Høringssvar fra Per Arne Amundsen

Dato: 14.12.2020

Høringssvar vaksine

Jeg er imot lovforslaget om ”midlertidige endringer i forskrift 2. oktober 2009 nr. 1229 om nasjonalt vaksinasjonsprogram”, av flere grunner.

For det første står vi ikke lengre ovenfor en alvorlig pandemi i Norge.

Det er ni måneder siden ”pandemien” ble erklært og ut fra tallene fra WHO så har det på verdensbasis dødd ca. 1,4 millioner av eller med covid-19. Av disse har mange omkommet av årsaker som ikke har noen som helst relasjon til covid-19. I Norge er tallene for dødelighet også svært lave.

Det betyr at viruset har en dødelighet på godt under 0.018%. Det vil si at overlevelsesprosenten er på over 99,982%. Ifølge Dr. Bratlids infeksjonsmedisinske vurderinger er covid-19 et lite smittsomt og dødelig virus. (Kilder WHO og worldometer med en verdensbefolkning på 7.831.845.127).

For det andre finnes det enkle og billigere måter å styrke folks immunforsvar på og som gjør vaksine helt overflødig. Godt og sunt kosthold, fysisk mosjon og inntak av tran, vitamin C, D og sink gir en immunstyrkende effekt, selv om norske helsemyndigheter bevisst unnlater å informere om denne selvfølgelige sannheten.

For det tredje finnes det flere medisiner som har svært god effekt ved tidlig bruk. Det gjør at behovet for eksperimentell vaksinering av befolkningen er helt unødvendig.

En medisin heter Ivermectin og forsøk har vist at Ivermectin reduserer antall celleassosiert viralt DNA med 99,8% på 24 timer.

En annen medisin er den velkjente og godt utprøvde malariamedisinen som gis sammen med sink, men ikke i dødelige doser slik det ble gjort da det skulle bevises at den var uegnet for covid-19.

For det fjerde bryter slik endring i forskrift mot fundamentale prinsipper i lege – pasientrelasjonen, herunder de grunnleggende prinsippene i den hippokratiske ed. «Jeg vil bruke mine evner for det beste for mine pasienter i samsvar med min dyktighet og min dømmekraft og aldri volde noe skade.».

Grunnleggende for å utøve legegjerningen er med andre ord at en lege alltid skal gjøre han/hun mener er best for pasienten og aldri volde noen skade. Disse grunnprinsippene må aldri overstyres. I så fall vil tilliten til lege og myndigheter bli vesentlig ødelagt.

Mange leger, immunologer, vaksinespesialister og helsearbeidere er svært skeptiske til en hurtigutviklet, eksperimentell vaksine med ny teknologi med tanke på hva den kan påføre folket av bivirkninger både kortsiktig og langsiktig. Ingen av de nye vaksinene mot covid-19 har solide studier på langtidsvirkninger og selv ikke korttidsvirkningene er godt kjent og dokumentert.

For det femte har GMO-vaksiner aldri vært prøvd på mennesker tidligere. I tillegg er de hasteutviklet, vaksinene er svært lite utprøvd og det medfølger lange lister med forskjellige bivirkninger.

Selv ikke vaksineutviklerne og produsentene vet hvilke langtidsvirkninger og skadelige effekter slike nye vaksiner kan ha.

I en situasjon hvor vaksine egentlig er unødvendig, begrunnet ovenfor i punkt 1-3, er det galskap å utsette mennesker for en slik uavklart risiko.

For det sjette er det nå kjent at PCR-testene er uegnet da den er designet for å kopiere genetisk materiale og ikke for å diagnostisere en aktiv infeksjon. Patolog Dr. Roger Hodkinson og konsernsjef i bioteknologiselskapet Western Medical Assesments som produserer COVID-tester, sier at positive testresultater ikke betyr en klinisk infeksjon og at all testing bør stoppe på grunn av de falske tallene dette produserer.

At antallet falske positive testresultater øker med økt testing av friske personer er også slått fast på FHI`s hjemmeside.

Det informeres heller ikke om hvor mange testsykluser (Ct) som brukes for PCR-testen i Norge. WHO anbefaler inntil 45 til tross for at testes utvikler (oppfinner) hevder at alt over 35 er meningsløst og villedende.

I Portugal har rettssystemet klassifisert PCR-testen som uegnet for å påvise smitte og den er kjent ulovlig å bruke. Denne informasjonen er lett tilgjengelig på internett.

Testen er heller ikke i stand til å skille mellom de forskjellige virustypene og alt blir registrert som covid-19, noe som også fremgår av FHI`s hjemmeside (testkriterier). Av denne enkle årsak er forkjølelse og influensa, som i et ”normalår” tar ca 900 liv i Norge, blitt helt borte fra statistikkene, dog ikke fra virkeligheten. Alt har fått et nytt navn i 2020.

Siden pandemien og smittetilfellene er basert på falske positive resultater fra en ubrukelig PCR-test, faller også grunnlaget for pandemien og alle tiltakene bort.

For det syvende

Hvis en lege finner grunn til å advare mot at en gitt pasient tar vaksinen eller er kjent med informasjon som tilsier at den kan være eller er utrygg er det legens plikt å aktivt informere og beskytte pasienten mot skade. Et pålegg og en plikt vil påføre lege og pasient en utfordrende og potensielt skadelig belastning for begge parter.

Dette høringsforslaget må avvises da det bryter med grunnleggende prinsipper om hvorledes legevitenskap skal utøves og hvordan legens relasjon til pasienten skal håndteres.

For det åttende er det opp til den enkelte, på grunnlag av rettigheter gitt i Grunnloven og menneskerettighetene, å avgjøre om fremmede eller ukjente stoffer, med ikke dokumentert innhold eller sikkerhet, skal injiseres i kroppen. Å pålegge leger plikt til å gi en slik vaksine må derfor ansees for å være en kriminell handling.

Jeg gjør i tillegg oppmerksom på at høringsfristen er alt for kort og bør utvides slik at legeforeningen og legene får tid til å uttale seg.

Jeg krever derfor at høringsfristen forlenges.

Med hilsen

Per Arne Amundsen

H. Brasethsvei 8

8250 Rognan