men elleve år etter vaksinen er det fortsatt mange som kjemper for erstatning. 66 saker er til behandling hos NPE og klageorganet Helseklage. Av dem har 18 fått erstatning, men klaget på beløpet. I tillegg behandles 11 saker i rettssystemet etter avslag i NPE, ifølge Helseklage. Både NPE og Helseklage understreker at det at mange saker fortsatt er til behandling, skyldes at skadene ble meldt lenge etter vaksinen. Rundt hundre pasienter som hevder de har fått narkolepsi etter vaksinen har fått avslag på erstatning.”

5: Det å lovpålegge leger en plikt til å identifisere egne pasienter og oppfordre dem til å la seg vaksinere med en dårlig testet vaksine strider mot flere grunnleggende lege-etiske regler. Risikoen er også svært høy

I denne forskriften ønsker departementet gjennom dette pålegg å gjøre fastlegene pliktige til å bidra til at egne pasienter blir vaksinert mot covid-19. Dette kan lett oppfattes som en plikt til å faktisk gjennomføre en vaksinasjon. Denne plikten kan ikke være tilstede ved en så risikabel vaksine, som inneholder helt ny genteknologi, med store etiske problemstillinger og med ukjent risiko for både livsvarige skader og død. Og kanskje sterilitet, som foreløpig ikke er utelukket.

Dette vil stå i motsetning til den hippokratiske ed, også kjent som legeløftet som er blitt avlagt av nyutdannede leger og regnes som et etisk ideal. Der heter det bl.a.: “Jeg vil bruke mine evner for det beste for mine pasienter i samsvar med min dyktighet og min dømmekraft og aldri volde noe skade.” Og også: ”Jeg skal ikke gi noe dødelig legemiddel til noen eller gi råd om noe slikt.”

Det blir lagt vekt på at det er den enkeltes pasients beste og helse som skal komme først.

Formuleringene i lovteksten burde få tydeligere fram at legene ikke har noen PLIKT men en MULIGHET til å tilby vaksinen. Det bør også komme tydelig frem at de ikke skal utøve noe press eller overtalelse, men kun tilby vaksiner. Det bør også komme helt klart fram at vaksinasjon er et FRIVILLIG tilbud til pasientene slik at det ikke oppstår noen misforståelser.

Her må vi minne om hva UNESCO skriver om informert samtykke på sine hjemmesider:

Universal Declaration on Bioethics and Human Rights

“Article 6 – Consent 1. Any preventive, diagnostic and therapeutic medical intervention is only to be carried out with the prior, free and informed consent of the person concerned, based on adequate information...”.

Med manglende langsiktig forskning, med eksperimentell teknologi, der langtidseffekter ikke har blitt prøvd ut, og der alvorlig sykdom og død er potensielt resultat, så kan vaksinen ikke tas i bruk uten 100% frivillig innsats fra leger og medisinsk personell.

Pasienter som ønsker å ta vaksinen må få utfyllende informasjon på forhånd om den store risikoen de utsetter seg for, og levere skriftlig samtykke til eksperimentet de deltar i.

Vaksinen kan ikke innlemmes i et normalt nasjonalt vaksineprogram, men må ses på som en tilleggsmulighet for den enkelte lege å kunne velge å tilby, og for den enkelte pasient å motta.

Det norske folk MÅ kunne stole på norske helsemyndigheter, og norske leger. Hvis denne vaksinen viser seg å bli like katastrofal som Pandemrix så vil tilliten til norske helsemyndigheter (og kanskje gjennom dette forslaget også norske leger) svekkes totalt. Dette vil kunne medføre uopprettelig skade av tillit. Hva da ved neste viruskrise?

6: Lave dødstall for viruset gjør en risikabel vaksine overflødig

Viruset har tatt livet av 387 mennesker i Norge, etter nedstenging. Dette er i stor grad eldre mennesker. Foruten eldre så er det mennesker med alvorlig underliggende sykdom/sykdommer. Det er lite som tyder på at friske mennesker dør av korona. I influensasesongen 2017/2018 døde 1400 mennesker. I influensasesongen 2016 døde 1600 mennesker. I Sverige (uten nedstengings tiltak) har til nå ca 7000 mennersker dødd. I 1988 døde det 10.500 svensker av helt vanlig influensa. Døde i Sverige må sees i sammenheng med at landet i 2019 hadde stor underdødelighet, med laveste dødstall siden 1977. Nå får vi snart tallet på totalt antall døde i Sverige for hele 2020. Dette tallet kommer til å bli høyt, men ikke horribelt. Og ikke i nærheten av det som var predikert av bla av Ferguson (UK)

Dette viser at viruset ikke er svært mye farligere enn normal sesonginfluensa. Det er stor usikkerhet knyttet til dødsfall globalt. Hvor mange er døde AV korona og hvor mange er døde MED korona.

Vesentlig å nevne her er også at 90% av de døde er 85 år i snitt og har en eller flere underliggende sykdommer, slik at dødstallene er misvisende. Disse døde altså MED viruset, ikke av det. Kun 10% av de døde har dødd AV viruset. Et viktig prinsipp er at legemiddelet ikke skal gjøre større skade enn sykdommen. I dette tilfellet er det svært stor risiko for at det vil gjøre nettopp det. Vi ser allerede i de sikkerhetsstudiene som har blitt gjennomført at mange får milde, men også en god del moderate bivirkninger. Noen få har fått svært alvorlige bivirkninger, men man har ennå dårlig oversikt over årsaksforhold og omfang. I noen studier opererer man med kortsiktige bivirkninger på 10 -15% av de vaksinerte.

Dersom dette tallet gjelder også på lang sikt, vil vi kunne se mye lidelse grunnet en vaksine mot et virus som har vist seg å gi lav dødelighet.

Nettavisen: FHI: Dødeligheten for korona i Norge har vært 0,12 prosent siden sommeren, til sammenligning har dødeligheten for influensa blitt anslått å være 0,1 prosent. Korona kan ramme hardt hos de eldre med underliggende sykdommer, mens omtrent ingen barn eller unge blir alvorlig syke. Medianalderen blant dem som har dødd med covid-19 i Norge siden pandemien startet, er 84 år.

7: Krav til erstatnings løsninger for bivirkninger, skader, sykdom og dødsfall

De som får vaksineskade kan søke om erstatning, men det er svært lang og tung vei hvis man skal nå fram med sin klage. Loven slår fast at staten har såkalt objektivt ansvar for skader som oppstår som følge av anbefalte vaksiner. Dette står i smittevernloven og pasientskadeloven.

«Staten plikter å erstatte en skade som alene eller sammen med andre årsaker kan være en følge av anbefalte eller påbudte vaksinasjoner som blir satt i verk i medhold av denne loven. Denne plikten gjelder hvis staten ikke kan godtgjøre at en eller flere andre årsaker er mer sannsynlig». Smittevernloven §8-2.

I vaksinesaker må skadelidte først føre bevis for at han eller hun har tatt en anbefalt eller påbudt vaksine, og at vaksinen i seg selv eller sammen med andre årsaksfaktorer kan forklare den inntrufne skaden.

Helsepersonell har plikt til å melde inn en bivirkning etter vaksinasjon, og er pålagt å melde dette så snart det blir kjent for helsepersonellet. Alle meldinger om mistenkte bivirkninger etter vaksinasjon havner i samme database som overvåkes av Statens legemiddelverk i samarbeid med Folkehelseinstituttet. Hver enkelt melding Folkehelseinstituttet mottar blir gjennomgått i en faggruppe som vurderer sannsynlighetenfor at hendelsen var forårsaket av vaksinen.

Man må dokumentere årsak-virkning, det vil si at det er sannsynlighetsovervekt (“mest sannsynlig”)for at vaksinen medførte skaden.

Hvis man mener seg skadet av en vaksine skal dette meldes inn til Norsk Pasienskade ErstatningNPE som skal er en statlig etat underlagt Helse- og omsorgsdepartementet.

Hvis du ikke får medhold hos NPE kan vedtaket ankes til Pasientskadenemnda.Hvis man ikke får medhold hos Pasientskadenemnda, må man ta saken videre i det ordinære rettssystemet, i form av et søksmål mot Pasientskadenemnda - altså indirekte staten og ikke vaksineindustrien. Det skal sterk bevisførsel til for å nå frem hos Pasientskadenemnda.

Det kan være en tung og lang prosess å få erstatning for sin vaksineskade. I en artikkel i Dagbladetuttaler advokat Lars Kjønniksen som er forsvarer for en som har kjempet lenge i rettssystemet mot staten: “- Staten kjemper med nebb og klør for å ikke gi erstatning, og har langt større økonomiske ressurser

Når vaksinen nå rulles ut som et offentlig tilbud til hele den norske befolkning, og man forsøksvis stiller lovpålagte krav, eller bruker press eller andre virkemidler for å både få leger og helsepersonell til å tilby vaksinering, samt oppfordrer så mange som mulig til å ta den, må man være sitt ansvar bevisst.

Vaksinen er som nevnt eksperimentell, den tar I bruk både etisk problematiske ingredienser og eksperimentell DNA teknologi som foreløpig er ulovlig i Norge etter genteknologioven. Vaksinen har heller ikke fulgt normale testeprosedyrer for vaksiner, som normalt tar ti år, nettopp for å avdekke potensielle farlige langtidsvirkninger.

4 personer har dødd i uttestingsperiode, og det er angitt at 10-15% får kortsiktige komplikasjoner og allergireaksjoner. Man vet naturligvis ingenting om langsiktige reaksjoner ettersom vaksinen ikke har gjenomgått noe langsiktig testeprogram. Det er grunn til å tro at samme antall langsiktige komplikasjoner vil gjelde som kortsiktige.

Pfizer, og sannsynligvis andre vaksineprodusenter, har søkt og fått innvilget beskyttelse mot å bli saksøkt fra sine vaksineofre og deres familier som opplever sykdom og død. Myndighetene må, om dette skal gjennomføres som et omfattende vaksinetiltak I offentlig regi, sørge for å ha opprettet solide erstatningsmottak som ivaretar ofrenes interesser på beste vis.

Flere av vaksineofrene fra Svineinfluensavaksinen er fremdeles i juridiske prosesser for erstatningssaker, og har ennå ikke fått utbetalt erstatning for ødelagt liv og helse.

Dersom denne vaksinen skal presenteres for hele den norske befolkning, der man sterkt oppfordrer til at folk skal ta den, må publikum både få grundig informasjon om risikoen man utsetter seg for, få et tilbud som er 100% basert på frivillighet og man må legge frem en egen plan for erstatningssaker og hvordan de skal håndteres. Også leger og helsepersonell må få informasjon om hvordan man skal håndtere slike saker.

8: Konklusjon

1. Fristen for å innlevere høringssvar må utsettes i minst 14. dager. Normal høringsfrist er 3 uker.

2. Det må komme klart fram av forskriften at legene ikke er pålagt å vaksinere, men kun å tilby vaksinasjon.

3. Det må også komme klart fram at legene ikke skal oppfordre til vaksinasjon med kun gi nøytral informasjon til sine pasienter.

4. Det er også viktig at pasientene ikke får inntrykk av at vaksinen på noen mate er obligatorisk, eller bli utsatt for press til å ta vaksinen.

5. Pasientene må få all nødvendige informasjon om risiko rundt bivirkninger. Bivirkninger kan være alvorlig sykdom og i verste fall død. Vaksinene som er basert på helt ny teknologi hvor langtidseffektene er helt ukjente for både vaksineprodusentene og myndighetene.

6. Myndighetene må ha utarbeidet en tydelig og tilpasset plan for hvordan man skal håndtere eventuelle erstatningssaker samt ansvarsforhold dersom det verste skulle skje.