Høringssvar fra Helga Gilberg

Dato: 14.12.2020

18.08.20 sendte jeg inn til Klima- og miljødepartementet eget høringssvar (vedlagt) til forslaget om «forskrift om klinisk utprøving og utlevering av gmo-legemidler til behandling eller forebygging av covid 19». I tiden etter høringsfristen var ute, var det umulig for meg å finne ut hvilken videre behandling forslaget fikk, hva som ble vedtatt. Jeg sendte flere hendvendelser til Klima- og miljødepartementet med spørsmål om videre behandling, hva endelig vedtak ble og hvilket organ som fattet vedtaket, samt om forholdet mellom departementets forslag/ev. vedtak og forordningen vedtatt 06.08.20 av EØS spesialutvalg for helse. Jeg har fått bekreftelse fra KMD på at henvendelsene er mottatt, men de er aldri blitt besvart.

Nå er det lagt ut til høring forslag til endringer i «forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram - vaksinasjon mot covid-19» med samme korte høringsfrist. For oss i allmenheten som er opptatt av dette temaet, er det forsvinnende lite kunnskapsbasert opplysning som er gjort offentlig. Selv om covid-19 medfører tiltak som det haster med å sette ut i livet, er det et stort demokratisk problem at program for mulige genmodifiserte vaksiner vedtas uten at offentligheten gis inngående kunnskap om vaksinene og at det åpnes for offentlig debatt før vedtak fattes.

Både på bakgrunn av denne udemokratiske fremgangsmåten og motstand mot å ta i bruk genmodifisert materiale i et vaksinasjonsprogram som er et eksperiment ingen vet rekkevidden av, ønsker jeg generelt å påpeke:

Norge har verdens strengeste regelverk for GMO. Det har gjort oss til et foregangsland internasjonalt. Den norske genteknologiloven omtales som verdens beste. Gjennom den beskyttes mennesker og dyr mot genmodifisert materiale. Da er det både et paradoks og et eksperiment vi ikke aner følgene av om vi tilfører befolkningen GMO-basert vaksine.

På grunn av den korte høringsfristen, er det ikke mulig for meg å gi et konkret høringssvar i forhold til de etiske og moralske prinsippene i forslaget som denne høringen gjelder. Jeg velger derfor å slutte meg til høringssvar fra Fritt Vaksinevalg og Stop Lockdown Norge (Vedlagt)

Med hilsen

Helga Gilberg

Vedlegg